Nils Roar Gjerdet, Agnete Norheim Kaldestad, Tina Foseide Toklum

Bruk av importerte tanntekniske tjenester

Forfattere

Nils RoarGjerdet 

professor, Institutt for klinisk odontologi – biomaterialer, Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen og Nordisk institutt for odontologiske materialer (NIOM).

Agnete NorheimKaldestad 

tannlege, Tannklinikken i Båtsfjord, Fomaveien 5, 9990 Båtsfjord

Tina FoseideToklum 

tannlege, Den offentlege tannhelsetenesta – Tannklinikken Manger, 5936 Manger

Bruken av tanntekniske tjenester utenfor Norge har vært vanlig i mange år, men det finnes lite data om omfang og hvordan tannleger vurderer tjenestene. Ved hjelp av spørreskjema ble det registrert andelen av «importteknikk» samt grunner til å bruke eller ikke bruke slike tjenester. Spørreskjemaene ble distribuert ved fire ulike tannlegemøter, og ga 177 svar fra norske tannleger som anvendte tanntekniske tjenester.

Resultatene fra spørreundersøkelsen viste at de fleste tannlegene (71 prosent) brukte importerte tanntekniske tjenester i varierende grad. De offentlig ansatte tannlegene brukte en større andel importteknikk enn de privatpraktiserende. Hovedgrunnen til at man velger import er lav pris. Noen offentlige tannleger er pålagt å bruke billigst mulig tannteknikk, og derved ofte importteknikk.

Tannlegene var generelt fornøyde med importteknikk, og 61% anså at arbeidene var av minst like god kvalitet som nasjonale, mens de resterende mente at kvaliteten varierte med hensyn til type arbeid. Hovedargumentene mot importteknikk var tungvint kommunikasjon, lang leveransetid og usikkerhet om kvalitet og materialvalg.

Tannteknisk virksomhet har gått fra å være noe tannlegene gjorde selv, via en håndverksutdanning til at tannteknikere i dag utøver faget som autorisert helsepersonell, basert på et tre-årig bachelorstudium (1).

I dag kan tannteknisk virksomhet ses på som en del av et globalisert marked. Bruk av utenlandske tanntekniske laboratorier har trolig foregått i lang tid i Norge, men skjøt fart for 10–15 år siden (2). I Stortinget i 2001 ble det stilt spørsmål rundt dokumentasjon av tanntekniske tjenester, spesielt importert tanntekniske produkter. Det ble hevdet at pasienter ikke alltid får mulighet til å velge om arbeidet skal fremstilles i Norge eller utlandet, og at de heller ikke fikk tilstrekkelig informasjon om de tanntekniske produktene (3). I stortingsperioden 2002–2003 ble det reist spørsmål om hvordan det forholdt seg med merverdiavgiftfritak for tanntekniske tjenester som var utført av personer uten autorisasjon som helsepersonell (4).

I Europa reguleres praktisk talt alle dentalmaterialer av Direktivet for medisinsk utstyr (5). Alt medisinsk utstyr skal som hovedregel ha den lovpålagte CE-merkingen, som er en av EUs instrumenter for å sikre fri flyt av varer. Tanntekniske produkter klassifiseres som «individuelt tilpasset utstyr», og slikt utstyr er unntatt CE-merking. Produktene skal imidlertid fortrinnsvis fremstilles av CE-merkede materialer, som det heter i de norske retningslinjene (6).

Importteknikk kan defineres som individuelt tilpasset medisinsk utstyr, i dette tilfellet tanntekniske arbeider, som anskaffes fra et annet land enn det bestilles fra. Formelt sett er begrepet «import» knyttet til innførsel av varer eller tjenester fra land utenfor EU/EØS-området. Det er ulik organisering av importvirksomheten; det kan være formidlingsfirma eller innenlandske firma med en «importavdeling».

Hensikten med denne undersøkelsen er å få innsikt i hvor stor utstrekning tannleger i Norge benytter seg av utenlandsk tannteknikk, hvilke typer arbeid som sendes ut og oppfatninger om fordeler og ulemper med bruk av importerte tanntekniske tjenester.

