Reiserapport:

SFOMK-konferanse i Stockholm, 29. - 31. mai 2013

Skandinavisk Forening af Oral og Maxillofacial Kirurger (SFOMK) arrangerer konferanser hvert andre år. Stockhomskonferansen i mai hadde over 150 deltagere fra ni land. Temaene faller hovedsakelig inn under oral kirurgi og oral medisin.

I tillegg til foredragsholdere fremlegger mange deltakere egen forskning i form av muntlig presentasjon eller poster. Før konferansen sendte min forskningsgruppe inn et abstract med tittelen «The effect of zoledronic acid on human osteoblasts in vitro», som var blitt akseptert som poster til konferansen. Studien ser på hvilken effekt bisfosfonatet zoledronsyre har på humane osteoblaster. Vi utførte et in vitro-forsøk der vi utsatte humane osteoblaster for zoledronsyre av forskjellige konsentrasjoner og høstet celler og medium i fire tidsintervaller. I etterkant ble det gjort analyser som så på cellenes viabilitet, sekresjon av benmarkører og cytokiner samt ekspresjon av gener. Studien ble gjort ved klinisk forskningslab, Institutt for klinisk odontologi ved Det odontologiske fakultet i Oslo. Arbeidet med en artikkel basert på studien er nå i sluttfasen og skal sendes inn for publisering i et internasjonalt tidsskrift.

Tiden ble brukt til presentasjoner, postere og utstillingsbesøk. Flere presentasjoner gikk på kirurgiske prosedyrer, om alt fra overlevelse av implantater til rekonstruksjoner. Ekstra givende, og urovekkende, var foredragene til professor Gunnar Kahlmeter og docent Bodil Lund om status quo på antibiotikaresistens. Innenfor mitt interesseområde, bisfosfonater og osteonekrose, var det flere bidrag. Eksempelvis Morten Schiødt fra Rigshospitalet i København som snakket om den skandinaviske databasen for registrering av osteonekrose.

Det var inspirerende å treffe andre spesialistkandidater og PhD-stipendiater. Takk til NTF for støtte fra Knut og Liv Gards og Frans Berggren Minnefond.

Tormod Krüger