Dental materials and their selection

Grunnleggende om materialerW.J. O’Brien, editor:

4. edition

Dette er en lærebok for tannlegestudenter, tannleger og alle andre som trenger å forstå dentale materialer. Boken er inndelt i 23 oversikt­lige kapiteler som omhandler de fleste typer materialer og teknikker som benyttes innen odontologi i dag. Enkelte materialer for korttidsbruk i munnen, som for eksempel suturmaterialer og sårtilhelingsmaterialer er ikke belyst i det hele tatt.

Kapitlene er i hovedsak korte og konsise og dekker alt fra materialenes egenskaper til metoder som benyttes for å bearbeide materialene, men også ulike begreper som lys, farge, fargeuttak, overflatefenomener, abrasjon og bleking er beskrevet. Begreper og kliniske problemstillinger er illustrert med sort/hvit-bilder og figurer i tre farger som letter forståelsen. Ulike materialtyper blir som regel fremstilt med en oversiktsramme over fordeler og ulemper, som gjør det mulig å sammenligne de for­skjel­lige materialtypene som er beskrevet etter hvilke kri­te­rier som er viktige for aktuelle kliniske prosedyrer. Hvert kapittel avsluttes med en egen ordliste, spørsmål som kan diskuteres og spørsmål som du skal kunne svare på etter å ha lest teksten. I tillegg er det referanseliste og en liste med anbefalt litteratur. Konkrete tallverdier for mekaniske egenskaper for aktuelle materialer er samlet i en lang liste på slutten av boken slik at teksten ikke blir tung å lese pga. mange tall underveis. Her kommer også svarene på spørsmålene fra hvert kapittel. En lang og de­tal­jert ordliste gjør at boken også egner seg godt som oppslagsverk.

Som forfatterne selv bemerker i introduksjonen, er det helt umulig for denne typen bøker å ­være fullt oppdatert om alle nye og gamle materialer innen dette enorme feltet. Boken tar derfor sikte på å belyse de grunnleggende prinsipper for materiallære og hvilke spesifikke egenskaper som er gjeldende for de ulike typene og ulike bruksområdene. Hensikten er at leseren skal kunne forstå hvilke kri­te­rier som er viktige for den kliniske bruken av materialene og på den måten tilegne seg kunn­skap som gjør det mulig å vurdere nye materialer på egenhånd. Enkelte kapitler om materialtyper der det har foregått en stor utvikling i se­ne­re år, er dermed noe mangelfulle. Særlig gjelder dette kapitlene om keramiske materialer og implantater. Boken er heller ikke ve­sent­lig endret i forhold til tidligere utgaver. For oppdatering om de aller nyeste materialene på markedet bør andre kilder benyttes, men denne boken kan anbefales som lærebok for dem som vil ­lære de grunnleggende prinsipper for materiallære og som oppslagsverk til å ha i klinikken.

MaritØilo 

London: Quintessence Publishing Co. Ltd.; 2008. 425 sider, 189 figurer (tegninger i 3 farger, foto i sort/hvit), 60 tabeller. ISBN- 978-0-86715-437-5