Materiale og metode

Et spørreskjema ble distribuert ved ulike møter og konferanser som inkluderte både private og offentlige tannleger i tidsrommet mellom mars og oktober 2008 (Tabell 1). Spørsmålene i skjemaet dreide seg om andel av importteknikk, estimert som del av omsetningen innen hver gruppe av arbeider, hvilke arbeider som var aktuelle, samt grunner til å bruke importteknikk eller ikke. I tillegg ble det spurt om hvordan tannlegene bedømte totalkvalitet, og antall laboratorier som ble brukt. Spørreskjemaet var anonymt og inneholdt ikke spørsmål som gjorde det mulig å indirekte personidentifisere respondentene. De fleste skjemaene ble fylt ut på stedet, men noen få sendte de inn pr post etter møtet.

Tabell 1. Antall respondenter ved ulike undersøkelsessteder og tidspunkter. Svarene fra tannleger som praktiserer i Norge og som anvender tanntekniske tjenester (n=177) er basis for denne undersøkelsen. DOT: Den offentlege tannhelsetenesta; BTF: Bergen Tannlegeforening; SSPD: Scandinavian Society for Prosthetic Dentistry; NTF: Den norske tannlegeforening

Undersøkelsessted

Tidspunkt

Antall svar

DOT Hordaland, Voss

april -08

66

Møte i BTF, Bergen

april -08

8

SSPD, Oslo

august -08

45

NTFs landsmøte, Lillestrøm

oktober -08

58

Sum, svar fra tannleger i Norge som anvender tanntekniske tjenester

177

Svar fra tannleger i andre nordiske land

21

Anvender ikke tanntekniske tjenester

5

Total

203

Totalt ble det mottatt 203 spørreskjema. Svar fra 21 tannleger som praktiserte i Sverige, Danmark eller Finland er ikke tatt med i de videre analysene. Svar fra tannleger som ikke anvender tannteknikk i sin virksomhet (n=5) ble tatt ut. Dette gir 177 svar fra tannleger som praktiserer i Norge og som anvendte tanntekniske tjenester i sin virksomhet.

Praksistype ble delt inn i privat (n=75) eller offentlig stilling (n=75), samt kombinasjonsstillinger (n=27). Ett svarskjema hadde angitt praksistype som «annet», og ble lagt inn som kombinasjonsstilling.

For å få informasjon om fylkenes retningslinjer for bruk av tanntekniske tjenester ble det høsten 2008 sendt en epost-forespørsel til landets 19 fylkestannleger/tannhelsesjefer. Det kom inn svar fra 16 fylker.

Koding og statistisk bearbeiding av spørreskjemadata ble gjort ved hjelp av statistikkprogrammet SPSS 15 (SPSS Inc, Chicago, Illinois, USA).

Resultater

Av tannlegene som svarte var det 58% som hadde praktisert som tannlege i over 20 år. Langt de fleste var utdannet i Norge (88%). Tjueåtte tannleger var spesialister/spesialutdannet i oral protetikk, og åtte hadde annen spesialitet/spesialutdanning.

Tannleger i den offentlige tannhelsetjenesten anvendte større andel (81%) av importarbeider enn private tannleger (61%). Elleve tannleger hadde sluttet å bruke importteknikk (Tabell 2).

Tabell 2. Praksistype og bruk av tanntekniske tjenester. Antall svar og andel i prosent innen hver stillingstype i parentes. Prosentandelen gjelder innenfor hver praksistype.

Type praksis

Privat

Offentlig

Kombinasjon

Total

Anvender utenlandsk tannteknikk

46 (61%)

61 (81%)

20 (74%)

127

Anvender tanntekniske tjenester, men ikke fra utlandet

19 (25%)

6 (8%)

5 (19%)

30

Har vurdert å anvende utenlandsk tannteknikk

7 (9%)

2 (3%)

1 (4%)

10

Har anvendt utenlandsk tannteknikk, men sluttet

4 (5%)

6 (8%)

1 (4%)

11

Total

75 (100%)

75 (100%)

27 (100%)

177

Lav pris var den dominerende grunnen til at man valgte importteknikk (92%). Også oppfatningen av god kvalitet rangerte høyt (72%) (Tabell 3).

Tabell 3. Grunner til å velge utenlandsk tannteknikk. Flere svaralternativer var mulig. Det vises antall som har svart og andel i prosent (i parentes) av de som har svart på minst én av delspørsmålene (n=126). Prosentandelen gjelder innenfor hver praksistype.

