Gramo vs. Tono

Spiller du musikk på venteværelset eller ventemusikk på telefonen? Da må du betale vederlag ­både til TONO og GRAMO.

Mange tannleger har den siste tiden mottatt en henvendelse fra GRAMO der det opplyses om at de er pliktige til å betale vederlag til GRAMO dersom de spiller musikk (inkludert radio) på venteværelset eller ventemusikk på telefonen. GRAMO er musikernes, artistenes og produsentenes vederlagsbyrå.

Mange har tidligere mottatt en liknende henvendelse fra TONO. TONO innkrever vederlag på vegne av komponistene, tekstforfatterne og musikkforleggerne.

Offentlig fremføring av musikk

I henhold til ånds­verk­lo­ven har komponister, musikere m.fl. rett til kompensasjon når de­res musikk fremføres offentlig. Offentlig fremføring er et vidt begrep og omfatter bl.a. si­tua­sjo­ner der man i sin virksomhet spiller musikk i kundelokaler eller på telefonen. Dette selv om man har et begrenset antall kunder slik som gjerne er tilfellet på tannlegekontorer.

Kulturdepartementet har autorisert GRAMO og TONO til å innkreve vederlaget på vegne av sine medlemmer og fordele disse midlene mel­lom de ulike rettighetshaverne.

Dersom man ikke betaler det pålagte vederlag, vil GRAMO og TONO kunne forfølge saken rettslig.

Hva omfattes av vederlagsplikten?

Overfor tannleger innkrever GRAMO og TONO vederlag bare for musikk som spilles på venteværelset eller for ventemusikk på telefonen. Det er frivillig å spille slik musikk. Velger du derimot å gjøre det, må du inngå avtaler med hhv. GRAMO og TONO om lovlig å spille musikk som beskrevet. Dette gjøres ved å fylle ut skjemaene dere har mottatt, eller registrere dere på nettstedene www.tono.no og www.gramo.no

Dersom du har mottatt et skjema fra GRAMO og/eller TONO og du ikke spiller musikk på venteværelset/telefonen anbefaler vi at du opplyser om dette og returnerer skjemaet til avsender slik at du slipper å motta purringer.

Vederlagets størrelse

Per 1. ja­nuar 2009 utgjør vederlaget til TONO kr 951 per år for ventemusikk på telefonen (inntil 25 linjer) og kr 650 per år for musikk på venteværelser (inntil 100 m2).

Vederlaget til GRAMO beregnes annerledes. For ventemusikk på telefonen betales kr 2,20 (inntil 10 linjer) multiplisert med antall åpningsdager. Har du åpent bare tre dager i uken skal du med andre ord betale mind­re til GRAMO enn dersom du har åpent hver dag. For musikk på venteværelset betaler du også en dagsats multiplisert med antall åpningsdager. Dagsatsen er kr 1,93 for venteværelser opp til 50 m2 og kr 3,87 for venteværelser fra 51 til 100 m2.

NTF har etterspurt en felles innkreving av TONO- og GRAMO-vederlag, men har fått beskjed om at dette foreløpig ikke er aktuelt.

Dersom man arbeider i et kontorfellesskap (flere praksiseiere eller praksiseier/leietannlege), skal det bare betales ett vederlag per venteværelse/per ventemusikk på telefon. Dette er grunnen til at TONO og GRAMO ber dere om å angi om det er flere, og eventuelt hvilke, foretak som er knyttet til venteværelset.

Opphør av musikkspilling

Dersom det er inngått avtale om å spille musikk på venteværelset/telefonen og man se­ne­re slutter med dette, må TONO og GRAMO få skriftlig beskjed om endringen. De­ler av innbetalt vederlag knyttet til den gjenstående delen av året, vil da kunne kreves refundert.

Musikk som spilles på behandlingsrommet

Behandlingsrommet er i prinsippet også et kundelokale. Musikkfremføring i behandlingsrommet vil imidlertid bare ­være vederlagspliktig dersom musikken spilles som ledd i behandlingen av pasientene. På de fleste tannlegekontorer er imidlertid den musikk som spilles på behandlingsrommet, primært myntet på dem som jobber på kontoret. Det er ikke nødvendig å betale vederlag for slik arbeidsplassmusikk (med mind­re det er mer enn 50 ansatte ved kontoret).

Elisabeth F.Scarpello 

advokat, NTF