Tooth whitening in esthetic dentistry

So-Ran Kwon, Seok-Hoon Ko og Linda H. Greenwall:

Tannbleking og estetisk, eller kosmetisk, tannbehandling blir stadig mer etterspurt. Markedet øker ved at mange aktører tilbyr tannbleking, samtidig som ulike blekeprodukter lettere blir tilgjengelig via Internett. I tillegg bidrar mediene med at hvitere tenner er forbundet med ungdommelighet og helse. «Tooth whitening in esthetic dentistry» er i denne sammenheng et viktig bidrag til «blekelitteraturen» ved at det her gis en nærmest fullstendig oversikt over de ulike blekeprosedyrer fra internbleking til eksternbleking, hjemmebleking, «power-bleaching», mikroabrasjon og til og med gingival bleking. Det nevnes kort noe om mekanismene bak blekeprosessen, vedlikehold av blekede tenner, mulige bieffekter, samt til slutt en liten historisk oversikt om tannbleking. «Verket» består av to bind: «Principles and techniques» som naturligvis gjennomgår de ulike metoder, og «Commercial Tools» som er et billedatlas bestående av 17 ulike blekekasus med før- og etter-bilder ved bleking.

Detaljnivået i «Principles and techniques» er såpass godt at boken kan være en lærebok i temaet bleking, samtidig som det kan være et velfungerende oppslagsverk for tannleger som ønsker oppdatering. Interessant nok adresserer forfatterne også tannpleiere i forordet, da bleking i mange tilfeller også anses som tannpleierens naturlige arbeidsoppgaver. «Commercial tools» antyder klart at dette er ment for informasjons- og diskusjonsprosessen med pasienten i behandlingsplanleggingen og det vises eminente eksempler ved fotos på hva en kan oppnå med bleking.

Bøkene er i hovedsak skrevet av et koreansk ektepar som også har forskningserfaring. «Principles and techniques» skårer meget godt på dette ved at hvert kapittel har en fyldig referanseliste som muliggjør ytterligere fordypning. Tredjeforfatteren har kun skrevet det avsluttende kapittel med historisk materiale om tannbleking. Forfatterne har også fått en av seniorene innen tannbleking, Ronald Goldstein, til å skrive et overstrømmende forord.

Boken starter med et innledende kapittel om diagnose og behandlingsplanlegging. Det har kanskje et noe detaljrikt «flow-chart» som viser alle step og muligheter i blekeprosessen. Men kapittelet er viktig, da det presiserer betydningen av informasjon i forkant av all behandling, og at en ikke må glemme andre orale lidelser blant sterke ønsker om hvitere tenner. Det er bra at det her også presiseres at bleking kan være er et viktig aspekt og kanskje en første vurdering ved annen estetisk tannbehandling som laminater og andre keramer. Dette kapitlet legger også stor vekt på fargebestemmelse før bleking og viser utallige metoder for dette, noe som antyder at bleking vektlegges ulikt i forskjellige land. Kapitlet lister også noen kliniske forhold som er vel verdt å vurdere før bleking.

Bokens kapitler tar systematisk for seg de aller fleste blekemetoder som avital bleking, hjemmebleking, «power bleaching», micro-abrasjon, gingival bleking, bleking ved estetisk tannbehandling, bieffekter, vedlikehold av blekeresultatet samt til slutt et for så vidt interessant kapittel om blekingens historie. Dette siste viser at hvitere tenner i meget lang tid har interessert pasienter. Kapitlet om gingival bleking er meget kortfattet og har bare tre «asiatiske» referanser, noe som sier litt om utbredelse i Europa.

Alle blekeprosessene i kapitlene er meget detaljrikt beskrevet gjennom tekst, bilder og skisser, noe som gjør at enhver burde kunne tilegne seg metodene enkelt. Kapitlene inneholder alle også en velbalansert punktvis liste over fordeler og ulemper. Disse bøkene, spesielt «Principles and techniques», viser sin styrke ved en sunn skepsis og en viss vitenskapelig tilnærming til blekekonseptet. I kapitlet om hjemmebleking gis det en kort forklaring om grunnlaget for blekingen. Det innrømmes at ikke alt er kjent, men riktig påpekes det at det dannes oksygen- og hydroxyl-radikaler som blant annet bryter ned store fargede molekyler til mindre ikke fargede og også løselige molekyler for transport ut av tann. Dette forutsetter nødvendigheten av at emaljen blir penetrabel for aktive blekestoffer, noe blant annet karbamid hjelper med. I kapitlet om bieffekter kan en derfor på elektronmikroskopiske bilder med god vilje se at bleket emalje er noe mer porøs, noe som igjen vil være en av grunnene for økt sensibilitet. Men det spørs om dette er verre enn resultat av annen aktivitet som inntak av sur mat og drikke. Kapittelet om bivirkninger konkluderer derfor også riktig nok med at det er lite bieffekter, bortsett fra økt sensitivitet, og at ved «kontorbleking» har en best kontroll med dosen av peroksider.

I kapitlet om «Power Bleaching» kommenteres også bruk av ulike lyskilder for å øke blekeeffekten. Det er prisverdig at forfatterne her poengterer at de underliggende mekanismer for lysaktivering av blekestoffer fremdeles er utilstrekkelig dokumentert. I prinsippet kan «lysaktivering» skje ved to mekanismer, enten ved en tilsatt fotokatalysator som øker dannelsen av frie radikaler fra hydrogenperoksid, eller ved en temperaturhevning som også øker dannelsen av frie radikaler. Så langt er det ikke fremlagt dokumentasjon for at blekemidlene er tilsatt en katalysator samtidig som midlene bleker vel så bra uten bruk av lys. For å få en økt radikaldannelse må temperaturen også økes med minst 10°C, noe som er svært betenkelig for pulpa. Forfatterne sier derfor rett nok at bruk av lys bør vurderes meget nøye. Ved avital bleking er det bra at det presiseres det viktige i at rotfyllingsmaterialet forsegles før innlegg av blekemiddelet. Det påpekes også farer som rotresorpsjoner, spesielt når blekemiddelet varmes.

Som sagt, bleking av tenner blir mer aktuelt, og disse bøkene inneholder mange gode illustrasjoner og forklaringer som er viktige i informasjonsprosessen og behandlingsplanleggingen. I tillegg trekkes frem de viktigste aspekter ved bleking som en må være klar over ved blekebehandlinger.

MortenRykke 

London: Quintessence Publishing Co. Ltd.; 2009. ISBN-978-1-85097-177-1 Principles and Techniques: 164 sider, over 400 illustrasjoner. Communication Tool: 39 sider, 21 illustrasjoner