Godkjenningsordningen i implantatprotetikk:

Siste sjanse

Ordningen med direkte godkjenning av allmennpraktiserende tannleger gjennom presentasjon av fem kasus for Statens autorisasjonskontor opphørte formelt sommeren 2011. Fra denne datoen vil godkjenning bare kunne skje ved gjennomgått kompetansekurs i Bergen.

Imidlertid har Helsedirektoratet åpnet for en siste godkjenningsrunde for de få tannlegene som har planlagt å levere fem kasus, og som vil oppnå tolv måneders observasjonstid på sine kasus per 15. mars 2012.

De som sender søknad med kasus til Statens autorisasjonskontor for helsepersonell innen 15. mars vil få sin søknad behandlet som tidligere. Etter denne datoen er muligheten ugjenkallelig slutt.

Informasjon om hva søknaden og presentasjonen av kasus skal inneholde ligger på NTFs nettside under Kurs og utdanning/Implantatprotetikk/Nyttig. Se også under «Godkjenning med kasus» for nærmere informasjon.

ArilJul Nilsen 

Fagsjef NTF