Tannlegeforeningens systematiske etterutdanning

Etterutdanningsprogrammet TSE er basert på fjernundervisning (FUV), fysiske forelesninger og nettbaserte tjenester. Programmet består av seks fagmoduler som kan tas uavhengig av hverandre.

Hver modul begynner og slutter med en samling over to dager med forelesninger, demonstrasjoner og diskusjoner. Alle forelesninger blir lagt ut på nett kort tid før samlingene. Mellom samlingene gis det gruppeoppgaver. Gruppene består av 6-8 personer som skal kunne samarbeide på nett. Etablerte kvalitetssirkler kan være god basis for gruppearbeid, men det kan være nyttig å treffe nye mennesker. Modulene passer like godt for privatpraktiserende som for offentlig ansatte kolleger.

Det legges stor vekt på gruppearbeidet, og såkalt problembasert læring (PBL) er valgt som pedagogisk metode. Det gir mulighet for helhetlig tenkning, arbeidsfordeling og vurdering av gjenkjennelige situasjoner fra klinikk.

En gjennomført kursmodul tilsvarer 75 timers etterutdanning. Deltakerne får diplom ved kursets slutt. Forutsetningen for godkjent kurs er tilstedeværelse på samlinger og aktiv deltakelse i gruppearbeid. Gruppene følges opp av de fagansvarlige i hele kursperioden (ca. 2 måneder), dessuten av lokal kursleder og NTFs sekretariat.

Det forutsettes at deltakerne har tilgang til PC/Mac med Internett og e-post.

TSE-modulene tilbys lokalforeningene etter en viss plan. Medlemmer av de respektive foreninger der et TSE kurs arrangeres, har fortrinnsrett til deltakelse.

Påmelding

Påmelding skjer ved å gå inn på www.tannlegeforeningen.no, Kurs og utdanning og NTFs Kurskalender. Tannleger som ikke er medlem av NTF vil bli avkrevd en forhøyet kursavgift på kr. 11.500 for deltakelse, dersom det er plass på kurset.

Avmeldingsregler

Påmelding til TSE er bindende og all avmelding vil belastes med avmeldingsgebyr, kr 350. Før kursstart får deltakerne tilsendt brukernavn og passord som gir tilgang til TSEs læringsplattform, Fronter. Ved avmelding etter utsendelse av denne informasjonen vil det bli belastet full kursavgift. All kommunikasjon i forbindelse med avmelding skal foregå skriftlig, helst via e-post.

Avmeldingsreglene for ikke-medlemmer er de samme som for medlemmer.

TSE - Tannlegeforeningens systematiske etterutdanning høsten 2012

Modul

Sted

Tid

TSE

Modul 1: Oral medisin og Gerodontologi

Buskerud

Første samling: 21. og 22. september Andre samling: 9. og 10. november

Modul 2: Endodonti og Traumatologi

Rogaland

Første samling: 10. og 11. september Andre samling: 12. og 13. november

Modul 3: Kariologi

Avholdes ikke høsten 2012

Modul 4: Periodonti

Bergen

Første samling: 3. og 4. september Andre samling: 12. og 13. november

Modul 5: Oral protetikk

Sør-Trøndelag

Første samling: 10. og 11. septemberAndre samling: 12. og 15. november

Modul 6: Oral kirurgi og Kjeve- og ansiktsradiologi

Hedmark

Første samling: 20. og 21. september Andre samling: 22. og 23. november

TSE Modul 1: Oral medisin & Gerodontologi

TSEs modul 1 er delt inn i Oral medisin og Gerodontologi. I den delen av modulen som omhandler oral medisin blir det anledning til å oppdatere seg om medisinske risikopasienter og de vanligste oralmedisinske tilstander. Videre diskuteres ulike akutte og kritiske situasjoner som kan oppstå på et tannlegekontor.

I gerodontologidelen gis det en oversikt over aldringens mange fasetter, samtidig som de mest alminnelige kroniske sykdommer hos eldre diskuteres utfra deres odontologiske implikasjoner. Innholdet vil spenne fra sosiologiske og psykologiske aspekter til praktiske, odontologiske behandlingsmuligheter og profylakse.

Flere spesialproduserte videoer vil danne grunnlag for arbeid med PBL-oppgaver i tillegg til å være basis for forelesninger og diskusjoner for begge fagområdene.

Fagansvarlige/foredragsholdere

Oral medisin:

Professor Pål Barkvoll, (fagansvarlig), UiO

Gerodontologi:

Førsteamanuensis Tiril Willumsen (fagansvarlig), UiO

Sykehustannlege Kjell Størksen, Haukeland universitetssykehus

Seksjonsoverlege Morten Mowè, Aker universitetssykehus

Kursinnhold

Oral medisin
 • Hvor går odontologien - er det behov for mer medisinsk kompetanse?

