Tidendes leserundersøkelse, mars 2010:

Tidende holder stand

En leserundersøkelse foretatt i mars i år bekrefter nok en gang at Tidende leses lenge og grundig. Tidende er også så å si det eneste fagtidsskriftet norske tannleger leser.

Tidendes lesere har stilt opp og gitt tilbakemelding på hvordan de leser Tidende og hva de synes om tidsskriftet. Leserundersøkelsen, utført av Synovate, ble foretatt som telefonintervjuer av 201 tannleger i mars 2010.

De vitenskapelige artiklene og annet fagstoff er det som leses mest, og leserne ser fortsatt gjerne at det blir mer fagstoff i tidsskriftet.

I en samlet vurdering sier Synovate at Tidende alt i alt scorer svært bra, at lesernes helhetsvurdering av bladet er svært bra og at det er høye lese- og bruksverdier, og svært lite å sette fingeren på. 92 prosent av de spurte svarer meget bra eller bra når de skal gi Tidende en helhetsvurdering. 59 prosent mener bladet har svært stor eller ganske stor nytteverdi. Bare åtte prosent sier at bladet har liten eller ingen nytteverdi. Troverdigheten er i følge undersøkelsen helt på topp, med 98 prosent som rangerer den som meget god eller god. Utforming og layout er også helt på topp, sies det, med bakgrunn i at 87 prosent av de spurte gir karakteren meget bra eller bra på dette punktet. En av fire mener fortsatt at aktualiteten på stoffet kan bli bedre. Det er fortsatt i all hovedsak papirutgaven av Tidende leserne forholder seg til. 92 prosent leser Tidende kun eller mest i papirutgaven. Bare to prosent leser Tidende mer på nett enn på papir.

Spørsmålet om det er passelig med 15 antall utgivelser i året, slik det er i dag, eller om det eksempelvis hadde holdt med 12, resulterte i at 57 prosent sa at 15 er akkurat passe, mens 40 prosent mener at det er nok med 12.

Årets undersøkelse er en oppfølging av tre tilsvarende undersøkelser foretatt henholdsvis våren 2007, våren 2004 og høsten 1999. Spørsmålene omfatter lesernes synspunkter på det redaksjonelle innholdet, presentasjonsformen og layout både i den trykte utgaven og i internettversjonen av Tidende, og de spurte ble også bedt om å kommentere hvorvidt de leser og har nytte av annonsene i bladet. Totalt 201 personer ble trukket tilfeldig blant NTFs yrkesaktive medlemmer. 59 prosent av dem som er spurt er menn. 57 prosent er privatpraktiserende i egen praksis, seks prosent er assistenttannleger, 20 prosent ansatt i Den offentlige tannhelsetjenesten, fem prosent er spesialister eller spesialutdannet, én prosent jobber både offentlig og privat, to prosent har administrativ stilling med liten eller ingen klinisk praksis. Gjennomsnittsalderen til de spurte er 50 år.

Lesetiden er stabil

En gjennomsnittsleser bruker 56 minutter per utgave av Tidende, og 77 prosent sier at de leser mer enn 30 minutter i hver utgave. Dette er ifølge Synovate et svært godt resultat som ligger over gjennomsnittet for tidsskrifter. Tidendes lesere er også svært lojale, sier Synovate, og rapporterer at 80 prosent har lest i alle de seks sist utgitte numrene av bladet. Gjennomsnittet har lest 5,5 av de siste seks utgavene. Det er 1,5 personer som leser hvert enkelt eksemplar av bladet. Tidende tas også hyppig frem igjen for gjentatt lesning (2,2 ganger) og 87 prosent oppbevarer bladet i en måned eller mer. 45 prosent arkiverer det.

Fagstoffet er fortsatt mest populært

76 prosent svarer at de alltid eller ofte leser vitenskapelige artikler eller annet fagstoff i Tidende (Figur 1). 82 prosent vurderer fagstoffet som meget bra eller bra (Figur 2).

Figur 1. Hvor ofte leser du følgende innslag i Tidende.

Figur 2. Hvor bra eller dårlig synes du …er?

62 prosent er fornøyd med fordelingen mellom fagstoff og annet stoff. 32 prosent ønsker mer fagstoff og mindre annet stoff, mens fem prosent ønsker mindre fagstoff og mer av andre ting.

