Praktiske opplysninger

NTFs fagnemnd

Leder: Inger-Johanne Nyland, Rogaland TF

Nestleder: Berit Øra, Sør-Trøndelag TF

Medlemmer: Elisabet Jonsson, Nordland TF

Lars Einar Ulvestad, Oppland TF

Varamedlemmer: Kjell Thue, Sogn og Fjordane TF

Elsa Sundsvold, Troms TF

Oppnevnt fra Det odontologiske fakultet, Bergen:

Gunhild V. Strand

Oppnevnt fra Det odontologiske fakultet, Oslo:

Pia Titterud Sunde

Oppnevnt fra Det odontologiske fakultet, Tromsø:

Ulf Örtengren

Henvendelser til fagnemnden skjer til:

Postboks 3063 Elisenberg, 0207 Oslo

Tlf: 22 54 74 00, faks 22 55 11 09

NTFs fagavdeling

Fagsjef: Aril Jul Nilsen, tlf: 22 54 74 09

E-post: aril.jul.nilsen@tannlegeforeningen.no

Rådgiver/tannlege: Øyvind Asmyhr, tlf: 22 54 74 20

E-post: oyvind.asmyhr@tannlegeforeningen.no

Landsmøtekonsulent: Sissel Dahl tlf: 22 54 74 14

E-post: sissel.dahl@tannlegeforeningen.no

Kurskonsulent: Ann Kristin Engh Solem, tlf: 22 54 74 08

E-post: ann.kristin.solem@tannlegeforeningen.no

Kurssted

Januarkursene 2011 vil foregå i Oslo Kongressenter, Folkets Hus ved Youngstorget, midt i Oslo sentrum. Senteret er lett å nå med offentlige kommunikasjonsmidler.

Parkeringsmulighetene er gode (parkeringshuset Ibsen), og det finnes flere hoteller i nærheten. Sekretariatet kan gi nærmere informasjon om dette.

Rutiner for kurspåmelding:

Påmelding skjer fortrinnsvis ved å logge inn på tannlegeforeningens nettsider www.tannlegeforeningen.no, kurs og utdanning og NTFs kurskalender.

Dersom du ikke har tilgang til internett kan påmelding skje ved hjelp av påmeldingsskjemaet som er publisert i kurskatalogen.

Studenter

Studenter kan delta på kursene i den utstrekning plassen tillater det, og betaler kr 350 (grunnivå), kr 500 (spesialistkandidater). Studenter blir ikke prioritert ved kurs med begrenset antall deltakere og får ikke delta ved arbeidskurs.

Målgruppe

For hvert kurs angis en eller flere målgrupper. Dette innebærer at det faglige innhold er tilpasset det formelle kompetansenivået for de(n) aktuelle yrkesgruppen(e). Det er full anledning til å delta på kurs rettet mot andre yrkesgrupper enn den man selv tilhører. Den enkelte må imidlertid selv vurdere sin kompetanse og dermed muligheten for å få faglig utbytte ved å delta på kurs rettet mot andre målgrupper.

Tannleger som ikke er medlem av NTF

Tannleger som ikke er medlem av NTF har adgang til kursene, men må betale dobbel kursavgift. Påmelding for ikke-medlemmer skjer også fortrinnsvis på www.tannlegeforeningen.no

Bekreftelse og kursavgift

Etter påmelding på internett vil du få en e-post med bekreftelse at du er registrert på kurset. Dette er en bekreftelse på at påmeldingen er mottatt og må ikke anses som en bekreftelse på at plassen er sikret. Endelig bekreftelse på din deltakelse og faktura vil bli sendt ut fra NTFs sekretariat etter at påmeldingsfristen er utløpt.

Fakturert kursavgift må betales innen angitt frist. Det vil ikke bli betraktet som avmelding at kursavgiften ikke blir betalt. Beløpet på fakturaen må ikke forandres.

Forandring av påmelding

Hvis du ønsker å gjøre forandringer i forhold til den påmeldingen du opprinnelig sendte inn, må NTFs sekretariat kontaktes. Dersom du alt har fått tilsendt faktura, er det særlig viktig at du ikke gjør endringer på denne. Ved endringer i fakturert beløp vil NTFs sekretariat sende ut tilleggsfaktura eller kreditnota på den angjeldende sum.

Hotellavtaler

Choice Hotels:

Den norske tannlegeforening har inngått en hotellavtale med Choice Hotels. Avtalen gir medlemmene 15 % rabatt på best tilgjengelige pris på alle Choice-hotell i hele Norge. Sjekk oversikten på www.choicehotels.no og benytt kode 67641.

