Tilbakeblikk

1912

Besøg fra Kristiania

Bergens Tandlægeforening havde paa sidste møte 3. jan. d. aa. fornøielse at se de to Kristiania-tandlæger, Immanuel Ottesen og Herman Brun, som sine gjæster, idet de paa formandens anmodning hadde taget turen over fjeldet for at holde foredrag og demonstrationer.

Demonstrationene foregik paa den kommunale skoletandklinik og fortsattes paa Grand, hvor hr. Ottesen bl.a. gjentok sit brilliante foredrag fra skandinavisk møte i sommer om injectionsteknik med lysbilleder, der efterfulgtes av en del diskussion.

Den begeistring hvormed demonstrationer og foredrag blev mottat, og den glæde som medlemmerne tydelig la for dagen over besøget, vil forhaabentlig bevæge de to kolleger til snart at gjentage dette.

December 1912, 2det hefte

1962

Kurs i offentlig helsearbeid for tannleger

Helsedirektoratet vil i tiden 18. februar til 31. mars 1963 arrangere et kurs i offentlig helsearbeid for tannleger. Det er spesielt beregnet på tannleger i offentlig tjeneste og forutsettes å bli et fast kurs som holdes i vårsemesteret hvert år i Statens utdanningssenter for helsepersonell, Bygdøy.

Det vil bli gitt undervisning i generell helsetjeneste og administrasjon, statistikk og epidemiologi, generell hygiene, kariologi, periodonti, kjeveortopedi samt informasjons- og opplysningsvirksomhet. For de odontologiske fags vedkommende vil det bli lagt spesiell vekt på gjennomgåelse av de forskjellige teorier og forskningsresultater og grunnlaget for profylaksen. Klinisk undervisning faller utenfor rammen av dette kurset, som vesentlig vil bli lagt opp med forelesninger og seminarer.

November 1962, hefte 9

2002

Norsk Pasientskadeerstatning

Etter planen skal lov om erstatning ved pasientskader, pasientskadeloven, tre i kraft fra 1. januar 2003. Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) er ansvarlig for skade voldt i offentlig helsetjeneste inkludert tannhelsetjenesten. Privatpraktiserende helsepersonell må selv tegne forsikring. Mange sider ved dette er ennå ikke klarlagt, spesielt problematisk er det at forsikringsbransjen ikke vil gi tilbud på slik forsikring. Helsedepartementet arbeider med saken og vil sørge for at helsepersonellet i nødvendig grad er dekket av forsikringer etter årsskiftet.

Desember 2002, nr. 17