Oral and implant surgery. Principles and procedures

J. Thomas Lambrect, editor:

J. Thomas Lambrect, editor:
Det er skrevet mange lærebøker i oral kirurgi og oral medisin og boken føyer seg inn i rekken av disse. Den er i all hovedsak beregnet på tannlegestudenter, men også andre med spesiell interesse for faget. Boken er bygget opp etter klassiske lærebokprinsipper med kapittelinndelinger etter kirurgiske emner og step-by-step beskrivelser av kirurgiske metoder. Totalt seks forfattere har bidratt i tillegg til redaktøren, alle med tilknytning til Tyskland, Sveits og Østerrike.

Mens første hoveddel er viet grunnleggende dentoalveolær kirurgi omhandler andre del implantatbehandling. Boken starter svært grunnleggende med anamnese, journalopptak, kirurgiske instrumenter og hygiene og går etter hvert inn på kirurgiske grunnprinsipper gjeldende tannekstraksjoner og kirurgisk fjerning av visdomstenner. Her skiller boken seg lite fra det vi er vant med fra norske og nordiske forhold, og boken får kreditt for gode illustrasjoner og beskrivelser av relativt nytt utstyr, som CO2 laser og Pietzotom. Kjente og kjære ekstraksjons- og ekstirpasjonssteknikker beskrives i detalj, også her assistert av gode fotografier, men man kan ikke unngå å undre seg over alle de tilsynelatende friske tennene som går tapt i disse innledende kapitlene om tannekstraksjoner.

Utover i boken beskrives teknikker for autotransplantasjoner, fjerning av cyster og odontogene tumorer. Et kapittel er viet bløtvevskirurgi med beskrivelser av biopsitaking, periodontal kirurgi, preprotetisk og enkel rekonstruktiv kirurgi samt fjerning av konkrementer og andre benigne slimhinneforandringer. Kapitlet bekrefter også her den eksisterende, norske tilnærmingsmåten og læringseffekten styrkes effektivt av glimrende bilder som illustrerer de kirurgiske teknikkene. Kapitlet er kanskje bokens kvalitativt beste.

Boken følger videre opp med et kapittel om behandling av tanntraumer i det permanente tannsettet. Mye av dette er kjent fra før, men undertegnede setter et stort spørsmålstegn ved bruken av retrograd rotbehandling med påfølgende innsetting av retrograd stiftkonus. Det virker nesten som dette er hovedregelen framfor unntaket for behandling av både utslåtte og resorberte tenner etter traumer. Behandling av mer vanlige tanntraumer som krone og rotfrakturer og prognoser ved ulike behandlinger nevnes ikke.

Andre del av boken er viet implantatbehandling og kapitlet deles opp i kirurgiske grunnprinsipper, kliniske- og røntgenologiske forundersøkelser inklusive CT samt komplikasjoner. En del av kapitlet har forfatterne kalt «standard klinisk situasjon» og her beskrives kjente utgangspunkter og indikasjoner for implantatinnsetting inklusive traumer, marginal periodontitt eller agenesier. Selv om den kliniske situasjonen er standard, må nok behandlingen ses på som ikkestandardisert. Der vi i Skandinavia ville gått for en implantatforankret bro i tannløs kjeve eller kjevesegment, følger boken opp med «en fixtur for hver tann»-prinsippet. Behandlingen ender gjerne opp i fire implantater i sidesegmentene. Boken viser til og med et kasus der man har satt ti fixturer i overkjeven med plass til en bro mellom hjørnetennene.

Beinoppbygging er godt beskrevet med ulike tilnærmingsmåter. Både inlays, onlays, sandwichteknikker, distraksjon og allografts med eller uten membraner vises. Noen av teknikkene virker vitenskaplig eksperimentelle, men illustrerer godt den variasjonen av muligheter som finnes i dag. Gjeldende sinusliftoperasjoner er den røde tråden kunstig ben, for eksempel Algisorb. Den såkalte teltstang-teknikken med direkte innsetning uten ben nevnes ikke. Benhøsting både intraoralt fra og fra hoftekam er nevnt uten å gå i detalj, men illustreres med bilder. Komplikasjoner ved implantatbehandling nevnes kort, men inneholder nesten ingenting om årsak til og behandling av periimplantitt, noe man skulle kunne forvente var inkludert i en hver bok om implantatkirurgi av nyere dato.

Boken avsluttes med et kapittel om risikopasienter i tannlegepraksis. Her nevnes akuttsituasjoner, hjertesykdommer, blodsykdommer, smittetilstander og psykiatri som kan ha innvirkning på behandlingssituasjonen og prognosen. Temaet er i og for seg viktig, men kapitlet virker noe kunstig i denne settingen. Hele delen kunne med hell vært inkludert i det innledende kapitlet gjeldende anamnese og preoperativ planlegging.

Det er vanskelig å sette denne boken i bås og den faller dessverre mellom flere stoler. Den karakteriseres lettere som et atlas i kirurgiske teknikker enn en lærebok i kirurgi. For tannlegestudentene inneholder den mange flotte illustrasjoner og beskrivelser av kirurgiske teknikker. I tillegg er viktige behandlingsprinsipper i traumatologien uteblitt og man beskriver teknikker som ikke lenger er up to date etter norsk standard. For allmennpraktiserende tannleger med interesse for dentoalveolær kirurgi og implantatbehandling er nok boken av en viss verdi, men nærmer seg et bomkjøp da den ikke støttes av gjeldende norske behandlingsprinsipper og mangler en fullgod beskrivelse av oppfølging og behandling av komplikasjoner ved implantatbehandling inklusive periimplantitt.

Totalt sett er boken en billedlig pen framstilling av kirurgiske teknikker, men uten det store innholdet.

KetilMoen 

London; Quintessence Publishing Co. Ltd. 2009. 483 sider. ISBN 978-1-85097-184-9