Godkjenning av implantatprotetikkompetanse

Ny frist for innsending

Som de fleste vil vite kan allmennpraktikere oppnå kompetanse for å utføre implantatprotetikk med trygdestønad på to måter. Den ene er å fullføre kurset ved Haukeland universitetssykehus, den andre er søknad med presentasjon av fem kasus for Statens autorisasjonskontor for helsepersonell. Detaljer omkring disse mulighetene forutsettes kjent, eller kan leses på NTFs nettsider under Kurs og utdanning/Implantatprotetikk/Nyttig.

Godkjenningskomiteen ved autorisasjonskontoret har registrert at søkermengden har gått drastisk ned det siste året, og ved siste møte forelå bare tre søknader. Autorisasjonskontoret har meddelt tannlegeforeningen at møtehyppigheten må gjenspeile pågangen, blant annet på grunn av reiseutgiftene for komiteens deltakere som er bosatt på forskjellige steder i landet.

I forståelse med NTF har autorisasjonskontoret forlenget neste søknadsfrist til 15. juni 2010. Søknadsmengden som kommer inn innen denne fristen vil være avgjørende for hva som skjer med møtevirksomheten videre.

De tannlegene som planlegger å sende inn fem kasus med tolv måneders observasjonstid for godkjenning bes merke seg den nye søknadsfristen. Meldingen vil også bli lagt ut på NTFs nettside.

Aril JulNilsen 

Fagsjef