Tilbakeblikk

1912

Til kollegerne landet rundt

Husk endelig på «Tidenden»! Vær saa venlig at sende meddelelser, naar I har noget paa hjerte, det være seg fra lokalforeningerne, fra oprettede eller oprettendes skoletandklinikker eller fra tandpleieforeninger, artikler av faglig art eller inserater av social-politisk - alt som tjener til at knytte kollegerne sammen eller utvide vor indsigt i vor gjerning mottages med taknemlighet. Vær forvisset om, at intet skal bli brukt til skade for standen eller for den enkelte.

Juni-juli 1912, 6te hefte

1962

Folketannrøkta

Hovedproblemet ved utbygging av folketannrøkta har hittil utvilsomt vært rekrutteringen. Man kan vel uten å ta for sterkt i, si at utbyggingen av folketannrøkta faktisk sto foran et sammenbrudd p.g.a. tannlegemangel, da Stortinget i 1956 vedtok loven om sivil tjenesteplikt for nyuteksaminerte norske tannleger.

Ved hjelp av denne lov har det stort sett vært mulig å fylle de ledige stillinger i folketannrøkta. Slik situasjonen var og fremdeles er, mener jeg at loven er en nødvendighet.

Men det sier seg selv at alt som smaker av tvang eller dirigering ikke er populært hos dem det går ut over. Man kan ikke vente at tannleger som slett ikke ønsker å arbeide i folketannrøkta og som kanskje ikke engang liker å arbeide med barn, helhjertet vil gå inn for den sosiale oppgave de er pålagt.

Fra leserinnlegg av Jon Daasvatn, fylkestannlege i Nordland.

Juni 1962, hefte 6

2002

Høybråten skuffet NTFs tillitsvalgte

Helseminister Dagfinn Høybråten har satt seg godt inn i sakene og snakket meget klart og tydelig til Forum for tillitsvalgte fredag 19. april. Hans hovedanliggende er å skaffe befolkningen over hele landet de tannhelsetjenester den har behov for, og han er utålmodig. Statsrådens måte å løse oppgaven på er å utdanne flere tannleger, og ikke tannpleiere, snarest mulig. Som en fortsettelse av det han betegnet som en god dialog og et samarbeid mellom Helsedepartementet og Tannlegeforeningen, utfordret Høybråten NTF til å komme med gode forslag hva angår spredning av tannlegene, der han nå ser regulering som et nødvendig virkemiddel.

Mai 2002, nr. 7