Type praksis

Grunn for bruk

Privat

Offentlig

Kombinasjon

Total

Lavere pris/kostnader enn nasjonal tannteknikk

44 (98%)

53 (87%)

19 (95%)

116 (92%)

Generell god kvalitet på arbeidene

34 (77%)

43 (71%)

14 (70%)

91 (72%)

Kreves pga pålagte krav og regler/anbefalinger/forskrifter

10 (22%)

38 (62%)

10 (50%)

58 (46%)

Er seriøse firma med god kompetanse og service

28 (62%)

20 (33%)

7 (35%)

55 (44%)

Praktisk henting, levering og tilstrekkelig kort leveringstid

25 (56%)

17 (28%)

9 (45%)

51 (41%)

Ikke nasjonal tanntekniker lett tilgjengelig

13 (29%)

7 (12%)

2 (10%)

22 (18%)

Tilbyr andre materialer/teknikker enn det som er tilgjengelig nasjonalt

12 (27%)

6 (10%)

3 (15%)

21 (17%)

På spørsmål om totalvurdering av kvalitet svarte 55% at de bedømte at importteknikk var av like god kvalitet som norske arbeider, mens 40% mente at kvaliteten varierte avhengig av type arbeid. Seks prosent anga at importerte arbeider var bedre enn nasjonale. Krysstabulering viste ikke ulikheter mellom type praksis med hensyn til kvalitetsvurdering (chi kvadrat-test, p=0,13).

På spørsmålet om hvorfor man ikke bruker importteknikk var kommunikasjonsaspekter det hyppigste svaret. Også leveringstid var et negativt forhold som ble angitt av mange, sammen med usikkerhet om materialer og teknikker (Tabell 4).

Tabell 4. Grunner til ikke å velge utenlandsk tannteknikk. Flere svaralternativer var mulig. Det vises antall som har svart på spørsmålet og andel i prosent (i parentes) av de som har svart på minst ett av delspørsmålene (n=69). Prosentandelen gjelder innenfor hver praksistype. Åtte tannleger anga ulike andre grunner.

Type praksis

Grunn for ikke-bruk

Privat

Offentlig

Kombinasjon

Total

Enklere å kommunisere med lokal tekniker

34 (94%)

19 (79%)

9 (100%)

62 (92%)

Leveringstid for lang og/eller usikker

20 (56%)

15 (63%)

5 (56%)

40 (58%)

Har etablert relasjon til nasjonal tanntekniker, og ønsker ikke skifte/endre

26 (72%)

8 (33%)

6 (60%)

40 (57%)

Er tryggere på materialvalg og kompetanse hos nasjonal tanntekniker

14 (39%)

8 (33%)

5 (56%)

27 (39%)

Usikker på kvaliteten på arbeidene

14 (39%)

6 (25%)

4 (44%)

24 (35%)

Lav pris på tanntekniske arbeider er ikke viktig

13 (36%)

2 (8%)

3 (33%)

18 (26%)

Utforming bedre hos nasjonal tanntekniker

3 (8%)

6 (25%)

1 (11%)

10 (15%)

Dårlig erfaring med utenlandsk tannteknikk

3 (8%)

2 (8%)

0 (0%)

5 (9%)

De fleste tannlegene (64%) brukte kun ett utenlandsk laboratorium, men det var vanligere å bruke flere nasjonale laboratorier (1 firma: 36%; 2 firma: 35%; 3 firma: 18%).

Forespørselen til fylkene om avtaler eller pålegg i forbindelse med tanntekniske tjenester viste at fem av de 16 som svarte hadde avtaler med fremforhandlede tanntekniske firma. Bruk av disse firmaene var obligatorisk i forbindelse med behandling av fritt klientell. Ett fylke (Akershus) hadde avsluttet avtalene. Ett fylke (Hordaland) hadde avtale med 10 tanntekniske laboratorier, både innenlandske og utenlandske.

Nittifem prosent av tannlegene som bruker utenlandsk tannteknikk oppgir at de i mer eller mindre grad sender avtakbare proteser til utlandet, mens enkeltkroner og broer i metall blir sendt ut i henholdsvis 90% og 83%. Kroner og broer i helkeram sendes ut i noe mindre grad (60% og 40%), og ulike typer implantatarbeider er lite aktuelt (12%). Seksten prosent oppgir svaralternativ «annet», der for eksempel bittskinner inngår.

