Odontologisk klinikk legges til Det medisinsk-odontologiske fakultet i Bergen:

Optimisme etter vedtak

Etter tre års adskillelse, har universitetsstyret ved Universitetet i Bergen (UiB) vedtatt at Odontologisk klinikk igjen skal bli en del av fakultetet.

Når enden er god: Klinikksjef Hildur Søhoel og instituttleder Inge Fristad ser frem til å administrere sammen igjen.

Fra 1.1.2012 flytter vi inn i Det medisinsk-odontologiske fakultet med den organisasjonen vi er i dag, men får felles administrasjon med instituttet. Vi jobber med løsninger for å samordne den kliniske og teoretiske undervisningen på best mulig måte, sier avdelingsdirektør og klinikksjef Hildur Cecilie Søhoel.

Ny struktur

Det er fra før oppnevnt en arbeidsgruppe som har til oppgave å se på organiseringen av klinikken. Mye er allerede utredet med tanke på klinikkstrukturen, uavhengig av hvor klinikken ville bli forankret. Nå fortsetter arbeidet med det for øyet at klinikken slås sammen med instituttet.

- Fakultetet ønsker at vi organisatorisk skal slå oss sammen med instituttet, og det er fornuftig også slik jeg ser det. Men dette er ennå ikke vedtatt, forteller Søhoel.

Endelig vedtak vil bli fattet i universitetsstyret, som i sin tid besluttet at klinikken skulle skilles fra fakultetet. Fakultetet befinner seg per i dag i en omstillingsprosess hvor man diskuterer instituttstrukturen på fakultetet som helhet.

-Fakultetet har signalisert at de ønsker klinikken inn under instituttet, men Universitetsstyret ønsker en tilbakemelding fra organisasjonsutviklingsprosjektet før de fatter et endelig vedtak. Dette handler ikke kun om plasseringen av klinikken, men er en del av et organisasjonsprosjekt for hele odontologi, sier instituttleder ved Institutt for klinisk odontologi, professor Inge Fristad.

- Hva er bakgrunnen for at klinikken nå blir tatt inn i fakultetet igjen?

- Etter utskillelsen var ambisjonen å finne en ny eier for klinikken så snart som mulig. Først ble det iversatt forhandlinger med Helse Vest, men da det gjennom St.meld. 35 ble klart at tannhelsetjenesten skulle forankres i fylkeskommunen, var det naturlig å starte forhandlinger med Hordaland fylke. Denne prosessen har tatt uforholdsmessig lang tid, det har nå gått tre år hvor klinikken midlertidig har ligget under universitetsdirektøren. Da vi i sommer ennå var langt unna en løsning, så dekanatet det som utilrådelig å fortsette, og fattet vedtak om at klinikken skulle inn i fakultetet igjen, sier Fristad.

Både Søhoel og Fristad ser det som svært formålstjenelig at organiseringen av instituttet vis a vis klinikken er på plass før de flytter inn i det nye odontologibygget som står ferdig sommeren 2012.

- Det å ikke vite hvor vi skulle være forankret begynte å tære på oss, og vi presset på for å få en løsning. Nå som avgjørelsen er tatt, kan vi begynne å planlegge plassering i bygget som en integrert enhet, sier Søhoel.

- Det er blitt hevdet at instituttet og klinikken har utviklet samarbeidsproblemer i tiden de har vært adskilt?

- Klinikken og instituttet har hele tiden hatt et godt samarbeid, samtidig som vi har erkjent at det kan være problematisk å ikke ha et felles beslutningssystem. Ved det gamle odontologiske fakultetet, sorterte både klinikk og institutt under dekanus. Etter at klinikken ble overført universitetsdirektøren, har vi brukt mye tid på å informere hverandre og finne samarbeidsformer. Det er ikke effektivt å jobbe på den måten, sier Fristad.

- Per i dag har klinikken sitt eget faglige styre hvor det sitter representanter fra instituttet. Men instituttets styre har ingen representant fra klinikken. Vi har hatt tilfeller hvor instituttet har fattet vedtak i saker som klinikken ikke engang har hørt om. Ansvaret for å holde hverandre oppdatert har i alt for stor grad falt på instituttleder og klinikksjef. Til tross for dette synes jeg samarbeidet mellom instituttet og klinikken har blitt bedre i disse tre årene, sier Søhoel.

