Kommentar til svarinnlegg fra Lyngstad, Reite og Odland

Det er helt rett som Gunnar Lyngstad skriver i sitt svar. Vi oppfordret våre medlemmer til å ikke svare (boikotte) Hordaland Fylkeskommune. Vi kom med en utvetydig oppfordring til BTFs privatpraktiserende medlemmer om ikke å inngå avtale med Hordaland Fylkeskommune ut fra de betingelser som ble gitt av Hordaland Fylkeskommune.Formålet var om mulig å «tvinge» Hordaland Fylkeskommune til å tilby andre (bedre) vilkår til de privat praktiserende tannleger. Som amanuensis Hugo P. Matre skriver: «… foreningen (BTF privat sektor) ikke har gjort noe galt – tvert i mot har den fylt sitt formål som interesseorganisasjon.

Grunnet Hordaland Fylkeskommunes meget korte anbudsfrist benyttet vi – som eneste praktisk mulige kommunikasjonskanal – e-post og BTFs hjemmeside for å nå frem til BTFs privatpraktiserende medlemmer. Vårt råd til BTFs medlemmer var utvetydig. Vi hadde intet imot at Hordaland Fylkeskommune (motparten) fikk kunnskap om dette. Vi hadde og har fortsatt ingen grunn til å skjule vårt standpunkt.

Resten av svarinnlegget fra Lyngstad finner vi ingen grunn til å kommentere.

BTF privat sektor ba aldri Dag Reite om råd i denne saken. Vi mente at vår oppgave var – og er –å fylle vårt formål som interesseorganisasjon for BTFs privatpraktiserende medlemmer og at vi gjorde dette på en god måte. Uoppfordret (av oss) mottok vi likevel en e-post 11. mars kl. 10 signert Dag Reite.

Jeg har blitt gjort kjent med brev som er sendt ut og signert av deg og Edgar Hundsnes der medlemmene i BTF på det sterkeste fraråder å inngå avtale med fylkeskommunen. Har ikke fått tid til å se på saken og vurdere dette ordentlig – grunnet konferanse som jeg skal på. Vil imidlertid gjøre oppmerksom på at når det gjelder innholdet i brevet så er denne boikottoppfordringen trolig i strid med boikottloven. Dere bør derfor ikke forfølge dette videre i denne formen.

Når og hvorledes Dag Reite ble involvert i saken er ukjent for oss.

Dag Reite fant det ikke hensiktmessig med en diplomatisk telefon til oss i forkant av sin e-post for å «sjekke ut» vår handlemåte. I stedet mottok vi en «juridisk trussel» fra egen organisasjons advokat for trolig å ha begått lovbrudd. Som ikke-jurister fant vi dette meget ubehagelig. Burde ikke NTF forut for sin henvendelse til oss gjort en intern juridisk betenkning før vi ble «truet»?

Sinte og oppbrakte personer ansatt i Hordaland Fylkeskommune er en uting. Dag Reites formulering rundt en mulig overskrift i Bergens Tidende er fantasifull.

Vi ønsker diplomati fremfor strid. Forut for vårt råd til medlemmene deltok vi derfor i diskusjoner mellom BTF og Hordaland Fylkeskommune i ca. 1,5 år om en mulig rammeavtale for behandling av LAR-pasienter. Imidlertid valgte Hordaland Fylkeskommune å gå ut i Bergens Tidende med en privat rettet anbudsforespørsel etter å ha «brutt» forbindelsen til BTF. Hordaland Fylkeskommune valgte strid – ikke diplomati. Dag Reites skriftlige «trussel» overfor oss vitner om strid – ikke diplomati; en strid iverksatt av vår egen organisasjons sekretariat.

Kari Odland skriver at hun har aldri vært uenig med BTF privat sektor om målet med vårt arbeid. Imidlertid var hun også lenge svært enig i den strategi og de midler som ble brukt i saken – fra dag en, den 24. februar.

E-post av 25. februar:

Jeg synes dette så bra ut. Veldig bra initiativ, Øyvind.

E-post av 9. mars:

Jeg er enig i at svaret fra fylkestannlegen ikke er godt nok.

I siste avsnitt på brevet fra priv.sektor. BTF til våre medlemmer, synes jeg at det burde taes inn at vi ikke råder medlemmene våre til å inngå avtale med fylket «på de betingelser som er skissert i denne utlysningen».

Det gir en åpning for videre dialog, kanskje.......

Ellers intet å bemerke.

Krav om styrebehandling forelå aldri fra Kari Odland.

Kari Odland takket nei til å delta i møter og saksbehandling allerede fra første dag. Hun mente at BTF privat sektor selv skulle foreta all saksbehandling og henvendelser til Hordaland Fylkeskommune i saken – noe som fremgår av e-poster av 25. februar og 9. mars. Hun ble imidlertid holdt løpende orientert.

Derimot, samme dag, men noen timer etter at Dag Reite sendte oss en e-post, gjør Kari Odland en saltomortale ved denne e-post til privat sektor BTF:

Som formann i BTF må jeg be om at brev til BTFs private medlemmer som er lagt ut på BTFs nettside av utv-priv.sektor, inntil videre trekkes tilbake, slik at vi kan få fastslått hvorvidt ordlyden kan oppfattes som en oppfordring til boikott. Dette er nemlig ulovlig

I denne saken har BTFs tillitsvalgte utført et arbeid og kommet med et råd som er blitt fulgt av samtlige privatpraktiserende medlemmer i BTF. Ingen tannleger henvendte seg til Hordaland Fylkeskommune for å inngå avtale om behandling av LAR-pasienter. Vi har ikke gjort noe lovstridig. Vi har på vegne av våre medlemmer arbeidet for å oppnå en bedre avtale.

Vi har fylt vårt formål som interesseorganisasjon.

Hordaland Fylkeskommune har opptrådt ryddig og profesjonelt. De har ikke sviktet i sin strategi. Men Hordaland Fylkeskommune har ikke nådd frem.

De som har sviktet oss tillitsvalgte i BTF privat sektor i denne saken er BTFs formann, NTFs advokat – og nå også NTFs president.

ØyvindSimonsen 
EdgarHundsnes