Tilbakeblikk

1913

Foredrag og skoletannklinikker i Kristiania

Tandlæge E. Hirsch henstillede til styret at la avholde foredrag med lysbilleder paa de forskjellige skoler og at rette en henvendelse til skolestyret om paa de herefter opprettendes skoler at sørge for at der indrettes og avsees et særskilt rum for eventuel skoletandlæge og klinik.

I den anledning gav tandlæge Smith Housken en del orienterende oplysninger.

Fra generalforsamling i Kristiania forening for motarbeidelse av tandsygdomme.

Januar 1913, 3die hefte

1963

Generalforsamling i Oppland Tannlegeforening

I referat fra generalforsamlingen 29. september 1962, kan vi lese følgende:

«Representantskapssakene ble gjenstand for ganske lang diskusjon. En avstemning om kollektiv innmeldelse av tannlegene i Handelens Arbeidsgiverforening ga som resultat at et flertall var i mot dette. Under eventuelt ble referert et skriv fra Hedmark Tannlegeforening, der det ble gjort framlegg om å forsøke å få i stand en aksjon for å skaffe midler til nytt og mer hensiktsmessig lokale for Anders Sandvigs tannlegeinstrumenter på Maihaugen.»

Februar 1963, hefte 2

2003

Nasjonalt register for implantater

Haukeland sykehus, som har bred erfaring med medisinske helseregistre, har nå fått midler og Datatilsynets konsesjon for å drive et register for odontologiske implantater. Registeret skal være et kvalitetsregister for all implantatbehandling som skjer i Norge, uansett om den berettiger til trygderefusjon eller ikke. På sikt vil man ved hjelp av et slikt register kunne luke ut uegnede implantattyper og materialer, og man vil også kunne påvise om enkelte pasientgrupper, for eksempel røykere, har dårligere prognose enn andre. I tillegg vil den enkelte tannlege få anledning til å sammenligne resultatene ved egen behandling med landsgjennomsnittet.

Februar 2003, nr. 3