Lovpålagt bedriftshelsetjeneste i tannlegevirksomheter:

En oppdatering

Tannlegeforeningen har tidligere orientert om plikten til å knytte virksomheten til en bedriftshelsetjeneste godkjent av Arbeidstilsynet, men spørsmål og tilbakemeldinger vi har mottatt tyder på at en god del fortsatt ikke har fått med seg dette pålegget eller har spørsmål i tilknytning til ordningen.

Fra 1. januar 2010 skal alle tannlegevirksomheter være tilknyttet en godkjent bedriftshelsetjeneste.

Med bakgrunn i Arbeidsmiljøloven § 3 - 3 (4) er det vedtatt en forskrift som nevner hvilke typer virksomheter som plikter å knytte seg til en bedriftshelsetjeneste. I Forskrift om bedriftshelsetjeneste i visse bransjer (bransjeforskriften) er antallet bransjer som plikter å knytte seg til bedriftshelsetjeneste utvidet med åtte bransjer eller sektorer i forhold til i den gamle forskriften. En av bransjene som har fått en slik plikt på seg nå er helsetjenester, herunder alle typer tannhelsetjenester.

Enkeltpersonsforetak uten ansatte er unntatt fra plikten til å knytte seg til en bedriftshelsetjeneste. I tillegg er det vedtatt å innføre en godkjenningsordning for bedriftshelsetjenesten (BHT).Virksomheter som på bakgrunn av bransjeforskriften er blitt pålagt å knytte seg til en bedriftshelsetjeneste, er pålagt å benytte en godkjent BHT.På sitt nettsted harArbeidstilsynet en oppdatert oversikt over BHTer som har søkt om godkjenning, www.arbeidstilsynet.no/bhtreg I registeret vil man kunne se hvilke bedriftshelsetjenester som er godkjente, hvilke som venter på godkjenning og om bedriftshelsetjenesten eventuelt ikke er blitt godkjent. De fleste tilbyderne har nå enten blitt godkjent eller fått sin plan godkjent.

NTFs råd til tannlegene har vært at man ikke skal forhaste seg med å inngå avtale, men vente til de aktuelle bedriftshelsetjenester har fått sine søknader behandlet og deretter vurdere de ulike tilbudene opp mot hverandre. Nå som Arbeidstilsynet har kommet så langt med godkjenningsarbeidet må rådet være at de som ennå ikke er tilknyttet en BHT snarest begynner å sondere markedet med tanke og inngå en avtale.

Det er igjen grunn til å understreke at tannlegevirksomhetene kun har plikt på seg til å være tilknyttet en godkjent bedriftshelsetjeneste. Flere medlemmer har fortalt at de er blitt kontaktet av selgere som spør om tannlegen er klar over den nye forskriften og som samtidig forsøker å selge en tjeneste som går langt utover den lovpålagte tilknytningen. Det er med andre ord viktig å vite hva tilbudet du får inneholder og å sammenligne priser hos flere. Og er det en årlig kostnad for virksomheten i tillegg, eller kun en pris per ansatt? Er kostnaden per årsverk eller per hode? Om man så ender opp med en avtale som bare omfatter den lovpålagte tilknytningen eller velger å inkludere bruk av enkelte tjenester samtidig får være opp til hver enkelt, men vær klar over hvilken avtale du går inn på.

Personellet i bedriftshelsetjenesten skal være frie og uavhengige rådgivere for leder av virksomheten og de skal inneha kompetanse innen arbeidsmedisin/arbeidshelse, yrkeshygiene, ergonomi, psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø og systematisk HMS-arbeid. Bedriftshelsetjenesten skal ikke føre tilsyn, men vil kunne bidra hvis arbeidsgiver ber om råd og hjelp. Bedriftshelsetjenesten må ikke forveksles med tidligere tiders bedriftslegeordninger. De ansatte skal normalt fortsette hos sine respektive fastleger og få sitt helsetilbud ivaretatt der. Bedriftshelsetjenesteordningen er primært et tilbud for arbeidsgiver selv om årlig kostnad for virksomheten normalt er knyttet til antall ansatte, det vil si bedriftens størrelse.

Etter forskrift om bedriftshelsetjeneste i visse bransjer § 2 kan Arbeidstilsynet gi dispensasjon fra kravet om godkjent bedriftshelsetjeneste når dette finnes verne- og helsemessig forsvarlig. Tannlegeforeningen har hittil ikke kjennskap til at det er medlemmer som har fått eller søkt om slik dispensasjon.

Enkelte medlemmer har uttrykt et ønske om at NTF skal inngå en avtale som medlemmene kan knytte seg til, blant annet med tanke på å oppnå en gunstigere pris enn man kan oppnå på egenhånd. Vi har vurdert det slik at de fleste vil foretrekke en tilbyder av bedriftshelsetjenester i samme region som der man selv driver virksomhet og de aller fleste BHTene er bare representert i én by/tettsted. Konklusjonen så langt har vært at denne tjenesten ikke er egnet med tanke på å inngå medlemsavtaler. Det er imidlertid ikke noe i veien for at en lokalforening kan fremforhandle et tilbud som lokalforeningens medlemmer kan slutte seg til hvis de ønsker det.

Lin M.Bendiksen