Med hensyn til andelen av importteknikk var det ca 1/4 av respondentene som brukte importarbeider for mer enn 75% av totalmengden av tannteknisk arbeid, mens for ca 1/3 utgjorde importteknikk mindre enn 25% (Figur 1).

Figur 1. Fordelingen av estimert andel (angitt inne i sirkelen) av importerte tanntekniske tjenester i forhold til total omsetning av tanntekniske tjenester. 125 tannleger som praktiserte i Norge svarte på spørsmålet.

Svarene fra de 21 tannlegene fra Norden forøvrig (ikke med i analysene) viste at ingen anvendte utenlandsk tannteknikk, men at noen hadde vurdert det.

Diskusjon

Importerte tanntekniske produkter kommer vanligvis fra land der det tradisjonelt er billig og effektiv arbeidskraft, ofte i Asia. I mindre grad brukes også tannteknikk fra f.eks. Sverige og Storbritannia. Dette er ikke import i EU-forstand, men i praksis oppfattes det som importarbeider siden forsendelsene krysser landegrensene.

Selv om det er svar fra tannleger som er både geografisk spredt, og som er i privat og offentlig tjeneste, kan spørreundersøkelsen ikke anses å være representativ for alle norske tannleger. Blant annet er Hordaland overrepresentert, men dette fylket er stort og inkluderer både landdistrikter og en storby. Utvalgsskjevhet gjør at resultatene må tolkes med forsiktighet. Det er imidlertid ikke noe som tyder på at tannleger med spesielt sterke synspunkter for eller mot importteknikk er selektivt representerte.

I den foreliggende undersøkelsen ble det spurt om hvor stor del importarbeider utgjorde av totalomsetningen innen hver arbeidstype. Siden importarbeider er billigere er det trolig at andelen av antall utførte arbeider er noe høyere.

Grunnen til at tannleger i den offentlige tannhelsetjenesten har høyere andel importteknikk enn privatpraktiserende skyldes trolig at enkelte fylker har pålegg om å bruke utvalgte laboratorier for fremstilling av tanntekniske arbeider. Det kan være norske laboratorier, videreformidlingsfirmaer eller ved at tannlegene har direkte kontakt med utenlandske laboratorier. De fylkene som ikke har slike pålegg kan ha henstillinger eller oppfordringer til å bruke rimelige aktører i markedet. I praksis vil dette ofte være importfirma.

Typen av arbeider som sendes til utlandet gjenspeiler trolig ulik profil av pasientklientell hos private og offentlige tannleger. Det var en høy andel importerte avtakbare proteser, som gjerne blir vurdert som den billigste løsningen totalt sett. Dette gjelder vanlige partialproteser (med metallskjelett) og – ikke minst – fleksible hel-plast proteser («nylonproteser») (7).

«Høyestetiske» arbeider, slik som helkeramiske konstruksjoner, blir ikke sendt ut særlig ofte, og implantatarbeid sjelden. Dette tyder på at for protetisk arbeid av denne typen velges lokale teknikere, både på grunn av praktiske forhold og enklere kommunikasjon. Dette understøttes av at den viktigste grunnen til ikke å bruke importteknikk kommunikasjonsforhold, noe som er spesielt aktuelt ved fargeuttak og justeringer.

De fleste tannlegene brukte en blanding av utenlandske og innenlandske laboratorier, gjerne fordelt på to–fire ulike laboratorier. Dette viser en differensiering av leverandører til ulike arbeider.

Undersøkelsen viste at tannlegene generelt sett var fornøyde med importteknikk, ikke bare på grunn av lav pris, men også fordi kvaliteten oppfattes som god. Noen tannleger, trolig utenfor de større byene, svarte at importteknikk innebærer en praktisk leveranseform, siden de uansett må sende arbeidene.

Studien om utformingskvalitet fra 1998–1999 viste ved objektive mål at den var dårligere enn for arbeider fra norske laboratorier (2). Ut fra svarene fra denne undersøkelsen er det grunn til å tro at utformingskvaliteten i disse 10 årene er forbedret.

I USA har det blitt stilt spørsmål om tanntekniske arbeider kunne inneholde bly, og om man hadde kontroll med sammensetningen av arbeidene som ble importert fra «overseas», som det ofte kalles i USA (8). Spesielt når det gjelder legeringer for kroner og broer kan det være usikkerhet om hva som faktisk leveres fordi begrepene som brukes om produktene kan være uklare (9).