Blitt bedre

Søhoel hevder det har skjedd en kvalitetsheving av klinikken i den tiden den har ligget utenfor fakultetet.

- Utenfor fakultetet har vi hatt en egen organisasjon med ledere som har hatt fokus på den daglige driften av klinikken. Dette har økt nivået på tjenestene, og er viktig å ta med seg videre, sier Søhoel.

- Hvilke konsekvenser får det for de ansatte at klinikken nå skal inn igjen under fakultetet?

- De aller fleste vil ikke merke noen forskjell i sine ansettelsesforhold, men blant lederne vil noen få andre oppgaver når det nye organisasjonskartet tegnes. Det er likevel stor glede over igjen å være knyttet opp mot fagmiljøet, sier Søhoel.

Bra for studentene

Felles identitet, klare ansvarslinjer, like vilkår og én leder. Dette er forventingene instituttleder og klinikksjef har, nå da de igjen skal være en del av samme organisasjon.

- Jeg ser frem til at de beslutningene som fattes gjelder for alle på odontologi, sier Fristad.

- For i stort dreier ikke dette seg om institutt og klinikk, men om å legge til rette for best mulig undervisning av tannlegestudentene, avslutter han.

Flere hensyn

Det var det gamle Medisinske fakultet som satte som krav at klinikken måtte ut hvis fakultetene medisin og odontologi skulle slås sammen. Dekan ved Det medisinsk-odontologiske fakultet, Nina Langeland, sier at beslutningen om å tilbakeføre Odontologisk klinikk til fakultetet, kom etter en helhetsvurdering.

- I dag ser miljøet samlet sett positivt på at klinikken igjen kommer inn under fakultetet. Vi har også to år på rad justert budsjettet for Institutt for klinisk odontologi, slik at det nå er i balanse. Dermed er ikke frykten i fakultetet lenger så stor for at dette skal bli en felles utgift for evig og alltid. En tredje grunn er at forhandlingene med fylkeskommunen har tatt for lang tid, sier hun.

Fokus på det faglige

Noe av tanken bak å skille klinikken fra fakultetet, var å oppnå bedre flyt av pasienter og styrke pasientrettighetene.

- Når det gjelder å ivareta pasientene, tror jeg driften av klinikken har blitt bedre i løpet av de tre årene den har ligget utenfor fakultetet. Men hovedoppgaven er undervisning, og jeg har vært urolig for kvaliteten. Man har ikke klart å opprettholde faglige stillinger i en vanskelig økonomisk situasjon, noe studentene har klaget på. En refordeling av resurssene inn mot styrking av lærerstaben er klart enklere å gjøre innenfor våre egne rammer, sier Langeland.

- Ser du for deg at klinikken vil bestå organisatorisk slik den fremstår i dag?

- En arbeidsgruppe satt sammen av representanter både fra klinikken og instituttet ser nå på organiseringen. Jeg vil ikke konkludere før dette arbeidet er ferdig, men en omstrukturering av Odontologisk klinikk åpner for flere faglige og vitenskaplige lærerstillinger. Tanken er at vi har en god organisasjon på plass når de flytter inn i nytt bygg, sier Langeland.

Bedre integrering

En nylig avsluttet ekstern evaluering av organisasjonen ved Det medisinsk-odontologiske fakultet, konkluderer med at Institutt for klinisk odontologi er forholdsvis dårlig integrert i resten av fakultetet.

- Vi må få til et godt samarbeid på tvers av instituttene slik at vi kan ha gjensidig nytte av hverandre innen både undervisning og forskning. Der har vi en utfordring å gyve løs på, avslutter hun.

Det odontologiske fakultet og Det medisinske fakultet i Bergen

ble i 2008 slått sammen til Det medisinsk-odontologiske fakultet.

Ved sammenslåingen ble Odontologisk klinikk skilt ut fra fakultetet, og har siden den gang sortert under universitetsdirektøren.

Forhandlingene med Hordaland fylkeskommune om en overtakelse av klinikken har ikke ført frem.

Universitetsstyret har nå vedtatt at klinikken igjen skal inn under fakultetet.

Det er et ønske fra fakultetet om at klinikken organisatorisk skal slås sammen med Institutt for klinisk odontologi

Tekst og foto: Tone EliseEng Galåen