Svar til Arvid Olsen:

Alder er noe vi skal glede oss over

Alder er noe vi skal glede oss over, både den arbeidsføre alder og pensjonsalderen!

Særaldersgrensen for offentlig ansatte tannleger har vært oppe til kritisk vurdering og politisk behandling blant tillitsvalgte i NTF en rekke ganger. Hver gang blir vår særalder ansett som et ubetinget gode! Vårt mandat går ut på å beholde særaldersgrensen på 65 år så lenge det er politisk mulig. Man kan også ved tilstrekkelig tjenestetid fratre ved 62 år (etter 85-årsregelen).

Og der ligger tjenestepensjonens fordeler: tidlig avgang og fulle rettigheter!

Med en fremforhandlet rett følger også noen plikter. Ja, man har rett til å gå av tidlig med full pensjon. Men, man har også plikt til å fratre ved 65 år. At det til syvende og sist er arbeidsgiver som har det siste ordet etter 65 år, mener NTF er riktig. En god personalpolitikk vil sikre det beste for alle parter, også pasientene.

Er man arbeidsfør, har man i dag langt på vei muligheten til å forlenge et offentlig ansettelsesforhold. En annen sak er at man alltid har hatt muligheten til å arbeide privat som selvstendig næringsdrivende, uten avkortning av offentlig tjenestepensjon.

Selv om saken for din del i realiteten er foreldet, så er innholdet fortsatt like aktuelt. I praksis dreier det seg om gode rettigheter for tidlig avgang, gode seniortiltak over tid, samt muligheten for enkelte til å kunne fortsette å arbeide. Tre sider av samme sak som tilsier at det fortsatt er behov for tillitsvalgte i NTF både sentralt og lokalt.

JanTheien 

Leder av Sentralt forhandlingsutvalg i NTF