Svar fra Statens helsetilsyn til Kjetil Reppen

Tannlege Kjetil Reppen retter i sitt innlegg krass kritikk mot saksbehandlingen i Statens helsetilsyn. Han tar opp to konkrete saker. Den ene er behandlet hos oss, den andre ser ikke ut til å ha vært til behandling her. Grunngitt kritikk mot saksbehandlingen vår gir oss alltid en anledning til å evaluere vårt eget arbeid. Så også i dette tilfellet.

Til den første saken skal det opplyses at Helsetilsynet i fylket innhentet sakkyndig vurdering før saken ble oversendt til oss for avgjørelse. Den sakkyndige la vekt på vesentlige mangler ved informasjonen til pasienten og journalføringen, i tillegg til merknader ved selve tannbehandlingen. Forholdene knyttet til manglene ved informasjon og journalføring ble også tillagt stor vekt ved vår avgjørelse i saken. I en ikke ulik sak som har vært påklaget til Statens helsepersonellnemnd, er vårt vedtak om advarsel blitt stadfestet. Jeg mener derfor at vårt vedtak i den saken som Reppen tar opp er i samsvar med forvaltningspraksis på området.

For tannlegene er det viktig å merke seg at man bør være særlig nøye med journalføringen ikke minst i situasjoner med uklarhet rundt pasientens ønsker, manglende oppfølging fra pasientens side, eller når tannlegen opplever at kommunikasjonen med pasienten eller pårørende er problematisk.

Reppen mener at Statens helsetilsyn må benytte sakkyndige som undersøker pasienten. I hovedsak benytter vi tilgjengelig skriftlig dokumentasjon i saksbehandlingen. Pasienten har etter § 7 – 4 i pasientrettighetsloven et rettskrav på å få vurdert undersøkelse og behandling hos tilsynsmyndigheten. Vi kan ikke sette som vilkår for dette at pasienten framstiller seg til sakkyndig undersøkelse.

For øvrig vil jeg nevne at de retningslinjene vi følger ved saksbehandling av saker som dette er offentlig tilgjengelig på nettsidene våre, jf. http://www.helsetilsynet.no/upload/tilsynfunn/styringsdokumenter/saksbehandlingsveileder_tilsynssaker.pdf

Når det gjelder den saken som Reppen nevner avslutningsvis, har jeg ikke grunnlag for å kommentere den nærmere. Men det kan være grunn til å peke på bestemmelsen i helsepersonellovens § 17 som sier at helsepersonell skal av eget tiltak gi tilsynsmyndighetene informasjon om forhold som kan medføre fare for pasienters sikkerhet.

Geir SverreBraut 

assisterende direktør

Statens helsetilsyn