Tilbakeblikk

1912

Salg av foreningens gaard

Hr. redaktør!

Tillat mig i anledning av den mottatte meddelelse om kommende generalforsamling at be om plass for et par linjer. I meddelelsen finnes en post: Salg av foreningens gaard (Pilestredet nr. 19). Er det ved en inkurie, at denne post er opført? Den blev ikke paa repræsentantskapsmøtet besluttet forelagt generalforsamlingen. Hvis det ikke er skedd en inkurie, hvad ligger saa til grund herfor? Vær så venlig i det selvsamme hefte gi os oplysning herom.

Da denne post var paa tale paa repræsentantskapsmøtet, hvor formanden forøvrig straks oplyste om, at det ikke var meningen at den skulde stemmes over, talte alle (utenfor bestyrelsen) som hadde ordet i den anledning mot det opportune at tale om salg.

Ærbødigst O. Krøtø

August-september 1912, 7de og 8de hefte

1962

Kurs i offentlig helsearbeid for tannleger

Helsedirektoratet arbeider med å innføre årlige kurs i offentlig helsearbeid for tannleger. Det første kurs forutsettes holdt i vårsemesteret 1963 i det nye Statens utdanningssenter for helsepersonell, Bygdøy. Kurset, som vil bli gjennomført med forelesninger, øvinger, ekskursjoner og seminarer, vil vare ca. 6 uker. Det vil omfatte fag som epidemiologi, statstikk, hygiene, helseadministrasjon, lovgivning, informasjons- og opplysingsvirksomhet, samt en del odontologiske fag av spesiell viktighet for den offentlig ansatte.

Kurset er spesielt beregnet på tannleger i offentlig tjeneste. Man regner med at de statsansatte tannleger vil beholde sin lønn i den tid kurset varer. Når det gjelder de kommunalt ansatte, vil spørsmålet om lønn i kurstiden måtte tas opp av deltakerne selv med de enkelte kommuner.

September 1962, hefte 7

2002

Klagekurs på Gardermoen

Den 4. mars var representanter for 15 lokale klagenemnder, implantatnemnda og den sentrale ankenemnda samlet til kurs for å få påfyll og inspirasjon til å gå videre med klagesaksbehandlingen. Statistikken for fjoråret viser at antall klagesaker er relativt stabilt, og det er ikke mange tannleger som anker avgjørelsen om den går dem i mot. Det viktigste ved å møtes til slike kurs er trolig å utveksle erfaringer og bli «kalibrert». Det var derfor overraksende at hele seks lokalforeninger ikke var representert på kurset.

Mai 2002, nr. 7