Studiekvalitetspris til odontologi

Ved Universitetet i Bergen er Det medisinsk-odontologiske fakultets studiekvalitetspris for 2010 besluttet tildelt Praksisstudiet i den odontologisk grunnutdanningen, ved professor Kristin Klock. Studiekvalitetsprisen er på 75 000 norske kroner og utdeles på studieårets siste fakultetstyremøte.

Følgende begrunnelse er lagt til grunn for tildelingen:

– Praksisstudiet har vært ledet og utviklet av professor Kristin Klock siden 1995, og inngår som en vesentlig komponent i den odontologiske grunnutdanningen. Studieopplegget består av en serie koordinerte undervisningstilbud. Både veiledere og studenter gir undervisningen svært god evaluering, og opplegget («Bergensmodellen») har dannet modell ved de andre lærestedene i Norge.

– Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) har pekt på at praksis inngår som en viktig del av utdanningen i profesjonsstudiene, og NOKUT vil derfor legge vekt på å styrke kvalitetssikringen av praksis i profesjonsstudiene. I Praksisstudiet i den odontologisk grunnutdanningen deltar studentenes veiledere i Den offentlige tannhelsetjenesten i undervisningsseminarer, slik at veiledningen kalibreres og kvalitetssikres særlig godt.

Praksisstudiet i odontologisk grunnutdanning er et godt eksempel på samarbeid og koordinasjon mellom universitet og offentlig helsetjeneste, og skaper god overgang fra grunnutdanningen til yrkesmessig praksis. God oppfølging av veiledere, avklarte rammer for tjenestens innhold og toveis evaluering (student og veileder) er viktige suksesskriterier for en vellykket utplassering.