Svar til Rolf Elling Berg

Rolf Elling Berg peker på en problemstilling som angår alle utøvere av vår profesjon og som mange av NTFs medlemmer kanskje ikke er klar over. Fra 2001 har Helsepersonelloven i § 54 fastslått 75 år som aldersgrense for å ha rett til autorisasjon som tannlege. Den samme aldersgrensen gjelder også for alle de 28 andre helseprofesjonene som er omfattet av loven.

I følge loven kan imidlertid helsepersonell som ikke lenger har rett til autorisasjon gis en tidsavgrenset lisens til utøvelse av yrket. Slik lisens gis av Statens autorisasjonskontor for helsepersonall (SAFH) etter søknad fra den enkelte.

Tannlegeforeningen har ingen oppdatert oversikt over hvilke tannleger som har autorisasjon. Det tilligger SAFH å ha denne oversikten. Foreningen har imidlertid ganske god oversikt over medlemmenes fødselsdato og alder. På bakgrunn av Bergs apropos vil vi derfor se på muligheten for å innføre en ny rutine der vi sender et brev til medlemmer som passerer 75 år og minner om bestemmelsene i Helsepersonelloven og at de som ønsker å fortsette yrkesutøvelsen må huske å søke om lisens.

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) står selvfølgelig fritt i å stille krav til sine saksbehandlere. Hvis de oppgavene Berg skulle løse for NPE gjelder vurdering av kasuistikker, er det likevel, på prinsipielt grunnlag vanskelig å se at Bergs manglende autorisasjon skulle virke diskvalifiserende. Hans faglige kompetanse og autoritet opphører ikke ved fylte 75. Loven presiserer også retten til fortsatt å benytte yrkestittelen, uavhengig av om autorisasjonen til praktisk utøvelse av yrket opphører.

Richard R.Næss 

Generalsekretær, NTF