Det gule heftet

Regelverk og takster vedrørende stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2011, også kalt Det gule heftet, er sendt alle medlemmer av Tannlegeforeningen som vedlegg til Tidende nr. 1.

De fleste takstene er oppjustert med 3,1 prosent. Samtidig er enkelte takster redusert. Spesielt gjelder dette for kjeveortopedisk behandling.

Heftet er i sin helhet lagt ut på www.tannlegeforeningen.no Her finner du etter hvert også de ulike delene av heftet (HODs rundskriv, forskriften, Hdirs rundskriv og takstene) enkeltvis.

Helse- og omsorgsdepartementet har fastsatt bestemmelser for folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2011, i form av rundskriv I-3/2010. Det er foretatt enkelte endringer i regelverket:

Takstene

– Honorartakstene er i hovedsak justert med 3,1 % fra 1. januar 2011, med lik prosentfordeling på refusjoner og egenandeler.

– Økningen i refusjonsbeløpet til tannbehandling som følge av patologisk tap av tannemalje/tannsubstans ved attrisjon (tanngnissing), erosjon (syreoppløsning) eller hyposalivasjon (munntørrhet), er redusert fra 75 til 70 % av honorartakst.

– Takster for kjeveortopedisk behandling er justert om lag 2 % mindre enn økningen av de øvrige takster.

– Refusjoner til operasjoner i munn/kjeve er redusert med ca 4 %.

– I tillegg enkelte presiseringer og justeringer av enkelttakster, blant annet er takst 7 utvidet til å omfatte sedasjon ved narkose, og det er opprettet en ny takst 315 for dekkproteser.

Trygderefusjon for 19- og 20-åringer

Nytt om fylkeskommunenes ansvar for å sette fram krav om refusjon ovenfor HELFO for 19- og 20 åringer med rettigheter etter folketrygdloven § 5–6, og som er henvist til behandling hos annen behandlingsinstans enn den offentlige tannhelsetjenesten:

Ifølge Helsedirektoratets rundskriv til § 5–6, første punkt (Generell informasjon) er behandlende instans nå gjort ansvarlig for å fremsette krav om refusjon fra folketrygden til HELFO for denne gruppen.