Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse:

Assistenttannlegenes dekning

Tannlegeforeningen er bedt om å klargjøre hvilken dekning assistenttannleger har i Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse. Sykeavbruddskassen er en fortsettelse av Den norske tannlegeforenings sykeavbruddskasse som opprinnelig ble etablert i 1970.

Sykeavbruddskassens formål er å drive skadeforsikringsvirksomhet ved å dekke medlemmets driftsutgifter ved sykefravær. Formål og dekning er uendret fra opprinnelig ordning. Forsikringen gir ingen dekning av inntektsbortfall. Heller ikke i den opprinnelige ordningen ble det gitt dekning mot inntektsbortfall.

På tross av dette har det vært slik at noen assistenttannleger som hadde en avtale med praksiseier om en viss dekning til denne ved langvarig sykefravær, også kunne sitte igjen med et utilsiktet overskudd fra forsikringen. Overskuddet kom ved at man hadde tegnet forsikring i en klasse som ga en høyere utbetaling enn det man hadde i egne driftsutgifter og forpliktelser overfor praksiseier. Utbetalinger under sykeavbruddsforsikringen er, og har alltid vært, begrenset oppad til faktiske driftsutgifter. Dersom assistenttannlegen mottok utbetaling som oversteg egne driftsutgifter og dekning til praksiseier, vil dette være en dekning mot inntektsbortfall.

Da Sykeavbruddskassen ble etablert som forsikringsselskap, ble dette presisert. Dette ble også tatt inn i forsikringsvilkårene og presisert i pkt. 3 nr. 5 om dagpenger:

Rett til utbetaling krever at medlemmet har driftsutgifter knyttet til ordinær drift av tannlegepraksisen. «Assistenttannlege eller tannlege med lignende arbeidsforhold» har rett til ytelse betinget av at medlemmet er forpliktet til å bære en forholdmessig andel av praksiseiers driftsutgifter eller har egne faktiske driftsutgifter. Slike ytelser kan ikke overstige forpliktelsen tilå dekke praksiseiers utgifter med tillegg av egne faktiske utgifter.

Alle daværende medlemmer av den tidligere sykeavbruddskassen ble gjort oppmerksomme på dette i brev av 19. desember 2008. Forholdet ble presisert på nytt i brev til medlemmene av 4. desember 2009, i forbindelse med utsendelse av faktura og forsikringsvilkår for 2010.

Samtidig er det gitt informasjon om dette på NTFs nettsider. Vi minner også om artikkelen Økonomisk stønad til næringsdrivende tannleger ved sykdom og fødsel publisert i Tidende nr. 6, 2009. Her gis det en oversikt som kan være nyttig. Tannleger som blir langvarig syke vil kunne få økonomisk stønad til dekning av sitt inntektsbortfall fra henholdsvis Folketrygden/NAV og Sykehjelpsordningen for tannleger.

Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at tannlegeforeningen ikke er eier av sykeavbruddskassen. Sykeavbruddskassen er etablert som et selvstendig forsikringsselskap og er gjensidig eiet av medlemmene i Sykeavbruddskassen. Tannlegeforeningen opptrer på vegne av Sykeavbruddskassen. Det innebærer at Tannlegeforeningen formidler forsikringer for Sykeavbruddskassen, har kontakt med forsikringstakerne og utfører skadebehandling når medlemmet er sykmeldt og fremsetter krav om dekning under sykeavbruddsforsikringen.

Dag KiellandNilsen 

Advokatfullmektig NTF