Vedtektsendringer for sykehjelpsordningen for tannleger

Sykehjelpsordningen finansieres ved at 1,36 prosent av trygderefusjonsmidlene avsettes til ordningen. Økte trygderefusjoner for tannbehandling har medført økte overføringer til Sykehjelpsordningen.

Styret i Sykehjelpsordningen fremla forslag om en utvidelse og økning av ytelsene fra sykehjelpsordningen for representantskapet i 2009. Forslagene til endringer ble enstemmig vedtatt av representantskapet. Vedtektsendringene betyr at Sykehjelpsordningen vil kunne yte enda bedre støtte til alle tannleger som blir langvarig syke, føder/adopterer barn eller i noen tilfeller har pleietrengende nærstående.

Endringer – oversikt

Følgende endringer i vedtektene ble vedtatt av representantskapet:

  • Økning av dagsats til kr 1 750 ved 100 prosent fravær.

  • Stønad ved fødsel er gjort mer fleksibel slik at det kan tas ut over en lengre periode og på deltid.

  • Det er innført stønad ved fravær som følge av omsorg for barn som har opphold i helseinstitusjon.

  • Det er innført stønad ved pleie av pårørende i livets sluttfase.

  • Vedtekten er endret slik at stønad kan gis med tilbakevirkende kraft i inntil seks måneder

  • Det er innført et tak på hvor mye som kan mottas i stønad.

  • Det er vedtatt at styret for sykehjelpsordningen kan bruke av ordningens midler til å finansiere ekstern bistand til fremme av tannlegenes helse og livskvalitet.

  • Noen presiseringer av vedtektene.

Økning av dagsats

Stønad ved egen sykdom er ordningens hovedformål. Ordningen skal gi kompensasjon for inntektsbortfall og er en kjærkommen stønad i tillegg til ytelsene fra folketrygden. Det ble vedtatt at ytelsene økes fra 1/50 G (Grunnbeløpet i folketrygden) til 1/42 G ved 100 prosent fravær og fra 1/100 G til 1/84 G ved 50 prosent fravær.

Ved 100 prosent fravær vil dette bety en økning fra ca. 1450 til ca. kr 1 750 per dag. Brøken er satt med den hensikt at maksimal utbetaling fra sykehjelpsordningen, ved fravær som skyldes sykdom, skal tilsvare 6 G. Økningen i dagsatsen vil også gjelde for dem som mottar ytelser som følge av fravær fra praksis på grunn av fødsel.

Tannleger får inntil 6 G fra folketrygden (65 prosent uten tilleggsforsikring/100 prosent med tilleggs- forsikring). Det totale stønadsbeløpet tilsvarer da ca 12 G.

Fleksibelt uttak av fødselspenger

Det ble vedtatt å åpne for at stønad ved fødsel kan tas ut over en lengre periode enn 25 påfølgende dager og som deltid. Dette er i samsvar med muligheten man har til fleksibelt uttak av foreldrepenger fra folketrygden via NAV. Det vil med denne endringen være mulig for eksempel å ta ut stønaden slik at man har stønad i 50 halve dager dersom man jobber 50 prosent. Man vil også kunne ta ut stønaden over en lengre periode dersom man for eksempel ønsker fri en dag i uken i 25 uker.

Pleiepenger

Det ble vedtatt å utvide ordningen til også å gjelde stønad ved omsorg for barn innlagt ved helseinstitusjon og pleie av pårørende i livets sluttfase.

1. Pleie og omsorg for barn innlagt ved helseinstitusjon

Fra folketrygden kan et trygdemedlem som har omsorg for barn under 18 år som er eller har vært innlagt i helseinstitusjon, motta pleiepenger hvis barnet trenger kontinuerlig tilsyn og pleie fra en av foreldrene. Representantskapet vedtok at det også skal gis stønad fra sykehjelpsordningen i slike situasjoner. Stønad fra sykehjelpsordningen kan også gis ved korte opphold uten forutgående karenstid.