 • Medisinske risikopasienter

 • Orale manifestasjoner av allmennsykdommer

 • Smertediagnostikk

 • Munntørrhetsproblematikk

 • Diagnostiske prinsipper - biopsier

 • Behandlingsprinsipper

 • Farmakoterapeutiske prinsipper

 • Infeksiøse sykdommer i munnhulens bløtvev

 • Oral cancer og precancer

 • Pasienter med infeksjonssykdommer - smitteregimer

Gerodontologi

Eldres orale helse og behandlingsbehov

 • Orale sykdommer hos eldre

 • Geroprotetikk

 • Aldring og sykelighet hos eldre

 • Farmakologi for eldre

 • Tannpleieproblemer ved forskjellige tilstander

 • Behandlingsvalg hos eldre syke

 • Munnstell og kosthold

 • Rehabilitering

Sted og tid

Buskerud

Første samling: 21. og 22. september 2012

Andre samling: 9. og 10. november 2012

Påmelding

Påmelding skjer ved å gå inn på www.tannlegeforeningen.no, for nærmere beskrivelse se side 392.

Påmeldingsfrist

1. september 2012

Lokal kurskontakt:

Terje Døviken

Tlf: 97 09 46 75

E-post: tdterjetann@gmail.com

* Nærmere informasjon om kurssted og klokkeslett sendes ut lokalt.

Kursavgift

Kr 8500

Merk: avgift for lunsj o.a. fastsettes lokalt og kommer i tillegg til kursavgiften.

Avmelding

For nærmere opplysninger om avmeldingsrutiner, se side 392.

TSE Modul 2: Endodonti & Traumatologi

Endodonti

Fagansvarlige/foredragsholdere

Universitetslektor Unni Endal, spesialist i endodonti, UiO

Kursinnhold

I løpet av TSE modul 2 skal vi gjennomgå bl.a. følgende temaer:

 • Etiologi og patogenese ved pulpitt og apikal periodontitt

 • Klinisk og røntgenologisk undersøkelse

 • Diagnose og de viktigste differensialdiagnosene, behandlingsplan

 • Akuttbehandling

 • Rotkanalmorfologi og de viktigste variasjoner i de forskjellige tenner

 • Endodontiske materialer og deres korrekte bruk

 • Instrumentenes oppbygning og riktig bruk av disse, ved både manuell og maskinell preparering

 • Persisterende infeksjoners etiologi og behandlingsmuligheter

 • Indikasjoner for og utføring av revisjonsbehandlinger

 • Komplikasjoner ved endodontisk behandling

 • Etiologien ved forskjellige langsgående tann- /rotfrakturer

 • Kunne diagnostisere intern og cervikal rotresorpsjon og ha kunnskap om behandlingsalternativer

 • Ha kunnskap om indikasjoner og prinsipper ved endodontisk kirurgi

Traumatologi

Fagansvarlig/foredragsholder

Universitetslektor Anne-Lise Maseng Aas, spesialist i pedodonti, UiO

Kursinnhold

Hovedvekten legges på traumer i det permanente tannsettet, men skader i det primære tannsettet vil også bli berørt.

I løpet av kurset vil vi i fellesskap diskutere blant annet følgende spørsmål:

 • Hvor mange norske barn og ungdommer utsettes årlig for tannskader?

 • Hvordan bør den kliniske og røntgenologiske undersøkelsen utføres?

 • Hvorfor er det nødvendig å benytte en traumejournal?

 • Er sedasjon aktuelt ved traumebehandling?

 • Ved blottlagt pulpa på en permanent incisiv: teksjon eller partiell pulpotomi?

 • Når er fiksering nødvendig? Og hvor lenge?

 • Er det vanskelig å reponere lukserte tenner? Og i tilfelle hvorfor?

 • Hva er korrekt behandling ved intrusjon?

 • En utslått permanent incisiv bør replanteres. Hvorfor?

 • Hvor ofte sees utviklingsforstyrrelser som følge av traume mot primære tenner?

 • Hvor ofte og hvor lenge skal vi kontrollere?

 • Hvilke komplikasjoner er sannsynlige?

 • Kan rotresorpsjoner stanses?

 • Hvordan utføres endodontisk behandling av rotåpne tenner?

 • Hvilke økonomiske rettigheter har traumepasienten?

Sted og tid

Rogaland

Første samling: 10. og 11. september 2012

Andre samling: 12. og 13. november 2012

Påmelding

Påmelding skjer ved å gå inn på www.tannlegeforeningen.no, for nærmere beskrivelse se side 392.