Tidendes nettversjon

Redaksjonen var naturligvis ekstra spent på lesernes reaksjoner på det som er nytt. Tidende lanserte en ny nettversjon i januar i år, der det i tillegg til at tidsskriftet presenteres i fulltekst er kommet nettnyheter, annonser, mulighet til å kommentere alt redaksjonelt stoff og ny layout.

Leserundersøkelsen avdekker imidlertid at 70 prosent av de som har vært inne på nettsidene ikke har registrert eller er bevisste på endringene. De som har registrert endringene er imidlertid godt fornøyd og vurderer nyvinningene som meget bra eller bra.

22 prosent oppgir å være inne på Tidendes nettsted ukentlig. 59 prosent av disse synes sidene er bra eller meget bra, det vil si oversiktlige, enkle, aktuelle, oppdaterte, informative. 79 prosent savner ingenting på Tidendes nettsider. Bare 5 prosent gir nettsidene negativ score.

Tidende som annonseorgan

78 prosent av Tidendes lesere har stor eller en viss grad av innflytelse på eller er delaktige i innkjøp og investeringer knyttet til praksis. 57 prosent mener at annonsene i Tidende en gang i blant eller ofte gir nyttig informasjon, og en tredel av leserne mener at annonsene gir impulser til innkjøp.

Figur 3. Hvor bra eller dårlig synes du Tidende er når det gjelder …

Utvikling og endringer

Tidende beholder sin posisjon på samtlige områder. Det er få signifikante endringer siden forrige leserundersøkelse i 2007. Det er en liten nedgang i antallet som tar Tidende frem igjen for gjentatt lesing og det er færre som leser debattinnlegg ofte eller alltid. Åtte prosent flere enn ved siste undersøkelse synes at Presidenten har ordet er meget bra eller bra.

Tidende trenger fagartikler

I likhet med tidligere leserundersøkelser viser denne undersøkelsen at tannleger er opptatt av faget og at de i liten grad får dekket sitt ønske om fagstoff i andre medier enn Tidende. «Flere klinisk relevante artikler og mer fokus på fag» er det sterkeste rådet fra leserne.

Skal norske tannleger holde seg faglig oppdatert, trenger Tidende tilgang på relevante oversikts- og andre fagartikler, kasuspresentasjoner og artikler om praktisk-kliniske problemstillinger. Å skaffe aktuelt og kvalitetssikret fagstoff er derfor fortsatt den største oppgaven redaksjonen har. Forfattere som ønsker å publisere i Tidende vil få mange lesere. Foreløpig er det kortere ventetid på publisering i Tidende enn i mange andre tidsskrifter. Antallet aktuelle forfattere i fagmiljøene er imidlertid begrenset, så vi er fortsatt avhengige av å skaffe stoff fra andre kilder, for eksempel ved å sekundærpublisere aktuelle artikler fra andre tidsskrifter. Det er derfor positivt at leserne aksepterer å lese artikler både på svensk, dansk og engelsk.

Tusen takk

Redaksjonen takker alle som tok seg tid til å svare på spørsmålene. Vi er avhengige av lesernes tilbakemeldinger for å kunne forbedre og videreutvikle tidsskriftet som, sammen med kursvirksomhet, fortsatt synes å være den viktigste kilden til faglig oppdatering av flertallet av norske tannleger.

Les hele rapporten fra leserundersøkelsen på www.tannlegetidende.no, under Om Tidende.

Ellen Beate Dyvi

Tidligere undersøkelser:

  • 1. Hvordan kan vi gjøre Tidende spennende? Nor Tannlegeforen Tid 1989; 99: 457.

  • 2. Ny leserundersøkelse: Tidendes lesere fornøyde. Nor Tannlegeforen Tid 1995; 105; 688–90.

  • 3. Tidendes leserundersøkelse: Fagartikler, tannhelsepolitisk stoff og debatt mest lest. Nor Tannlegeforen Tid 2000; 110: 372–3.

  • 4. Leserne ønsker mer fagstoff i Tidende. Nor Tannlegeforen Tid 2004; 114: 420–1

  • 5. Stadig flere leser Tidende. Nor Tannlegeforen Tid 2007; 117: 326-7.