Bedre styring

Samarbeid på tvers av landegrensene er en forutsetning for å mestre globale helseutfordringer. Verdens helseorganisasjon ble grunnlagt som et redskap for å arbeide med disse oppgavene, men verden har forandret seg mye siden 1948. Problemstillinger knyttet til for eksempel miljø, utdanning, handel. investeringer, jordbruk og migrasjon har stor innvirkning på helse, i både positiv og negativ forstand. Ingen av disse områdene blir styrt av helsemyndighetene.

Sammen med det velrennomerte tidsskriftet The Lancet leder rektor ved Universitetet i Oslo, Ole Petter Ottersen, en ny internasjonal kommisjon som skal si noe om hvordan man kan oppnå bedre styring og samordning innenfor global helse. Kommisjonen samarbeider med Harvard School of Public Health og består av 16 forskere og eksperter fra alle verdensdeler, med bakgrunn fra ulike fagområder som er relevant for styresett og helse. Arbeidet skal strekke seg over to år. Det inngår også som et ledd i Universitetet i Oslos handlingsplan for internasjonalisering.

Kommisjonen skal utarbeide en endelig rapport i The Lancet. Det er i tillegg opprettet en ressursgruppe som fungerer som tenketank og bidrar med oppdaterte forskningsrapporter og annen støtte rekvirert av kommisjonen.

«Tiden er inne for å utvikle en langsiktig strategi for å sikre norsk folkehelse gjennom internasjonale avtaler», skriver Jonas Gahr Støre i Legetidsskriftet.

Rapporten er planlagt ferdigstilt og gitt ut av The Lancet høsten 2013.