Trygdestønad for tannbehandling:

Hva skal vi si til pasientene?

Norske tannleger har plikt til å sette seg inn i gjeldende trygderegler på tannhelsefeltet. I forskriften i «Det gule heftet» heter det at «den enkelte tannlege er ansvarlig for å vurdere hvorvidt en bruker har krav på stønad i medhold av folketrygdloven § 5 - 6».

For å kunne gjøre denne vurderingen må vi ha «det gule heftet» for hånden og/eller være så godt kjent med innholdet at vi kan orientere pasientene om deres krav og rettigheter når behandlingsplan legges og kostnadsoverslag skal foretas.

Det kan oppstå vanskeligheter hvis pasientene bytter tannlege og ny tannlege er uenig i tidligere tannleges vurdering av pasientens rettigheter til trygdestønad. Uenigheten kan slå begge veier når det gjelder hvilke trygderettigheter pasienten har krav på.

I denne situasjonen bør vi utvise forsiktighet med å gi uttalelser som «denne behandlingen burde du fått trygdestønad for!» I forskriften til § 5 - 6 står det at «tannlegen må kunne dokumentere sine vurderinger, og pasientjournalen skal inneholde alle de opplysninger som er relevante og nødvendige, jf. Helsepersonellovgivningen med tilhørende forskrifter.» Som ny behandlende tannlege bør vi gi den forrige tannlegen en mulighet til å dokumentere sine vurderinger før man uttaler seg til pasienten. Dette fremgår også av «Etiske regler for tannleger » § 17: «Før en tannlege omgjør/fullfører, eller uttaler seg om en tidligere behandling, skal - om mulig - tannlegen kontakte angjeldende kollega.» Dette gjelder også uttalelser om trygdestønad.

Dersom pasienten mener å kunne dokumentere tapt trygdestønad på grunn av en tannleges feilvurdering vil det kunne tenkes at pasienten vil kreve sitt tap erstattet av tannlegen, se sitatet i første avsnitt. Hvis tannlegens vurdering er gjort etter beste skjønn vil dette trolig kunne gi et annet resultat enn hvis det kan påvises uaktsomhet fra tannlegens side. Så langt vi kjenner til har denne problemstillingen ikke vært prøvet rettslig av domstolene, slik at det er vanskelig å si hvor strenge aktsomhetskrav tannlegen eventuelt vil bli pålagt.

I denne sammenheng finner vi også grunn til å vise til NTFs etiske regler § 10: «Tannlegen skal så vidt mulig hjelpe sine pasienter til å oppnå rettigheter og ytelser sikret ved lovgivning eller gjennom trygden.»

Det er med andre ord svært viktig å være oppdatert på pasienters rett til trygdestønad etter de 14 innslagspunktene i forskriften.

Aril JulNilsen 

Fagsjef NTF