Valg til NTF

Under årets representantskap skal det foretas valg til følgende organer innen NTF:

Hovedstyret

Til hovedstyret skal det velges president, visepresident og 5 medlemmer, foruten 3 varamedlemmer. Hovedstyret skal også ha en representant med vararepresentant fra det sent­rale forhandlingsutvalg (SF) og fra det sentrale næringsutvalg (SNU). Disse skal velges av henholdsvis Lønns­poli­tisk forum (LF) og Næringspolitisk forum, og valget skal godkjennes av representantskapet.

Ordfører og varaordfører

Til representantskapet skal det velges ordfører og varaordfører.

Fagnemnd

Til fagnemnden skal det velges leder, nestleder, 2 medlemmer og 2 varamedlemmer.

Redaksjonskomité

Til redaksjonskomité for NTFs Tidende skal det velges 3 medlemmer og 2 varamedlemmer.

Kontrollkomité

Til kontrollkomiteen skal velges 3 medlemmer og 3 varamedlemmer.

NTFs råd for tannlegeetikk

Til NTFs råd for tannlegeetikk skal velges leder, nestleder, 3 medlemmer og 3 varamedlemmer.

Den sent­rale ankenemnd for klagesaker

Til ankenemnden skal det velges 3 medlemmer og 1 varamedlem.

Sykehjelpsordningen for tannleger

Til sykehjelpsordningen skal det velges 3 medlemmer og 3 varamedlemmer.

Leder av spesialistkomiteen

Til spesialistkomiteen skal det velges leder med personlig vararepresentant.

Fonds

I tillegg til ovenstående skal det til styret for Nors­ke tannlegers fond til tannlegevitenskapens fremme velges 1 medlem og 1 varamedlem. Også til Tannlegeundervisningens fond skal det velges 1 styremedlem og 1 varamedlem.

Valgkomité

Det skal også velges en valgkomité på 5 medlemmer.

Valgordning

Valgene foretas i representantskapet. Alle medlemmer av NTF har rett til å sende forslag på kandidater, og kan sende disse direkte til valgkomiteen eller gjennom sin lokalforenings styre. Lokalforeningene blir tilskrevet direkte fra valgkomiteen. De foreslåtte kan­di­da­tene skal ­være forespurt og ha akseptert at de tar imot valg.

Fortegnelse over NTFs tillitsvalgte finnes på NTFs nettsted. Tillitsvalgte som ikke øns­ker gjenvalg, bes melde dette skriftlig til valgkomiteens leder innen 1. juni.

Forslag på medlemmer til valgkomiteen sendes skriftlig til representantskapets ordfører Ivar Hoff, Sandviksvei 8, 5036 Bergen, eller på e-post ivar.hoff@ok.uib.no innen 15. juli.

Alle andre forslag på kandidater bes sendt skriftlig til valgkomiteens leder Anne Gre­the Beck Andersen, Johan Falkbergets veg 17, 7374 Røros innen 15. juli.