Samarbeid om kvalitetsindikatorer for tannhelse viser:

Statistiske forskjeller i Norden

Norge kommer dårligst ut når det gjelder andel kariesfrie 18-åringer og dekning av oralkirurger per innbygger. Vi ligger derimot godt an når det gjelder antall kariesfrie fem- og tolvåringer og tannløshet blant 65 - 74-åringer.

Ill. Kristin Aksnes.

Dette er noen av forskjellene mellom de nordiske landene som vises i rapporten om felles nordiske kvalitetsindikatorer i tannhelsetjenesten, og som kan være til ettertanke.

Å måle kvalitet er vanskelig. Det er heller ikke lett å sammenligne tannhelse mellom land. En måler ikke de samme dataene og ikke på samme måte. Som det første landet i Norden har Norge utviklet kvalitetsindikatorer for tannhelsetjenesten. Det er i dag ni godkjente indikatorer. Nå er også nordiske indikatorer under utvikling.

En gruppe representanter fra Norge, Finland, Sverige, Danmark, Island og Færøyene har arbeidet med dette i tre år. Høsten 2010 kom den første rapporten. Den forsøker å gi helhetsbilde av tannhelsetjenester og tannhelsestatistikk i de nordiske landene. Arbeidet er initiert og delvis finansiert av Nordisk Ministerråd.

Helsedirektoratet representerer Norge i arbeidet, først ved Jørgen Undertun og nå ved Maren Mathiesen Wilberg, som også vil være prosjektkoordinator for arbeidet i neste periode.

De viktigste forskjellene

Noen av de største forskjellene mellom landene som kommer frem i rapporten er:

 • Andel kariesfrie: Norge ligger godt an når det gjelder 5- og 12 åringer, men dårligst når det gjelder 18-åringer.

 • Andel tannløse 65 - 74-åringer i Norge er svært lav i forhold til de andre landene (Sverige og Færøyene har ikke levert data).

 • Norge har dårligst dekning av oralkirurger per innbygger

 • Norge har nest flest antall innbyggere per tannpleier, etter Island

 • Norge har nest best dekning av kjeveortopeder per innbyggere

 • På kostnadssiden (totale offentlige og private tannhelsekostnader per innbygger, samt kun for det offentlige), ligger Norge midt på treet.

Femten nordiske indikatorer

Forutsetningen for tolv av de kvalitetsindikatorene som er valgt, er at det skal finnes data i minst tre nordiske land. De siste tre er indikatorer for fremtiden:

Strukturindikatorer. Antall innbyggere per tannhelsepersonell under pensjonsalder, antall innbyggere per arbeidende tannhelsepersonell under pensjonsalder, antall tannleger under pensjonsalder per tannhelsepersonell samt tannhelsekostnader per innbygger.)

Prosessindikatorer. Andel av befolkningen som har søkt tannhelsetjenesten innenfor et år, daglig tannbørsting - mer enn én gang per dag, inntak av sukkerholdige leskedrikker.

Resultatindikatorer. Andelkariesfrie barn og ungdom, kariesforekomst gjennomsnittlig MNFT, SiC-indeks (significant Caries index), andel tannløse 65 - 74-åringer, og andel 65- til 74-åringer med god tyggeevne, dvs. minst 20 tenner i munnen.

Potensielle kvalitetsindikatorer. Andel av befolkningen som går regelmessig til tannlegen, selvopplevd tannhelse og selvopplevd tyggeevne.

Gruppen synes også det vil være viktig å utvikle indikatorer for å kunne sammenligne tilgang til tannhelsetjenester, pasienttilfredsstillelse, periodontiske sykdommer, utbredelsen av kjeveortopedisk behandling, resultatet av rotbehandling og forekomsten av erosjon.

Arbeidet med nordiske indikatorer

Maren Mathiesen Wilberg i Helsedirektoratet forteller at samarbeidet fortsetter. Arbeidet har skapt og skaper mulighet for:

 • å synliggjøre likheter og ulikheter innen munnhelse og organisering av tannhelsetjenester i de nordiske landene

 • benchmarking i et nordisk perspektiv

 • en felles nordisk profilering i europeisk sammenheng

 • å lære av hverandre

 • å få frem kreative forslag for det videre arbeidet

 • at hvert land skal etterstrebe utvikling av indikatorer som det kan rapporteres på i et fremtidig nordisk samarbeid

 • et kontaktnett som fremmer kommende nordisk samarbeid på området

 • spørsmål som leder till en konstruktiv diskusjon og bidrar til å fremme utviklingen.

Rapporten heter «A Nordic Project of Quality Indicators for Oral Health Care» og finnes på adressen www.thl.fi

Mer om nasjonale og nordiske kvalitetsindikatorer finnes på Helsedirektoratets sider: http://www.helsedirektoratet.no/tannhelse/tannhelsepersonell/ kvalitetsmaling/nordisk_samarbeid_ med_kvalitetsindikatorer_for_ tannhelsetjenesten_753814

Tabell 1. Grunnlagsinformasjon.

Norge 2008

Sverige 2008

Danmark 2010

Finland 2008

Island 2009

Færøyene 2010

Antall innbyggere

4 799 252

9 256 347

5 534 738

5 326 109

319 368

48 650

Godkjente tannleger

5 927

11 044

5 559

4 110

306

45

Godkjente tannpleiere

1 308

4 558

2 068

1 754

36

17

Godkjente spesialiter

587

1 063

229

653

45

2

Godkjente kjeveortopeder

253

315

168

167

13

1

Godkjente oralkirurger

74

168

61

80

5

1

Antall innbyggere per tannlege

1 025

838

995

1 296

1 044

1 257

Antall innbyggere per tannpleier

3 809

2 031

2 076

3 037

8 871

2 723

Antall innbyggere per spesialist

10 641

8 774

24 169

8 156

7 097

24 503

Antall innbyggere per kjeveortoped

26 962

29 385

32 944

31 893

24 567

49 006

Antall innbyggere per oralkirurg

95 985

55 097

90 733

66 576

63 874

49 006

Tabell 2. Et utdrag av noen av de statistiske forskjellene mellom landene, i prosent.

Norge

Sverige

Danmark

Finland

Island

Færøyene

Antall kariesfrie 12-åringer i prosent

4 800

6 100

6 900

4 200

3 400

4 700

Andel tannløse 65- til 74-åringer i prosent

700

1 800

3 600

3 300

3 500

Antall barn som besøker tannhelsetjenesten innen et år

7 000

7 700

7 700

6 100

7 500

Antall voksne som besøker tannlege i løpet av et år

7 600

5 600

6 400

5 000

Tabell 3. Kariesfrie barn og ungdom (i prosent). (5/6 years: d3mft - 12, 15, 17/18/19 år: D3MFT)

Land

Danmark 2009

Færøyene 2007

Finland 2003

Island 2005

Norge 2008

Sverige 2008

5 år = 84

5 år = 59

5 år = 53

6 år = 58

5 år = 79

6 år = 74

12 år = 69

12 år = 47

12 år = 42

12 år = 34

12 år = 48

12 år = 61

15 år = 47

15 år = 22

17 år = 20

15 år = 20

18 år = 16

19 år = 30

18 år = 32

Ytterligere nasjonal statistikk og informasjon om kilder m.m. kan leses i sin helhet i rapporten.

KristinAksnes