2. Pleie av pårørende i livets sluttfase

Representantskapet fant at det er gode grunner for å likestille omsorg for barn innlagt ved helseinstitusjon og pleie av pårørende i livets sluttfase. Begge situasjoner innebærer påkjenninger og en vanskelig balanse mellom yrke og familiesituasjon. Det ble derfor vedtatt at Sykehjelpsordningen også yter stønad i slike situasjoner.

Stønadsperiode ved pleiepenger

Det ble vedtatt en begrensning på 20 dager per år for stønad ved omsorg for barn innlagt ved helseinstitusjon. For stønad ved pleie av pårørende i livets sluttfase ble det også vedtatt en begrensning på 20 dager per tilfelle. Dette er i samsvar med folketrygdens bestemmelser.

Det er ikke karensdager ved ytelser etter dette punktet. For begge ovennevnte tilfeller er det en forutsetning at det foreligger rett til tilsvarende ytelse i folketrygden.

Innføring av tak på samlet stønad

For å sikre at det ikke blir lønnsomt å være sykemeldt ble det vedtatt å innføre en øvre grense for samlet stønad fra folketrygden og sykehjelpsordningen. Foreslått ny dagsats og antall stønadsdager gir en maksimal utbetaling på 6 G fra ordningen.

Det ble også vedtatt å innføre en begrensing slik at samlet stønad fra folketrygden og sykehjelpsordningen ikke kan utgjøre mer enn 80 prosent av fjorårets inntekt eller gjennomsnittet av de siste tre år. Det vil etter styrets syn være riktig å legge beregnet personinntekt knyttet til tannlegevirksomhet til grunn. For ansatte vil det være arbeidsinntekt fra tannlegevirksomhet som legges tilgrunn

Som nevnt får tannleger inntil 6 G fra folketrygden (65 prosent uten tilleggsforsikring/100 prosent med tilleggs- forsikring). Det totale stønadsbeløpet tilsvarer da ca 12 G.

Avtale med Villa Sana

Den norske tannlegeforening har inngått samarbeidsavtale med Modum Bad om individuell rådgivning for tannleger som er i en livskrise og har behov for rådgivning. Formålet er å fremme tannlegenes helse og livskvalitet og hindre utbrenthet. Ved Modum bads Villa Sana gis det rom for refleksjoner og rådgivning rundt områdene arbeid, helse, samliv, familie og fritid. Tilbudet er ikke diagnostisk eller terapeutisk.

Ordningen er slik at tannlegene tar kontakt selv med Villa Sana, eventuelt blir oppfordret av kollegahjelpere til å ta slik kontakt. Tannlegeforeningen mottar ikke informasjon om den enkelte tannlege og det føres heller ikke journaler eller liknende.

Tannlegeforeningen har bekostet denne ordningen siden samarbeidet ble innledet i 2008.

Representantskapet vedtok at styret for sykehjelpsordningen kan bruke av ordningens inntekter til å finansiere slik ekstern bistand til fremme av tannlegenes helse og livskvalitet. Styret skal legge frem evaluering av ordningen for representantskapet.

Presisering av vedtektene

Det ble også vedtatt noen ytterligere presiseringer av vedtektene. En presisering ble gjort for å gjøre det tydeligere at assistenttannleger også har rett til stønad ved fravær fra praksis på grunn av fødsel eller adopsjon. For å harmonisere med NAVs regler gis det nå stønad med tilbakevirkende kraft i inntil 6 måneder. Det er også presisert at vedtektsendringer skjer med virkning fra det tidspunkt representantskapet bestemmer. Disse vedtektsendringene er gitt med virkning fra 1.1.2010.

Vedtektene kan i sin helhet finnes på tannlegeforeningens nettsider www.tannlegeforeningen.no under Drift og arbeidsvilkår. Her finner du også søknadsskjema til bruk ved søknad om stønad fra ordningen.

Dag KiellandNilsen 

Advokatfullmektig NTF