Tilbakeblikk

1912

Statens Tandlægeinstitut - advarsel

Da der var fremkommet enkelte tilfælder hvor institutets elever paa egen haand hadde behandlet patienter ved institutet og tat sig betalt herfor, blev der høsten 1911 ved opslag samt mundtlig indskjærpet eleverne at dette var strengt forbudt, og at fremtidige tilfælder vilde bli alvorlig straffet, eventuelt med utvisning av institutet. Likeledes, at den der utenfor institutet behandlet patienter og tok sig betalt herfor, var at betragte som kvaksalver. Hvis noget saadant kom til institutets kjendskap, vilde det medføre en anmeldelse til medicinaldirektøren, likesom ogsaa betydeligere forsømmelser og disciplinære straffe for fremtiden vilde bli meddelt medicinaldirektøren samtidig med meddelelsen om bestaat eksamen.

Oktober-november 1912, 1ste hefte

1962

Folketannrøktkomité

Representantskapet vedtar at Den norske tannlægeforening henstiller til Sosialdepartementet å nedsette en offentlig komité med det oppdrag å gjennomgå folketannrøktas målsetting og organisasjon på bakgrunn av de erfaringer som er høstet og den utvikling som er skjedd i samfunnet siden folketannrøkta ble planlagt. N.T.F. ber også om at tannlegestanden, hvis en slik komité blir oppnevnt, blir representert med medlemmer i komiteen, og at Den norske tannlægeforening blir gitt anledning til å utpeke disse medlemmer.

November 1962, hefte 9

2002

Storebror ser ikke alt lenger

Tidligere ble alle dentale materialer på det norske markedet testet mot internasjonale standarder, og NIOM var en slags storebror som så alt. For fire år siden kom en dramatisk endring da EUs nye direktiver for medisinsk utstyr trådte i kraft. Siden 1998 er det CE-merking, som betegnelse for en europeisk godkjenning, som gjelder. At et produkt har CE-merking, vil ikke si mer enn at produktet tilfredsstiller absolutte minimumskrav for å komme på markedet i hele Europa. NIOM har fått en ny rolle, og helsemyndighetene har overtatt ansvaret for markedsovervåkingen.

August 2002, nr. 11