Varsleren - et sunnhetstegn!

Respekt for hverandre er grunnlag for samarbeid i alle bedrifter, og gjensidig tillit styrker samhold og utvikling. Tannlegeri, som annen virksomhet, er underlagt lover og regler som forplikter i forhold til myndigheter, medarbeidere, ansatte, og kanskje viktigst: våre pasienter.

Men vi forandrer oss, eller relasjoner endres, i en travel hverdag, og det hender vi får følelsen av at kolleger fristes til å gå på akkord med tidligere innlærte kvalitetskrav og objektive moralnormer. Av og til kan det synes som om vi i områder med stor tannlegetetthet, opplever grader av overbehandling, også muligens på bekostning av kvalitet på det som tilbys pasientene.

Lojalitet er en god egenskap som står sterkt innenfor vårt yrke. Vi investerer mye av oss selv i kolleger, samarbeidspartnere og pasienter, for å opprettholde gode relasjoner. Men den kan gi uheldige utslag ved at vi i noen situasjoner utnytter dette.

Et eksempel kan være at jeg, etter å ha trådt inn i pensjonistenes rekker, kontakter min tannhelsesekretær som gjennom mange år fortsatt arbeider på «vårt» kontor. Jeg overtaler henne til å la meg få låne kontoret for å behandle noen bekjente og venner - og slik blir det!

Arbeidsmiljølovens § 2 - 4 lovfester at alle har rett til å varsle om kritikkverdige forhold. Det er ulovlig å straffe varsleren, og arbeidsgiver må motbevise påstanden hvis varsleren hevder varslingen gjengjeldes. Det skal varsles om brudd på lover og bedriftsinterne regelverk, korrupsjon, mobbing og saker knyttet til helse, miljø og sikkerhet. Arbeidsgiver er også pliktig til å utarbeide rutiner for intern varsling eller sette i verk tiltak som gir mulighet for intern varsling om kritikkverdige forhold i virksomheten i samsvar med § 2 - 4.

Sunt bondevett og vanlig folkeskikk tilsier vel også at det gjøres en intern varsling før eksterne parter trekkes inn.

Se etiske regler knyttet til Tannlegens forhold: til pasienten, til kolleger, og til medarbeidere.

OlavKvitnes 

NTFs råd for tannlegeetikk