Påmeldingsfrist:

27. august 2012

Lokal kurskontakt:

Anne Skjefrås

Tlf. 93 64 11 09

E-post: anne@skjefraas.no

* Nærmere informasjon om påmelding sendes ut lokalt.

Kursavgift

Kr 8500

Merk: avgift for lunsj o.a. fastsettes lokalt og kommer i tillegg til kursavgiften.

Avmelding

For nærmere opplysninger om avmeldingsrutiner, se side 392.

TSE Modul 4: Periodonti

- en oppdatering til dagens viten

Til tross for bedring av tannhelsen i Norge er det fremdeles et stort periodontalt behandlingsbehov i den voksne befolkning. Endringer i trygderefusjonsordningen har videre aktualisert behovet for å være à jour innen faget.

Fagansvarlige/ foredragsholdere

Professor Knut N. Leknes, UiB

Professor Endre N. Vasstrand, UiB

Spesialtannlege Ivar Hoff, UiB

Kursinnhold

TSE-modulen i periodonti tar sikte på å gi deltagerne oppdatert kunnskap om de periodontale sykdommers epidemiologi, etiologi og patogenese. Videre gjennomgåes praktisk diagnostikk, behandlingsplanlegging og en systematisk periodontal behandling som man mener allmennpraktikeren bør beherske. Moderne teknikker, muligheter og begrensninger for regenerasjonsbehandling vil bli belyst. Det vil bli lagt vekt på vedlikeholdsbehandling og hvordan man best kan opprettholde et godt behandlingsresultat over tid. Trygderefusjons-ordninger og andre pasientrettigheter blir også grundig belyst.

Kurset vil blant annet ta opp følgende temaer:

 • Forekomst og behandlingsbehov

 • Etiologi og patogenese

 • Diagnostikk

 • Klinisk, røntgenologisk og mikrobielt

 • Hvordan finne risikopasienter

 • Terapiplanlegging

 • Pasientrettigheter

 • Periodontal behandling

 • Akutte periodontale tilstander

 • Vedlikeholdsbehandling

 • Oral rehabilitering

 • Vedlikehold av implantater og behandling av periimplantitt

 • Periodontal sykdom og generell helse

Sted og tid

Bergen

Første samling: 3. og 4. september 2012

Andre samling: 12. og 13. november 2012

Påmelding

Påmelding skjer ved å gå inn på www.tannlegeforeningen.no For nærmere beskrivelse se side 392.

Påmeldingsfrist

21. august 2012

Lokal kurskontakt:

Trine Lise Lundekvam Berge

Tlf: 55 20 64 50

E-post: tlberge@online.no

* Nærmere informasjon om kurssted og klokkeslett sendes ut lokalt.

Kursavgift

Kr 8500

Merk: avgift for lunsj o.a. fastsettes lokalt og kommer i tillegg til kursavgiften.

Avmelding

For nærmere opplysninger om avmelding, se side 392.

TSE Modul 5: Oral protetikk

Fagansvarlige/foredragsholdere

Førsteamanuensis Erik Saxegaard, UiO

Spesialist i oral protetikk Harald Gjengedal, UiB

Spesialist i oral protetikk Knut-Erik Jacobsen, UiO

Førsteamanuensis Hans Jacob Rønold, UiO

Kursinnhold

I TSEs modul 5 er hovedvekten lagt på hverdagslige protetiske behandlingsformer som kan avhjelpe pasientens kliniske problem. Det vil gis en generell oversikt over alle områder av fagområdet protetikk med vekt på prinsipper for vurderinger og behandlingsstrategier. Kurset er ikke et spesialistkurs innen de enkelte områder og presenterer ikke spesielle eller eksperimentelle prosedyrer, materialer eller tanntekniske metoder.

Følgende temaer vil bli gjennomgått:

 • Grunnleggende emner

 • Diagnostikk

 • Fast protetikk

 • Avtakbar protetikk

 • Generell vurdering av pasienten

 • Basis for terapivalg

 • Behandlingsopplegget i ulike faser

 • Tannslitasje

 • Bittfunksjonelle problemer

 • Implantat

 • Protetiske materialer og prosedyrer

 • Spesielle problemstillinger

Sted og tid

Sør-Trøndelag

Første samling: 10. og 11. september 2012

Andre samling: 12. og 13. november 2012

Påmelding

Påmelding skjer ved å gå inn på www.tannlegeforeningen.no, for nærmere beskrivelse se side 392.

Påmeldingsfrist

20. august 2012

Lokale kurskontakter:

Marte A. Sognnes

Tlf. 98 42 13 01

E-post: marte.sognnes@gmail.com

Magnus Nordmark

Tlf. 97 74 36 08

E-post: magnus_nordmark@hotmail.com

* Nærmere informasjon om kurssted og klokkeslett sendes ut lokalt.

