Mer fagstoff

Med denne utgaven av Tidende avslutter vi enda en årgang av Tidende - den 122., faktisk. Med det er vi et av de aller eldste bladene eller tidsskriftene, både i Den Norske Fagpresses Forening, som forener alt som er av uavhengige fagblader i Norge, og i Tidsskriftforeningen - der vi møter flere av de andre vitenskapelige tidsskriftene i Norge. Tilhørigheten til begge disse fellesskapene er viktig for oss.

Medlemskapet i Fagpresseforeningen gir oss blant annet den livsviktige opplagskontrollen, som er med på å sikre gode annonseinntekter, som gir et solid overskudd som hvert år går tilbake til tidsskriftets utgiver, Den norske tannlegeforening. Formålet med opplagskontrollen, utført av Fagpressens Mediekontroll, er å sikre at annonsører og andre får fullstendige opplysninger om et blads opplag. Obligatorisk opplagskontroll foretas minst én gang i året for siste eller nærmeste 12-måneders periode.

Opplagstallene for Tidende fra Fagpressens Mediekontroll er det mange annonsører som etterspør, i likhet med resultatene av leserundersøkelsene vi gjennomfører med jevne mellomrom.

De viktige tallene fra opplagskontrollen ville vi ikke hatt uten den redaksjonelle friheten som NTFs representantskap har bestemt at vi skal ha - som det eneste norske tidsskriftet som bringer fagfellevurdert fagstoff til tannleger. Uten redaksjonell frihet kan vi nemlig ikke være medlem av Den Norske Fagpresses Forening.

Disse tingene er det viktig å minne om fra tid til annen, og jeg synes det er en god anledning å si noe om Tidendes unike stilling som uavhengig tidsskrift og enestående posisjon i fagformidling til norske tannleger, nå når vi oppsummerer året som er gått.

Årets årgang består av elleve hefter. Vi har redusert med to ordinære utgaver av Tidende siden i fjor, samtidig som NTFs fagavdeling har overtatt ansvaret for katalogene som presenterer NTFs etterutdanningstilbud. Omleggingen fra i år til i fjor har altså ført til fire færre utgivelser, men ikke til færre sider. Totalt sett har antall tidsskriftssider økt fra i år til i fjor.

En av flere stoffkategorier som har økt, er fagstoffet. Det er vi både glade for og stolte av. Leserundersøkelsene våre, som vi gjennomfører hvert tredje år, viser alltid at det er dette stoffet tannlegene er mest opptatt av, blant annet ved at det er det som leses mest og det dere ønsker dere mer av.

Neste år, på vårparten, skal vi gjennomføre vår omfattende leserundersøkelse igjen. Det skal bli interessant å se om svarene nok en gang ligner dem vi har fått før, eller om det er skjedd forandringer i lesemønster eller preferanser.

Inntil videre holder vi oss til det vi har fått vite om hva dere lesere helst vil ha, og gjør hva vi kan for å skaffe mer fagstoff. Et av tiltakene nå er å styrke redaksjonsrådet vårt ved å invitere flere sterke fagfolk inn som medlemmer. Med flere på laget håper vi at ennå mer av det som kan bli fagstoff til Tidende vil kunne bli identifisert og kanalisert til oss.

Å styrke og utvide redaksjonsrådet er også et ledd i arbeidet med å få Tidende indeksert i PubMed, noe som i neste omgang vil kunne gjøre det mer prestisjefullt å publisere hos oss - noe som igjen er tenkt å ha den effekten at Tidende får mer fagstoff.

Med dette takker jeg for gleden ved å ha vært med på og ved å sluttføre denne årgangen. Og jeg ønsker alle dere som leser en god og fredelig jul.

Ellen BeateDyvi