Kommentar til Odd Langbach

Dobbeltkompetanse og klinisk odontologisk kompetanse

Det er interessante betraktninger Odd Langbach kommer med. Som studiedekan ved Det odontologiske fakultet i Oslo tillater jeg å kommentere følgende:

Begrepet dobbeltkompetanse er et etter hvert innarbeidet begrep for tannleger, psykologer og medisinere som har en klinisk spesialitet i tillegg til en doktorgrad. Dette er kandidater som er spesielt kompetente for stillinger i undervisningsinstitusjoner som universitetene, ved kompetansesentrene hvor det etter myndighetenes ønsker også skal utøves forskning ved siden av spesialistutdanning samt for veiledning. Dette er så prioriterte stillingsgrupper at Helse- og omsorgsdepartementet er med på finansieringen av utdanningsløpet sammen med Kunnskapsdepartementet.

Det finnes lite data om tannleger som tar annen dobbeltkompetanseutdanning og hva som er beveggrunnen for det. Det gjennomføres med jevne mellomrom såkalte kandidatundersøkelser som forsøker å gi svar på kandidatenes kompetanse etter endt studium og opplevelse av egen mestring av faget. Resultater fra slike undersøkelser gir ikke svar på hvorfor noen velger helt andre dobbeltutdanninger. Imidlertid antyder resultatene at kandidatene er godt forberedt på å møte den kliniske hverdag. I forbindelse med NOKUTs re-akkreditering av odontologi gjennomførte Synovate en tilsvarende undersøkelse som bekreftet at dagens kandidater var fortrolig med egen kompetanse og at de var særlig styrket i det basalmedisinske grunnlaget for pasientbehandling samt kommunikasjon.

Det kommer fra tid til annen kommentarer på at kandidaters kliniske kompetanse var langt bedre før. Vel, var den det? Slike kommentarer er ikke noe nytt. Jeg har vært ved fakultetet siden 1976, og burde ha noe erfaring. Ingen kan forvente at nyutdannede kandidater har samme erfaring som en som har vært kliniker i 10 år. Det er urimelig. En skal være klar over at tidene endrer seg, sykdomspanoramaet endrer seg, og med det behovet for å endre kompetanseprofilen. Studentene har i dag i den nye studieplanen samme mengde klinisk trening, og de starter ett semester tidligere i klinikken. De får gjennom et nært samarbeid med Det medisinske fakultet grundig basal undervisning i biologiske og medisinske fag. Dette er nødvendig, kandidatene vil behandle andre pasientgrupper, med kompliserte medisinske problemstillinger som vil ha innvirkning for den odontologiske behandlingen. Da er det en prioritering: en har tatt vare på den nødvendig kliniske undervisningen og styrket den basalmedisinske delen for å gi våre kandidater en kompetanse som det er behov for i samfunnet i dag. Det er valgt å prioritere den basalmedisinske forankringen av odontologien samt en nødvendig og god klinisk kompetanse. Våre kandidatundersøkelser ser akkurat ut til å tilfredsstille disse krav.

Morten Rykke

E-post: morten.rykke@odont.uio.no