Tilbakeblikk

1911

Kristiania kommunale skoletannklinikk

Kristiania kommunale skoletannklinikk, der hittil har arbeidet med børn fra Grünerløkkens og Vahlsgatens skoler, skal fra 1ste januar utvides til ogsaa at behandle 1ste klasses elever fra Lakkegatens og Møllergatens skoler. Der skal i den anledning ansættes 2 tandlæger til. Det er fremdeles prøvedrift.

Det har vist sig, at flere barn unddrar sig behandling; i første halvaar av klinikkens drift var det 22 pct. - derav 9 pct. fordi forældrene negtet sin tilladelse. Dette er vistnok blit noget bedre i andet halvaar. Men skolestyret vedtok bl.a. av denne grund en henstilling til skolelægerne ved de skoler det gjælder at avholde foredrag paa forældremøter om skoletandhygienens betydning.

December 1911, 2det hefte

1961

Byggesaken

Etter en redegjørelse fra presidenten besluttet representantskapet å gi byggeplankomiteen fullmakt til å fortsette sitt arbeid med byggesaken og anledning til å supplere seg i den utstrekning den finner det nødvendig.

Etter forespørsel fra byggeplankomiteen gav representantskapet sin tilslutning til en uttalelse om at det ville finne det tilstrekkelig for å kunne ta standpunkt til byggesaken om det fra entreprenøren forelå et bindende overslag over de maksimale byggekostnader, uten at det forelå et endelig anbud bygget på arbeidstegninger og konsulenters beregninger.

November 1961, hefte 9

2001

Karl Evangs pris

Gerd Marit Brandt i Norsk Tannvern ble den 22. oktober tildelt Karl Evangs pris for fortjenstfullt helseopplysningsarbeid. Prisen, som består av et reisestipend på 35 000 kroner, ble overrakt av formannen i bedømmelseskomiteen, redaktør Magne Nylenna, ved en tilstelning i Statens helsetilsyn.

Gerd Marit Brandt er daglig leder av Norsk Tannvern. Hun er utdannet tannpleier og har erfaring fra forebyggende tannhelsearbeid både på kommunalt, fylkeskommunalt og nasjonalt nivå. Norsk Tannvern som ble stiftet for 90 år siden, er en tverrfaglig organisasjon som arbeider for tannhelsens fremme.

Karl Evangs pris for helseopplysning ble første gang utdelt i 1981. I årets bedømmelseskomité sitter Marit Christie, Statens helsetilsyn, Sylvi Leander, Aftenposten, Leif Edvard Aarø, Hemilsenteret og Magne Nylenna, Legeforeningen.

Oktober 2001, nr. 15