Vi vil beholde mangfoldet

Dagens struktur med en offentlig tannhelsetjeneste som ivaretar prioriterte grupper og en privat tannhelsetjeneste som ivaretar den øvrige befolknings behov for tannhelsetjenester har vært vellykket og bør opprettholdes». Dette slås fast i NTFs nye policydokument om tannhelsepolitikk, vedtatt av representantskapet i november 2009.

I dokumentet ber NTF om at arbeidet med en tannhelsereform må bygge på at dagens organisering av tannhelsetjenesten opprettholdes og at tilgjengelighet til tannhelsetjenester må sikres. Dette kan vi også å lese i de rød-grønnes tiltredelseserklæring, Soria Moria II. På dette punktet er altså regjeringen og NTF skjønt enige.

I midten av januar var vi i møte med Helse- og omsorgsdepartementet hvor vi blant annet presenterte det nevnte policydokumentet. For første gang på flere år deltok statsråden selv på møtet. Dette tar vi som et klart tegn på at vår strategi med å spille en konstruktiv rolle i utviklingen av tannhelsetjenesten oppfattes positivt på øverste politiske hold. Det var selvsagt ikke et øyeblikk for tidlig – og det ble satt pris på. Av begge parter, regner jeg med!

Når det gjelder tilgjengelighet har mange ment at dette kun er et offentlig ansvar. Det gjøres kontinuerlig store anstrengelser for å spre tannhelsepersonell rundt om i det ganske land, også for spesialisttannhelsetjenester. Den offentlige tannhelsetjenesten har over år endret strukturen og bygget nye og større enheter. En viktig motivasjon har vært å danne større faglige enheter, noe som forventes å bidra til å sikre rekruttering og stabilitet. Dette ser heldigvis ut til å virke etter hensikten. Men vi må være oppmerksomme på at for store enheter lett går på bekostning av tilgjengelighet for publikum. Det finnes trolig en grense for hvor store enhetene bør bli for at det fortsatt skal være gagnlig, både for publikum og for tjenesten. Hvor dette skjæringspunktet ligger, er en debatt som vil måtte komme.

I det private markedet omsettes tannlegepraksiser ganske jevnlig. Siden mange etter hvert vil pensjonere seg, er det en fare for at de minste enhetene i privat sektor også forsvinner. NTF har alltid ment at virksomhetene bør eies og drives av tannlegene selv. Dette har vært gjentatt i presidentens spalter mange ganger. Jevnlig dukker spørsmål opp om taksering, verdifastsettelse og lignende. Vi registrerer at det er vanskeligere å få omsatt solopraksiser, noe som har medført at flere blir kjøpt opp og fusjonert med andre praksiser. Dette kan til en viss grad være en ønskelig utvikling, men også her gjelder at det finnes et skjæringspunkt mellom fordeler og ulemper knytte til størrelsen på enhetene. Jo større de blir, jo mer interessant vil det være for eventuelle investorer å gå inn på eiersiden. Men desto større enhetene er, desto lettere blir det trolig også å selge seg ut med et solid økonomisk resultat.

Hovedstyret vil i kommende periode se på praksisdrift, driftsformer og selskapsformer for derigjennom kunne gi bedre råd til medlemmene; både de som ønsker å selge praksis og de som ønsker å kjøpe eller gå i kompaniskap. Vi må være opptatt av å bevare et mangfold av selskapsstrukturer også i privat sektor. I mange år har assistenttannleger hatt relativt gode vilkår. Det har vært en tradisjon å rekruttere til privat sektor gjennom assistentavtaler. På grunn av vilkårene har det vært jevnt god tilstrømning til sektoren. Det er bra. Men vi må også medvirke til at assistenttannlegene velger å gå over i eierposisjon.

Hovedstyret vil se på vilkårene for ulike driftsformer og vurdere tiltak for å sikre praksisdrift i alle deler av landet, som et ledd i arbeidet med å oppfylle målet om tilgang på nødvendige tannhelsetjenester for alle. Unge tannleger vegrer seg kanskje for å påta seg oppgaven som praksisdriver og –eier. NTF må på sin side være oppmerksom på utviklingen, gå gjennom vilkår for drift og bistå best mulig for at unge kan overta praksiser til levelige vilkår for både selger og kjøper. Ikke minst viktig er det at de som planlegger overdragelse, påbegynner dette arbeidet i god tid slik at praksisen overdras i den beste forfatning. Det vil gi bedre pris for selger, og det vil være bra for den som overtar. Jeg oppfordrer lokalforeningene til å ta opp temaet i egnede fora, for dette er viktig for eierskap og struktur i tannhelsetjenesten på lengre sikt.

GunnarLyngstad