Forsikringsmuligheter

Sekretariatet får en del spørsmål om hvilke forsikringer man må ha. Konkrete spørsmål om forsikring av klinikk, ansatte og deg selv må du rette til forsikringsselskapene, her følger kun en oversikt over mulighetene man har til å forsikre seg.

Tannlegeforeningen har gjennom Akademikerne et samarbeid med DNB som skal tilby forsikringer til konkurransedyktige priser. Hos DNB kan du få veiledning og råd om ditt eget forsikringsbehov og hvilke muligheter som finnes. Man står selvfølgelig fritt til også å ta kontakt med andre forsikringsselskaper for konkurrerende tilbud.

Forsikringsbehov

Som tannlege og næringsdrivende vil du ha behov for flere typer forsikringer. Noen forsikringer er du pliktig å ha - for eksempel egen ansvarsforsikring i NPE og yrkesskadeforsikring for ansatte. Andre er frivillige men absolutt nødvendige - for eksempel eiendom og innbo/utstyr og sykeavbruddsforsikring.

Andre er også ønskelige men ikke strengt nødvendige som for eksempel utvidet sykepengeforsikring for næringsdrivende før/etter 17. sykedag, for nærmere informasjon om dette kontakt www.nav.no Også pensjonsforsikringer og fritids-/ulykkesforsikringer kan være ønskelige å ha. Den enkelte må finne ut hvilke forsikringer man vil tegne, forsikringsbehovet vil kanskje også variere i de ulike faser i livet.

Nedenfor følger kun en oversikt over de vanligste forsikringer for næringsdrivende tannleger.

Ansvarsforsikring

NPE - Norsk Pasientskadeerstatning (www.npe.no ) - erstatter den tidligere ordningen med ansvarsforsikring for privatpraktiserende helsepersonell og tannleger. NPE er et uavhengig statlig forvaltningsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet, som behandler erstatningskrav fra pasienter som er blitt påført skade etter behandlingssvikt innen helsetjenesten. Fra 1. januar 2009 gjelder NPE også tannhelsepersonell i privat sektor. Den nye ordningen innebærer at tannleger nå skal sende inn melding og betale tilskudd til NPE. Til gjengjeld er det NPE som skal motta og håndtere eventuelle erstatningskrav fra pasienter.

Tingforsikringer

Kontorforsikring inkludert avbrudd - forsikring som omfatter inventar, løsøre og maskiner og dekker skader som følge av brann, vann og innbrudd.

IKT (EDB) egen forsikring som dekker plutselig og uforutsett skade på datautstyr, server og annet driftsutstyr som er basert på datateknologi. Forsikringen kan utvides til å dekke spesialutstyr som for eksempel røntgenutstyr og CCD-sensor.

Huseierforsikring - oftest en fullverdiforsikring som dekker skade som følge av blant annet brann og vannskader. Aktuelt når du eier klinikken selv.

Personforsikringer

Yrkesskadeforsikring - forsikring som dekker skade og sykdom som følge arbeidsulykke og skade og sykdom som følge av påvirkning fra skadelige stoffer eller arbeidsprosesser. Etter lov om yrkesskadeforsikring er alle arbeidsgivere pålagt å tegne yrkesskadeforsikring for sine ansatte. Forsikringen dekker arbeidsgivers ansvar overfor egne ansatte enten de arbeider deltid eller heltid. Forsikringen dekker skader eller sykdom som arbeidstaker påføres i arbeid, på arbeidsplassen og i arbeidstiden. Som arbeidstaker menes person som mottar lønn i privat eller offentlig virksomhet

Sykeavbrudd - forsikring som dekker inntektstap per dag for tapt arbeidsfortjeneste.

Her minner vi om at tannleger har mulighet til gunstig forsikring i Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse ( www.sykeavbruddskassen.no). Her kan tannleger tegne forsikring som gir dekning av driftsutgifter ved fravær som følge av sykdom. Sykeavbruddskassen dekker ikke inntektstap.

Inntektstap vil næringsdrivende tannleger delvis få dekket via NAV med 65 prosent av seks ganger folketrygdens grunnbeløp etter 17. sykedag (kan tegne tilleggsforsikring i NAV) og også motta stønad fra Sykehjelpsordningen for tannleger - denne koster ikke noe!

Reiseforsikring vil man oftest ha.

Ulykke med faginvaliditet - en forsikring som gir forhøyet erstatning ved skade/tap av legemsdel som man er spesielt avhengig av i sitt yrke. Dette kan være aktuelt for tannleger.

Liv og Pensjon

Gruppelivsforsikring - ofte en gunstig forsikring som vil kunne dekke både dødsrisiko og uførerisiko. Du vurderer selv om du vil ha begge dekninger. Mange velger slik forsikring i en fase av livet der man har felles forsørgeransvar og felles bolig med stor gjeld.

Pensjonsforsikringer - har du ansatte vil du oftest være pliktig til å tegne en såkalt Obligatorisk tjenestepensjon - OTP. Som næringsdrivende kan du selv bli med i en slik OTP-ordning i bedriften eller ha egen pensjonssparing.

Ny eierstruktur for bedriften?

Dersom du omdanner ditt enkeltpersonforetak til et AS så bør du sjekke med forsikringsselskapet at forsikringene er tegnet med riktige forsikringssubjekter. Også der tannleger inngår i et kontorfellesskap er det fornuftig å ta en gjennomgang med forsikringsselskapet og sjekke dette. I et AS vil det også kunne være ytterligere forsikringer man bør vurdere, som for eksempel styreansvarsforsikring.

DagKielland Nilsen 

Advokat i NTF