Munnen endelig en del av kroppen!

FNs hovedforsamling vedtok i september 2011 den meget viktige resolusjonen «Political Declaration on the Prevention and Control of Non-communicable Diseases (NCDs)». Resolusjonen sier blant annet at sykdommer i munnhulen har mange av de samme risikofaktorene som andre ikke-smittsomme sykdommer, som diabetes, hjerte- og karsykdommer, respiratoriske sykdommer og kreft. Dette FN-møtet toppet listen av møter hvor målet har vært å høyne bevisstheten om viktigheten av å bekjempe den kraftige økningen av ikke-smittsomme sykdommer i hele verden, både i u- og i-land. Kun en gang tidligere har FN drøftet sykdom på et så høyt nivå, forrige gang gjaldt det HIV og AIDS. Så dette var altså helt spesielt.

NTFs egen Harry-Sam Selikowitz har i FDIs Science Committee jobbet videre med å få på plass tannsykdommene i dette bildet. På kongressen i Hong Kong nå i august vedtok FDI sin nye «Policy Statement on Non-communicable diseases» som et viktig skritt mot mer integrasjon og samhandling på tvers av sektorer.

I hele verden begynner man altså nå å anerkjenne at munnen både er en del av, og henger nøye sammen med, resten av kroppen. Det kan bare bety at tannlegene må samarbeide tett med den generelle helsetjenesten, og være sterkere til stede på andre arenaer og i forholdet til andre aktører i forebygging og behandling av sykdom. Tannhelsetjenesten skal ikke nødvendigvis finansieres på samme måte som resten av helsetjenesten, samarbeidet forutsetter ikke det. Men vi må ha like muligheter for kommunikasjon og dialog, vi må tas med når fremtiden formes og vi må gis ansvar og rettigheter på områder der vi er ekspertene.

Samhandling er i tiden, samhandlingsreformen er satt i gang, og det er viktig at tannhelsetjenesten er en del av denne satsingen. Tannlegenes kommunikasjon med andre deler av helsevesenet kan være av vesentlig betydning for mange pasienter. NTF har akkurat avgitt høringssvar på rapporten «Bekymringsmeldinger i tannhelsetjenesten», der vi understreker viktigheten av å lette kommunikasjonsflyten mellom helseprofesjoner, men også mellom tannleger og for eksempel lærere og barnevernsansatte, for å være sikre på at de barna som har det vondt får hjelp. Tannleger som jobber med gamle og syke pasienter ser også viktigheten av et godt samarbeid og informasjonsflyt med helsesektoren for øvrig. Det kan være direkte farlig for pasienten hvis tannlegen ikke har lett tilgang til sykehistorie og medikamentbruk. I tillegg vet vi at mange ikke får benyttet den retten de faktisk har til gratis tannbehandling i offentlig sektor fordi informasjonsflyten mellom den offentlige tannhelsetjenesten og pleie- og omsorgssektoren ikke er optimal.

En annen viktig brikke i kommunikasjonen i helsetjenesten er henvisning til legespesialist. Vi mener at tiden nå er inne, i disse samhandlingstider, til at tannleger nå får direkte henvisningsrett til legespesialist. Regelverket har allerede gjennomgått oppmykning, kiropraktorer og manuellterapeuter har tidligere fått henvisningsrett til legespesialist. Tannlegers behov for henvisning til for eksempel øre-nese-halsspesialist, hudlege, onkolog og andre «relevante spesialister» slik det omtales i HODs «gule hefte» burde tilsi at tannleger skal kunne henvise direkte. Enkelte ganger kan det stå om pasienters liv og helse hvis ventetiden blir for lang. Fastlegene har etter hvert fått en slik administrativ arbeidsmengde, jamfør kommentarene i kjølvannet av den nye fastlegeforskriften, at direktehenvisning trolig vil være en avlastning for ordningen. NTF vil nå igjen ta tak i saken og påvirke der vi har mulighet, for våre pasienters beste.

Det er å håpe at den elektroniske kommunikasjonen etter hvert skal lette samhandling og samarbeid mellom ulike grupper innen helsevesenet. Tannlegene har vært flinke, mange av oss benytter nå helsenettet, og innen kort tid håper jeg at både henvisninger og epikriser oss imellom kan sendes over dette nettet. Neste skritt må være å kunne kommunisere med andre grupper innen helsesektoren og å benytte e-resept.

«Munnen er en del av kroppen» og tannleger en viktig del av helsetjenesten. Det har vi visst lenge. Nå blir det viktig å jobbe for at også de tekniske løsningene skal legge til rette for samarbeid.

Når dette leses står flyttingen av sekretariatet snart for døren. NTFs nye lokaler ligger i Haakon VIIs gate i Oslo sentrum, og vi gleder oss til endelig å få ta dem i bruk. På høstens ledermøte skal vi ha omvisning for lokalforeningslederne, som blir de første av medlemmene til virkelig å få inspisere lokalene. Det blir spennende! Jeg er sikker på at de nye lokalene både vil bidra til at sekretariatet kan opprettholde den fantastiske innsatsen de gjør og legge til rette for en mer moderne drift med helt andre muligheter for intern samhandling enn hva de gamle lokalene våre gjorde.

Og dere er mer enn velkomne til å ta turen innom når dere er i hovedstaden!

Camilla HansenSteinum