Tilbakeblikk

1910

Skoletandklinik i Trondhjem

Trondhjems bystyre har 4de august enstemmig besluttet oprettelse af en tandklinik for folkeskolens elever fra 1ste januar 1911 med et budget paa 4 880 kroner for aaret 1911 samt 2 000 kroner til klinikens montering.

Tandbehandlingen, der skal være gratis for alle elever uden hensyn til deres økonomiske forhold, skal begynde i 1ste klasse, som da følges helt frem. Man regner, at naar om 5 aar byens 5 000 skolepliktige barn kommer under tandbehandlingen, vil denne koste kommunen 9 à 10 tusen kroner om aaret.

Kliniken i Trondhjem skal – ligesom i Kristiania – være helt kommunal, uden bidrag fra andre, og skoletandlægerne skal ansættes af kommunen og være dens reglement underlagt.

August–september 1910, 7de og 8de hefte

1960

Nordisk institutt for odontologisk materialprøving og forskning

Nordisk Råd har besluttet å ta opp på sitt program spørsmålet om opprettelse av et nordisk institutt for odontologisk materialprøving og forskning. Saken koordineres av det danske Indenrigsministerium, og regjeringene i de nordiske land ble i november 1959 bedt om å oppnevne medlemmer av en komité som har i oppdrag å utrede dette spørsmål. Komiteens mandat er: «å utarbeide forslag om opprettelse av en felles nordisk institusjon for forskning og prøvning av odontologiske materialer og retningslinjer for denne institusjons virksomhet, ledelse, beliggenhet og betegnelse samt utkast til anleggs- og driftsbudsjett. Det forutsettes også at utvalget utarbeider forslag til fordeling av utgiftene mellom deltagerstatene.»

September 1960, hefte 7

2000

Fagartikler, tannhelsepolitisk stoff og debatt mest lest

Svært høye lese- og bruksverdier, svært god helhetsvurdering, bra nyttevurdering, svært bra score på troverdighet og svært bra score på utforming og layout, men heller dårlig score når det gjelder aktualitet knyttet til faglige og standspolitiske spørsmål som angår leserne. Dessuten mye å «gå på» når det gjelder å fungere som debattorgan for medlemmene. Dette var hovedkonklusjonene i leserundersøkelsen som Markeds- og Mediainstituttet as (MMI) utførte for Tidende i november i fjor. Undersøkelsen viste også at det foreløpig ikke er støtte for å prioritere Tidende på Internett fremfor papirversjonen.

Juni 2000, nr. 8