Aktuel nordisk odontologi 2013

Boken har bred dekning av faglige emner, denne gang med en viss hovedvekt på endodonti og restaurerende tannbehandling. Den består av 15 artikler som omhandler tannslitasje, bruksisme, fyllingsstrategier med bonding- og festeteknikker, midlertidige løsninger, ising, endodontisk behandling og statistikk og mikroinvasive inngrep. I tillegg behandles kjeve- og ansiktsprotetikk, munnstell, bruk av hjertestarter, arbeidsmiljø og kunnskap om publikums holdning til tannhelse på sosiale medier.

For dem som trenger oppdatering på begrepene attrisjon, abrasjon og erosjon og behandling av tilstandene er boken nyttig lesning. Artikkelen om reparasjon av fyllinger er en omfattende artikkel som tar for seg de fleste materialkombinasjoner. Ellers merker man seg artikkelen om primære tenner med komplisert karies som en nyttig veileder i melketannbehandling.

Det viser seg at forekomsten av apikal periodontitt i befolkningen i Norden er den samme som for 40 år siden; dette gjelder også rotfylte tenner. Bakgrunnen for tallene kan leses i egen artikkel, gjerne i kombinasjon med artikkelen om adhesive rotfyllingsmaterialer.

Midlertidige protetiske erstatninger ved oral protetikk - hva er det? Dette gir boken et ganske konsentrert svar på.

Ansiktsproteser er ikke vanlige arbeidsoppgaver for allmenntannleger, men i lys av våre dagers diskusjon om sykehustannlegers rolle er fagtemaet aktuelt og informasjonen i artikkelen relevant. Det er også artikkelen om munnstell ved livets slutt, med fakta som både tannleger og pårørende burde kjenne til.

Tannhelsespørsmål på sosiale nettsider er oppsummert statistisk. Vi får vite hvilke grupper som spør og hva spørsmålene dreier seg om. Det vi ikke får vite er hvor representative disse er i forhold til dem som ikke deltar på sosiale medier.

Kunsten å gi positive - og ikke minst negative - tilbakemeldinger til pasienter og medarbeidere kan ikke læres på én dag. Men vi kan få noen tips ved å lese nest siste artikkel i boken.

Artiklene har overkommelig lengde, er stort sett «to the point», og boken har mange relevante illustrasjoner og grafer. En forfattergruppe på 28 personer står for innholdet, og redaksjonen har bestått av to dansker, to svensker og én nordmann - Gunhild Strand fra Universitetet i Bergen.

Boken anbefales gjerne, både som oppslagsbok sog som generell faglig lektyre.

ArilJul Nilsen 

København: Munksgaard; 2013. 251 sider. ISBN: 978 - 628 - 1186 - 7