Rica Hotels:

Den norske tannlegeforening har også avtale med Rica-kjedens hoteller. Her er det mulig å oppnå gunstige priser på overnatting. Ved reservasjon må det oppgis medlem av NTF og ID nr DG5933. Sjekk oversikten på www.rica.no

Annen betaler

Dersom en annen enn kursdeltaker skal betale kursavgiften, må påmeldingsskjemaets rubrikker for dette formålet fylles ut med betalers navn, adresse og eventuelt medlemsnummer. Faktura for kurset vil da bli sendt direkte til den som er angitt på påmeldingsskjemaet som «annen betaler». Kursdeltakeren får eget bekreftelsesbrev for kurspåmeldingen(e).

Avmelding

Alle avbestillinger skal meldes til NTFs sekretariat i god tid før kursarrangementet. Ved avmelding må det betales en administrasjonsavgift på kr 350 pr. kurs. Dersom innbetaling allerede er foretatt, vil resten av kursavgiften bli refundert. Ved avmelding senere enn 10 dager før, eller ved uteblivelse, må hele kursavgiften betales.

Manglende betaling av tilsendt faktura regnes ikke som avmelding.

NB! Spesielle rutiner for TSE, se side 862.

Avlysning av kurs

NTF forbeholder seg retten til å avlyse kurs der det ikke melder seg tilstrekkelig antall deltakere, eller dersom uforutsette forhold utenfor NTFs kontroll (force majeure) vanskeliggjør gjennomføring.

Kursbevis/diplom

All kursaktivitet til NTF og dens lokalforeninger vil automatisk registreres på Min side for alle kursdeltakere som er medlemmer av NTF. Dersom bekreftelse på kursdeltakelse ønskes, kan medlemmer av NTF enkelt skrive ut en total kursoversikt på Min side. På grunn av dette vil det på januarkursene 2011 ikke bli utdelt kursbevis til tannleger. Tannhelsesekretærer som ønsker bekreftelse på sin deltagelse, vil få dette ved å henvende seg til sekretariatet.

Min side finner du ved å gå inn på www.tannlegeforeningen.no og klikke på Logg inn øverst i høyre hjørne.

NB! Lavere påmeldingsavgift før 1. desember 2010

Ved påmelding etter fristen vil kursavgiften øke med kr. 400

Andre opplysninger

Fradrag ved skatteligningen

Kostnader ved seminarer, kurs, møte, mv. for å holde kunnskaper ved like og for å følge med i den faglige utviklingen i yrket, kan være fradragsberettiget ved ligningen, jf. Skatteloven § 6-1. Kostnader pådratt ved kurs, seminarer, møter, mv. i utlandet vil kunne trekkes fra i samme utstrekning som kostnader pådratt ved deltakelse på innenlandske seminarer, kurs, mv.

Fradragsretten kan imidlertid begrenses når det foretas reiser med en kombinasjon av fagformål, som gir rett til fradrag, og andre aktiviteter som ikke gir fradragsrett, for eksempel ferie. I slike tilfeller vil det være avgjørende for omfanget av fradragsretten hva som er hovedformålet med reisen.

Er hovedformålet med reisen av faglig art, vil bare kostnader som gjelder rent ikke fradragsberettigede aktiviteter kunne nektes fradragsført. Er hovedformålet med reisen av for eksempel feriemessig art, vil bare kostnader utelukkende knyttet til faglige deler av reisen kunne fradragsføres. Dette kan for eksempel være inngangspenger på faglige kongresser og ekstrakostnader til reise dit. Reise- og oppholdskostnader for øvrig kan man imidlertid ikke få dekket skattefritt i slike tilfeller.

Det kan i tvilstilfeller legges vekt på om den informasjon som søkes oppnådd kunne vært ervervet på annen og rimeligere måte, og om kostnadene står i rimelig forhold til utbyttet av reisen. Kriteriene for å vurdere om reisen er fradragsberettiget vil imidlertid være de samme for utenlands- og innenlandsreiser.

Kostnader til kongresser, møter, seminarer og kurs bør alltid dokumenteres med nærmere opplysninger om:

  • hvilke emner som er behandlet

  • tidsangivelse for hvert emne

  • hva som er særlig viktig i relasjon til vedkommendes yrke/virksomhet

  • hva vedkommende faktisk har deltatt på

  • eventuelt trykt program