Tilbakeblikk

1910

Hoftandlæge Hovland

Arent Johannesen Hovland feirede den 1ste juli 50-aarsjbileum som tandlæge.

Det hænder ikke ofte, at nogen inden vor stand kan feire et saadant jubileum, og her i landet er hr. Hovland, saavidt vides, den første, som har naaet saa langt. Ikke destomindre synes der, naar man ser ham i sit arbeide, ikke at være noget iveien for, at han ogsaa skal kunne feire sit 60-aarsjubileum. Der er mange familier, hvis tænder hr. Hovland har skjøttet og havt ansvar for gjennem fire generationer, og det synes ikke usandsynlig, at han i enkelte tilfælde vil kunne naa op i den 5te ogsaa. Det er en arbeidsdag og en gjerning i livet, som søger sin lige!

Mai–juni 1910, 6te hefte

1960

Dagboken 1961

Den nye type dagbok med alle ukedagene på ett oppslag er etter stadig fleres mening basert på et riktig prinsipp og gir god oversikt. Men boken har gitt for snau plass til notater for den behandling som tenkes utført ved hvert besøk. For å rette på dette vil boken fra neste år komme i forstørret format. Hver dag får en tilleggsrubrikk på 2 cm for notater, og den horisontale linjeavstand blir øket en tanke. Månedsutdragene blir sløyfet, ellers vil utstyret og innholdet være som tidligere.

Mai 1960, hefte 5

2000

Flertall for utdannelse i Tromsø

Av de til sammen 34 høringsinstansene som har uttalt seg om etablering av tannlegeutdannelse i Tromsø, går et flertall inn for etablering av et fullverdig studium i ishavsbyen. Et mindretall, deriblant begge de odontologiske fakulteter, Tannpleierforeningen og Forskningsrådet, går helt mot tannlegeutdannelse i Tromsø, mens Tannlegeforeningen, Legeforeningen og Norgesnettrådet (Kirke- og utdanningsdepartementets rådgivende organ for langsiktig utvikling av høyere utdannelse i Norge) inn for en delt løsning.

Mars 2000, nr. 4