Det finnes lite eller ingen tilgjengelige data om bruk av importerte tanntekniske tjenester i de nordiske land. Ingen av landene har offisiell statistikk om dette. Det er et inntrykk at andelen av importteknikk er høyere i Norge enn i Danmark og Sverige. I overkant av 50 prosent av tannlegene som praktiserte i Norge brukte mer enn 50 prosent importteknikk i sin virksomhet, slik det fremkom fra denne undersøkelsen. En estimering av andelen i Danmark i 2003 indikerte 15 prosent utenlandsk tannteknikk (10). I Sverige synes det som om bruken foreløpig er liten, basert på de svarene som kom inn i denne undersøkelsen.

Prisene på importerte tanntekniske arbeider er blant annet avhengig av den økonomiske utviklingen i produsentlandet og at det fortsetter å være lave transportkostnader. Det er sannsynlig at det blir en tydeligere differensiering av bruk av importteknikk og innenlandsk, lokal tannteknikk på bakgrunn av hvor kommunikasjonskrevende det aktuelle arbeidet er.

Importteknikk innebærer vanligvis lengre leveringsveier og flere ledd i leveringskjeden enn for lokale tjenester. Som tannlege bør man sikre at leverandøren har et dokumentert kvalitetssystem, som medfører at det skal medsendes erklæring som blant annet sier at det er snakk om individtilpasset utstyr, hva det er laget av og andre opplysninger (11). Dette kan være krevende når det er mange leverandørledd og det stiller krav til god kvalitetshåndtering fra leverandørenes side. De aktuelle firma må kunne redegjøre detaljert for hva som omfattes av kvalitetssystem, sertifisering og andre betegnelser som brukes i markedsføringen.

Konklusjon

Bruk av importerte tanntekniske tjenester er vanlig, men andelen er varierende. Hovedinntrykket fra vår undersøkelse er at tannlegene, både offentlige og private, er fornøyd med kvalitet og leveranser. Argumenter mot importteknikk er først og fremst tungvint kommunikasjon og usikkerhet rundt material- og teknikkvalg.

Takk

Takk til tannlegene som har svart på spørreskjemaet, til fylkestannleger, tannhelsesjefer og arrangører som har bidratt med informasjon og gitt mulighet for at spørreskjemaet kunne deles ut; DOT Hordaland, BTF, SSPD og NTF.

Takk til Knut Meyer for historisk informasjon.

Prosjektet ble gjennomført som del av prosjektoppgave i odontologistudiet.

English summary

Gjerdet NR, Kaldestad AN, Toklum TF.

Use of imported dental laboratory services in Norway

844–8.

Imported dental laboratory services have been used by dentists for several years. However, little is known about the extent of use and dentists" assessment of quality. The aim of this study was to explore the use of imported dental laboratory services by dentists in Norway in 2008. We recorded the reasons for using or not using such services as well as the dentists’ assessment of the quality of the services and items. Questionnaires were distributed at four different dental meetings; altogether 203 dentists responded, and 177 represented Norwegian dentists who used dental laboratory services. Results showed that most of the dentists (71%) used imported work to a varying extent. The dentists in the public dental service used a higher proportion of imported services than did the private practitioners. The main reason for choosing imported work was low cost. For some public dentists it is mandatory to use low-cost services, thus the imported work had to be used. Overall, dentists were satisfied with imported dental services. Most dentists (61%) assessed the quality to be at least of the same standard as that from national dental laboratories, while the remainder indicated that the quality varied depending on the type of work. The main concerns associated with imported services were related to communication difficulties and uncertainty regarding material selection.

Hovedbudskap

Bruk av importerte tanntekniske tjenester er vanlig blant tannleger i Norge, men varierer avhengig av geografi og type praksis.

Tannleger er generelt fornøyd med tjenestene.

Kommunikasjon og materialvalg er de vanligste ankepunktene i forbindelse med importerte tanntekniske arbeider

Referanser

Kontaktadresse: Nils R. Gjerdet, UiB – Institutt for klinisk odontologi, Postboks 7804, 5020 Bergen. E-post: gjerdet@iko.uib.no

Artikkelen har gjennomgått ekstern faglig vurdering.