Norsk helsenett:

Sakte men sikkert mot motorveien

Prosessen mot innlemmelse av tannlegene i Norsk Helsenett, også kalt den elektroniske motorveien, går langsomt fremover. Informasjonssikkerhet tar tid.

Jørn André Jørgensen lover å gi beskjed når alt er klart.

Det er fortsatt in­gen tvil. Tannlegene skal innlemmes i Norsk Helsenett, og prosessen går sin gang. Informasjonssikkerhet er imidlertid en absolutt forutsetning før man kan kjøre i vei med elektronisk kommunikasjon. Det sier seg selv, og det er dette som tar tid, fordi det er mange ledd som må sikres, og fordi det må gjøres ordentlig.

Flere tannleger med kompetanse på feltet har engasjert seg i arbeidet med å få alt på plass, blant dem Geir Fjerdingen, som i disse dager legger siste hånd på kravspesifikasjonen for journalprogram som skal benyttes i tannhelsetjenesten.

– Målet har vært å skape en så god sikkerhet at lovkravene oppfylles, samtidig med at brukervennligheten skal ­være så god som mulig. Kravspesifikasjonen er i utgangspunktet ikke bindende, men som kjøper kan og bør tannlegen legge den ved kjøpskontrakten, som et krav til hva journalleverandøren skal levere. Dokumentet med kravspesifikasjonen vil ­være til­gjengelig for alle fra og med månedsskiftet april-mai. Samtidig vet vi at i hvert fall to journalleverandører allerede er i gang med å forbedre sine journalsystemer, uten at vi vet hvor langt de er kommet, forteller Fjerdingen.

Helelektronisk oppgjør

Helsedirektoratet er også med i prosessen og har nylig satt ned en gruppe som skal arbeide med å få i stand en ordning for direkte helelektronisk oppgjør for tannlegene.

– Dette innebærer direkte innsending til et dataprogram som heter Kontroll og Utbetaling av HelseRefusjoner (KUHR), som håndterer krav og utbetalinger. Innsendingen skal gå over Norsk Helsenett, og det skal lages en standard som langt på vei er klar. Denne må også innarbeides i journalprogrammene, sier tannlege og hovedstyremedlem i NTF, Jørn André Jørgensen.

Tannlegene skal få verktøy

– Tannlegeforeningen har også initiert et prosjekt som heter TannVis, der målet er å hjelpe den enkelte tannlege med data- og informasjonssikkerhet. Der er kartleggingen sluttført, og prosjektforslaget ble behandlet av NTFs hovedstyre i april. Så snart fi­nan­sie­rin­gen er i orden, kan pro­sjek­tet startes. Det er helt avgjørende at tannlegene har alt i orden før de kommer på Norsk Helsenett. Jeg kan legge til at tilsynsmyndighetene hadde en tilsynsrunde hos tannlegene i februar-mars, og at det vil komme flere runder der Datatilsynet setter søkelyset på tannlegene. Vi vet ikke hva tilsynene vil avdekke, men i NTF gjør vi vårt for å hjelpe tannlegene opp på riktig nivå, ved å lage et verktøy for dem gjennom TannVis.

Vet ikke når

– Det er lett å forstå at det er mye som skal på plass, men når kan tannlegene regne med å ­være på Norsk Helsenett? Tør du angi noe tids­punkt nå?

– Tidsperspektivet er avhengig av flere ting, og noen ting er det fortsatt usikkerhet rundt. Dette gjelder spe­sielt spørsmålet om hvor stort arbeid som må legges i programmering av journalsystemene, og hvor stort arbeid som må legges i å lage hjelpeverktøy til tannlegene i pro­sjek­tet TannVis. Jeg tror vi alle er enige om at det begynner å haste med å få ting på plass, slik at vi kan begynne å utnytte de mulig­hetene som ligger i elektronisk kommunikasjon, men det er svært viktig å ikke ta snarveier. Det vil vi kunne tape på på sikt.

– For det førs­te kan snarveiene bli økonomisk kostbare. Dess­uten er det in­gen god idé å sette i gang med løsninger som ikke er i tråd med lovene, hverken de som gjelder i dag, eller de som er ute på høring og som sannsynligvis vil bli vedtatt.

– Verden går fremover, selv om den jevne tannlege fortsatt må vente. Vi regner imidlertid med at flere og flere etter hvert blir interessert i å følge prosessen. Derfor har vi åpnet opp for at den som vil, skal kunne følge utviklingen via nettstedet elin-t.no. Og når løsningene er klare og sikre nok til å tas i bruk, er det in­gen som ikke vil få med seg det. Da kommer vi til å si fra ­høyt og tydelig, lover Jørgensen, som passer seg vel for å si noe eksakt om når dette kan bli.

elin-t

Elektronisk informasjonsutveksling – tannhelsetjenesten

Behovsanalyse – kravspesifikasjon – EPJ-tannhelse

Rapporten fra prosjektgruppen som har arbeidet med kravspesifikasjon for elektroniske pasientjournaler (EPJ), kalt EPJ-tannhelse, foreligger nå, og kan leses på www.elin-t.no Rapporten er kvalitetssikret av Kompetansesenter for IT i helse- og sosialsektoren AS (KITH).

 I rapporten gis en bred omtale av krav til journalsystem fordelt på:

  • Obligatoriske krav, som må oppfylles av alle journalsystemer.

  • Virksomhetsspesifikke obligatoriske krav. Det vil si krav som er spesifikke for tannhelsetjenesten.

  • Anbefalte tilleggskrav.

Krav som har med håndtering av elektroniske meldinger å gjøre, behandles i et eget delprosjekt, der rapporten vil foreligge sommeren 2009. Til samme tid vil det også foreligge rapport fra delprosjektet som arbeider med odontologisk fagnett. Krav som har med røntgen-/bildediagnostikk å gjøre vil bli behandlet i en egen utredning høsten 2009.

 Opplysningene i rapporten Kravspesifikasjon EPJ-tannhelse vil, sammen med opplysningene i rapportene fra de øvrige utredningene, gi en samlet oversikt over kravene til tannhelsesystemer. En slik samlet oversikt skal være et hjelpemiddel for den enkelte systemeier (praksiseier) i arbeidet med å skaffe journalsystem som håndterer person- og helseopplysninger på en sikker måte, og som tilfredsstiller kravene i journalforskriften når det gjelder innhold.

 Kravspesifikasjon EPJ-tannhelse gir en god oversikt over hvilke krav som må ivaretas før oppkobling til Norsk Helsenett kan finne sted. Når det gjelder oppkobling til Norsk Helsenett er budskapet fortsatt: Vent til du er sikker – med mind­re du er helt sikker.

Tekst og foto:
Ellen BeateDyvi