Clinical periodontology and implant dentistry

Jan Lindhe, Niklaus P. Lang and Thorkild Karring:

5th edition

Femte utgave av denne velkjente læreboken kom ut i 2008. Den er utvidet til et tobinds bokverk med en tydelig og gjennomarbeidet helhet, bestående av 19 hovedkapitler og totalt 60 underkapitler. Dette gir god oversikt, og presenterer det rikholdige stoffet på en delvis ny og velstrukturert måte.

Med referanser til forskning fram til 2006 kan begge bind («Volume 1: Basic concepts», og «Volume 2: Clinical concepts») presentere oppdatert og evidensbasert kunnskap, så godt som en revidert lærebok kan klare den oppgaven. Bokverket peker samtidig framover på den forskningsinnsats som gjøres i dette store og grunnleggende odontologiske fagområdet.

Både oppbygging med kapittelstruktur og selve innholdet gjenspeiler nå til fulle bokas tittel. Allerede i 3. utgave, som kom i 1997, var «and implant dentistry» tatt inn i boktittelen, idet redaktøren viste til paradigmeskiftet i det kliniske faget periodonti. Her kan nevnes at «Part 1. Anatomy» omhandler både periodontiet og peri-implantatvevet, som f.eks. kapittel 3 «The mucosa at teeth and implants». To kapitler tar for seg beinvevet og osseointegrasjon på en utmerket måte, og første hovedkapittel avsluttes med «Periodontal tactile perception and peri-implant osseoperception». I «Part 3: Microbiology» omhandles periodontale infeksjoner og peri-implantatinfeksjoner i påfølgende kapitler. I del 4 omhandles i flere kapitler de ulike faktorer som påvirker interaksjoner mellom det infeksiøse agens og vertsorganismen, mens en stor og omfattende del er viet periodontal patologi, og et midtre avsnitt til peri-implantatpatologi. Kapitlet fra foregående utgaver «Tumors and cysts of the periodontium» er dessverre tatt ut.

De to bindene har beholdt samme format som forrige utgave, og er hver for seg greit håndterbare. Layout er meget tiltalende, og gjenkjennbar for alle som har vært gjennom denne læreboken siden annenutgaven som kom i 1989. Bildemateriellet er meget rikholdig og av svært høy kvalitet, både estetisk og pedagogisk. I deler av boken driver illustrasjonene teksten, som f.eks. kapitlene som beskriver den tannløse kjevekam og osseointegrasjon. Dette er glimrende illustrert, kortfattet og poengtert.

Første bind avsluttes med «Concepts in periodontal tissue regenereration» som gir leseren en førsteklasses innføring med konsis tekst og gode illustasjoner, i den forskning som ligger til grunn for ulike kirurgiske prosedyrer som benyttes i klinikken, og som som presenteres i bind 2.

Bind to, «Clinical concepts» innleder med en svært omfattende del om undersøkelsesprotokoller, med stor vekt på implantatpasienten. Deretter gjennomgang av spesifisert protokoll for behandlingsplanlegging for periodontittpasienten, og planlegging av implantatterapi for den periodontalt kompromitterte pasient. Under avsnittet om initialterapi og infeksjonskontroll presenteres et spennende kapittel om endringsfokusert rådgiving (Motivational interviewing), fulgt av et stort avsnitt om konvensjonell periodontal terapi. Et påfallende kort kapittel om behandling av peri-implantatlesjoner gjenspeiler at lite evidensbasert kunnskap ennå finnes på dette området.

Desto større er den delen av boka som omhandler regenerativ periodontal behandling, mukogingivalkirurgi eller periodontal plastikkirurgi, inklusive kapittel om mikrokirurgi, samt implantatinnsetting, kirurgisk kjevekamsoppbygging og sinusløft-teknikker. Her finnes indikasjonene, teknikkene, klare svar på hva som er dokumentert og svært mange og veldig gode illustrasjoner. Imponerende.

En omfattende del omtaler protetisk behandling, både tannretinert og implantatretinert. Dette framstår nærmest som en egen lærebok i implantatprotetikk, hvor protetisk behandling med implantater settes inn i denne sammenhengen og hvor det blir fokusert på friske forhold, god funksjon og estetikk for optimal prognose.

Avslutningsvis gis kjeveortopedi for periopasienten god plass, med et interessant kapittel av bokas eneste norske forfatter, Björn U. Zachrisson, som en glimrende påminnelse om hvordan tannsett kan reddes med multidisiplinær behandling, og der implantat er en del av middelet og ikke selve målet, som klinikeren har til rådighet.

Dette kan beskrives som en stor lærebok. Den anbefales til studenter, dvs. alle som går i livets lære som utøver av klinisk odontologi for voksne. Volumet egner seg kanskje ikke til lesing fra perm til perm, men oppbyggingen gjør det enkelt å lese seg opp på avgrensede temaer. Deler av boka kan leses som et atlas, og den som leter etter dokumentasjon for vår kliniske virksomhet i moderne periodonti og implantatbehandling, har her en gullgruve.

MortenKlepp 

Oxford: Blackwell Munksgaard; 2008. ISBN 978-1-4051-6099-5