Kommentarer og spørsmål om amalgam

Svar til Arne Hedemark

Spørsmål 1 og 2

Klima- og forurensningsdirektoratet, tidligere Statens forurensningstilsyn, har nylig publisert kvikksølvtall for 2007 da utslippene var estimert til ett tonn. 35 prosent ble relatert til industri, 24 prosent til veitrafikk, båt og bolig, 19 prosent til kloakkslam, krematorier og kommunale avløp, 13 prosent til amalgam, 7 prosent til lyskilder og 1 prosent til olje- og gassvirksomhet. Opplysningene kan leses på nettsiden http://www.miljostatus.no/Tema/Kjemikalier/Noen-farlige-kjemikalier/Kvikksolv/ der det også finnes lenker med tallverdier bakover i tiden fra amalgamavskillere ble påbudt i 1995, se historikk, side 64. De nyeste tallene er altså fra 2007 før forbudet ble innført.

Spørsmål 3

Amalgamforbudet blir absolutt fra 1.1.2011, og da opphører også unntakene for allergikere og narkosepasienter. NTF tok opp saken i møte med Stortingets helse- og omsorgskomité i februar 2010. Stortingsrepresentant Filip Rygg (KrF) fattet interesse for konsekvensene dette vil få for de pasientene unntakene foreløpig gjelder for, og han stilte et grunngitt spørsmål om saken den 15. april 2010 til Helse- og omsorgsminister Anne Grete Strøm-Erichsen om pasientenes fremtid. I svaret refererer ministeren til unntaksbestemmelsen og mener at pasientgruppene er godt nok ivaretatt gjennom denne. Spørsmål og svar kan leses her: http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=46398

NTF er direkte årsak til at dette spørsmålet ble reist, og svaret tilsier ikke noen umiddelbar oppfølging fra foreningens side.

Spørsmål 4

Det blir mulig å søke dispensasjon i hvert tilfelle, og det vil trolig bli gitt en del dispensasjoner. Foreningen har få argumenter for å endre norsk lov på dette punktet, og det har heller ikke vært mange henvendelser om dette fra medlemmenes side.

Aril JulNilsen 

Fagsjef, NTF