Dekker utenlandsbehandling

FOTO: Yay Micro.

Med den nye refusjonsordningen som trådte i kraft fra årsskiftet blir det mulig for pasienter å få dekket utgifter til flere typer planlagt behandling i andre EU-/EØS-land. Ordningen omfatter i hovedsak helsehjelp utenfor sykehus.

Refusjonsordningen vil innebære økt valgfrihet for pasienter når det gjelder hvor de vil motta såkalt «ikke-sykehusbehandling», det vil i hovedsak si behandling utenfor sykehus. Dette vil omfatte blant annet behandling hos lege, fysioterapeut, psykolog, kiropraktor og tannlege i den utstrekning slik behandling dekkes av det offentlige i Norge, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

– Helsehjelp som man ville fått dekket av det offentlige i Norge, vil man etter den nye ordningen kunne motta i et annet land i EØS-området og få utgifter refundert. Vilkårene for dekning vil i utgangspunktet være de samme som i Norge. Refusjonen vil være begrenset til det beløpet som det offentlige ville blitt belastet med i Norge ved tilsvarende helsehjelp, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Med økende mobilitet over landegrensene kan pasienter av ulike grunner ønske å motta helsehjelp i et annet land.

Den nye refusjonsordningen kommer i tillegg til eksisterende ordning med europeisk helsetrygdkort som brukes når det oppstår behov for helsehjelp under midlertidig opphold i andre EU/EØS-land.

HELFO vil behandle refusjonskravene. Både informasjon om ordningen og blanketter finnes påHELFOs nettsider.

Bakgrunnen for ordningen er EØS-avtalens regler om fri bevegelighet for tjenester. EU- og EFTA-domstolen har tolket dette prinsippet slik at det har betydning også for pasienters rettigheter. Europakommisjonen fremla i 2008 et forslag til direktiv om pasientrettigheter ved grensekryssende helsetjenester. Dette er fortsatt til behandling i EUs organer.

Direktivforslaget omfatter blant annet regulering av retten til å få dekket utgifter til behandling i utlandet. Den refusjonsordningen som nå er innført, måtte imidlertid etableres uavhengig av et direktiv på området. I forbindelse med forskriftsarbeidet har departementet sett hen til EU-organenes arbeid med direktivforslaget.