Egenandelstak og pristak - to vidt forskjellige ting

Regjeringen starter nå en utredning for å se på ulike måter å finansiere tannbehandling for voksne.

- I utredningen vil en også se på muligheten til å etablere et tak for hvor mye den enkelte selv skal dekke av utgifter til nødvendig tannbehandling, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen. Regjeringen har som mål at det offentlige gradvis skal ta et større ansvar på tannhelsefeltet.»

Dette er sakset fra en melding på Helse- og omsorgsdepartementets nettsted. Det er ikke nytt i forhold til hva vi har hørt om tidligere, i for eksempel Soria Moria-erklæringen fra 2009. Utspillet må nok ses i sammenheng med at Arbeiderpartiet avholdt sitt landsmøte i de dager, og at flere lokallag hadde etterlyst handling på tannhelsefeltet. Vi kan heller ikke se bort fra at det henger sammen med den senere tidens medieoppslag om svært varierende kostnadsoverslag samt priser på konsultasjon og undersøkelse hos tannleger.

For dessverre er det dette publikum og en del politikere har oppfattet av oppslagene etter «den store tannlegetesten» i regi av Forbrukerrådet. Man ser som regel hva man ønsker å se; så også i denne saken. «Du kan ikke stole på tannlegen din» var budskapet fra Forbrukerrådet, som tabloid slo fast at det er «vill vest» i tannlegemarkedet og at det er behov for tiltak fra myndighetene. I Tannlegeforeningen vet vi bedre. Våre medlemmer har høy faglig og etisk standard.

Ovennevnte pressemelding kan også ses på som et forsøk på å nyansere Aftenpostens oppslag samme dag om «regulering av tannlegeprisene». Her fremgår det at Helse- og omsorgsdepartementet ønsker å se på hvordan de kan innføre en ordning med pristak for tannbehandling - dersom statssekretær Tone Toften er sitert korrekt. Det må vi i så fall kunne tolke som et ønske om innføring av en maksimaltariff.

Jeg håper det er Aftenposten eller jeg som har misforstått statssekretæren. Temaet prisregulering burde være utdebattert, dødt og begravd for lenge siden. Alle som har vært med en stund, bør huske hvordan 19 år med «frivillige» honorarforhandlinger med staten som motpart, førte til en nedbygging av både den faglige og den utstyrsmessige siden av privat tannhelsetjeneste. Dette dreier seg i høy grad om hvilket tilbud og hvilken kvalitet samfunnet ønsker på tjenesten, og ikke minst om pasientsikkerhet.

Hvis utspillet er å tolke som et velment forsøk på å foreslå rimeligere tannhelsetjenester for de som trenger det mest, skal vi tannleger så absolutt være med. Men vi står her overfor store utfordringer. Regjeringen har i inneværende år stanset økningen til tannhelsefeltet, og noe som resulterte i at folketrygdens refusjoner til tannbehandling ble redusert på årets budsjett.

Kan vi frykte at regjeringen er ute etter tiltak som ikke koster staten noe? Ligger det under at det såkalte «mellomlegget» ønskes vekk? Refusjonstakstene fra det offentlige er i dag så lave at selv Helsedirektoratet mener det ikke er mulig å drive forsvarlig ut fra disse takstene. Det må vi kunne tolke ut fra de uttalelser som direktoratets egne representanter har gitt til Forbrukerrådets tannlegetest. De aller fleste fylkeskommunene har takster som langt overstiger disse offentlige takstene, de privatpraktiserende likeså. Årsaken til de store mellomleggene kjenner vi altså: Statens refusjonstakster er ikke i nærheten av å gi kostnadsdekning verken for offentlige eller private virksomheter. Men NTF har valgt ikke å søke forhandlinger om disse takstene, fordi et flertall av oss mener at systemet med fri prissetting gir størst fleksibilitet for alle parter. Stikkord her er de store forskjeller i kostnader generelt og at utgiftene til praksisdrift nå stiger bekymringsfullt.

Inntil videre stoler vi i NTF på at vedtakene fra behandlingen av Stortingsmelding nr. 35 fra 2007 står ved lag. Den har NTF gitt sin tilslutning til. Stortingets helse- og omsorgskomité behandler i disse dager forslag til ny kommunal helse- og omsorgslov. NTF har foreslått å inkludere tannhelsetjenester til de som skal ha rett til individuell plan. Jeg håper regjeringen griper denne sjansen, for det vil gi tannhelsetjenester til de som virkelig trenger det mest. Forutsetningen må være at de offentlige takstene justeres opp skikkelig.

NTFs trygdepolitikk står fast, og våre forslag til regjeringen er de samme som ble vedtatt på representantskapet for et drøyt år siden.

GunnarLyngstad