Kursavgift

Kr 8500

Merk: avgift for lunsj o.a. fastsettes lokalt og kommer i tillegg til kursavgiften.

Avmelding

For nærmere opplysninger om avmelding, se side 392.

Modul 6: Oral kirurgi og Kjeve- og ansiktsradiologi

Små doser, store snitt - Oral kirurgi og røntgendiagnostikk

Fagansvarlige/foredragsholdere

Professor Tore Bjørnland, UiO

Professor Anne Møystad, UiO

Foredragsholdere

Oral kirurg Heming Olsen-Bergem, UiO

Universitetslektor Bjørn Bamse Mork-Knutsen, UiO

TSE modul 6 er en kursmodul der fagene oral kirurgi og kjeve- og ansiktsradiologi er samlet i en integrert modul, der røntgenundersøkelser og diagnostikk vil inngå som en del av den kirurgiske planleggingen og behandlingen av våre pasienter. Modulen vil omhandle et bredt spekter av diagnostiske problemstillinger og ulike behandlinger.

I oral kirurgi vil det bli lagt vekt på hva vi kan gjøre bedre av det vi allerede gjør, og hvilke nye behandlingsmetoder som er tilgjengelige. Vi vil også diskutere når det ikke er riktig å operere. Modulen vil inneholde tips og råd om hvordan man skal unngå komplikasjoner og hvordan komplikasjoner kan takles hvis de skulle oppstå.

I kjeve- og ansiktsradiologi vil det bli lagt vekt på hvordan vi kan bli bedre diagnostikere. Nye radiologiske metoder vil bli gjennomgått med fokus på bruken og tolkingen av OPG og intraorale undersøkelser. Deltakerne vil få kunnskap om mer avanserte dentoalvolære radiologiske undersøkelser man kan henvise sine pasienter for, ny røntgenapparatur og gjeldende «Ny norsk lov om strålevern og bruk av stråling».

For begge fagene vil det bli anledning til å oppdatere seg om nye prosedyrer og ny forskning.

Modulen vil basere seg både på forelesninger på samlingene, PBL oppgaver og nettbaserte forelesninger som deltagerne vil ha tilgang til mellom samlingene. På samlingene vil kliniske kasus brukes som basis i undervisningen. Deltagerne oppfordres til å bringe med egne kasus som diskuteres på samlingene.

ORAL KIRURGI

Kirurgiske prinsipper
 • Hygienerutiner, oppdekking, sterilisering/autoklavering

 • Anestesiteknikker

 • Snittføring og lappdesign

 • Suturering og sårbehandling

 • Antibiotika og annen anvendt farmakologi

 • Oral kirurgi hos barn

 • Medisinske kontraindikasjoner (kortversjon)

Klinisk kirurgi
 • Ekstraksjoner og reseksjoner

 • Visdomstenner

 • Rotspissamputasjon

 • Cystektomi

 • Blottlegging av tenner

 • Implantater

 • Bløtvevskirurgi

 • Biopsier

 • Spyttkjertler

 • Abscesser

 • Osteomyelitt, osteoradionekrose, osteonekrose

 • Kreft i munnhulen

Komplikasjoner
 • Alveolitter, dry socket

 • Infeksjoner

 • Nerveskader

 • Allergiske reaksjoner (herunder anafylaksi)

KJEVE- OG ANSIKTSRADIOLOGI

 • De vanligste røntgenundersøkelsene i daglig praksis

 • Opptaksteknikker/prinsipper

 • Manuelle og elektroniske bilder

 • Hva bildene viser oss

 • Diagnostikk og differensialdiagnostikk

 • Tredimensjonale bilder

 • Scanning

 • Henvisningsrutiner

 • Apparatur og bruksområder

 • Feil og artefakter

 • Strålehygiene

Sted og tid

Hedmark, Fylkestingsalen Hamar

Første samling: 20. og 21. september 2012

Andre samling: 22. og 23. november 2012

Påmelding

Påmelding skjer ved å gå inn på www.tannlegeforeningen.no For nærmere beskrivelse se side 392.

Påmeldingsfrist

1. september 2012

Lokal kurskontakt:

Mimmi Onsrud

Tlf. 97 02 98 43

E-post: mimmi.onsrud@hedmark.org

* Nærmere informasjon om kurssted og klokkeslett sendes ut lokalt.

Kursavgift

Kr 8500

Merk: avgift for lunsj o.a. fastsettes lokalt og kommer i tillegg til kursavgiften.

Avmelding

For nærmere opplysninger om avmelding, se side 392.