Fond 2008

Ole Smith-Houskens Fond til fremme av NTFs formål

Fondet er stiftet for å fremme NTFs formål.

Søknad om bidrag fra dette fondet må være sendt NTFs sekretariat, postboks 3063 Elisenberg, 0207 Oslo, innen 15. juni 2009.

Minnefond for Knut og Liv Gard og for Frans Berggren

Formålet til Knut og Liv Gards Minnefond er å fremme kontakten mellom norsk og internasjonal odontologi ved å yte reisestipendier til medlemmer av NTF for studieopphold i utlandet eller representasjon av norsk odontologi i internasjonale møter.

På bakgrunn av vedtak i representantskapet 2006 har man søkt Stiftelsestilsynet om å slå sammen dette fondet med Frans Berggrens Minnefond. Dette for å kunne dele ut mer midler til medlemmene. Navnet på det nye fondet er Minnefond for Knut og Liv Gard og for Frans Berggren.

Søknadsskjema og retningslinjer for tildeling av reisestipendier fås ved henvendelse til Sissel Dahl i NTFs sekretariat, postboks 3063 Elisenberg, 0207 Oslo. E-post: sissel.dahl@tannlegeforeningen.no. Tlf. 22 54 74 00, direkte: 22 54 74 14, faks 22 55 11 09, eller på NTFs nettsted,www.tannlegeforeningen.no– under organisasjon og fond.

Søknadsfristen er 1. februar 2009.

Tannlegeundervisningens fond

Fondets overordnede mål er å fremme tannlegeundervisningen i Norge. Det kan ytes «bidrag til vitenskapelige arbeider og stipendier samt studentstipendier». Fondet vil i 2008 prioritere tiltak som kan fremme harmoniseringen av spesialistutdanningene i Bergen, Oslo og Tromsø.

Søknad om tildeling av bidrag/stipend fra Tannlegeundervisningens fond for 2008 bes sendt fondets sekretær, Gunn Bjella Sæther, elektronisk til adressen g.b.sather@odont.uio.no innen 1. mars 2009.

Ved tildeling av stipend til faglige reiser forutsetter styret at mottakeren sender inn rapport etter reisen. Eventuelle spørsmål kan rettes til sekretæren per e-post eller telefon 22 85 22 38.

A/S Norsk Dental Depots fond for odontologisk forskning ved Universitetet i Bergen

Det skal i 2008 deles ut midler fra A/S Norsk Dental Depots Fond for odontologisk forskning ved Universitetet i Bergen.

Ifølge vedtektene skal fondet tjene til fremme av odontologisk forskning, og fondets midler kan anvendes til forskningsformål og som bidrag til utgivelse av odontologiske avhandlinger eller publikasjoner.

Søknadsskjema fås ved henvendelse til Gerd Bjaastad Arntsen, Det medisinskodontologiske fakultet, Årstadveien 17, 5009 Bergen, tlf. 55 58 60 72. Søknadsfrist: 15. september 2009.

A/S Norsk Dental Depots Fond for odontologisk forskning ved Universitetet i Oslo

Fondet har som formål å fremme odontologisk forskning i Norge, og midlene skal i samsvar med statuttene særlig anvendes til arbeider som har til formål å utforske tann og munnsykdommenes etiologi, forskningsarbeider på tann- og munnprofylaksens område, bidrag til utgivelse av odontologiske avhandlinger eller undersøkelser.

Bidrag fra fondet kan gis både til forskning knyttet til institusjoner og til frittstående forskning. Ordinært gis det ikke tilskudd til reiser. Søknadsfristen for bidrag fra fondet er 1. juni 2009. Søknad skrives på eget skjema som finnes på http://folk.uio.no/karls/NDD.doc eller fåes fra styreleder professor Karl Schenck, Det odontologiske fakultet, postboks 1052 Blindern, 0316 Oslo. Tlf. 22 84 03 60, e-post: karl.schenck@odont.uio.no.

Patentmedelsfonden för odontologisk profylaxforskning

Anvisningar för ansökan om forskningsanslag. Fondens ansökningsformulär skall användas.

1. Forskningsprogrammet: A. Specifik målsättning. Ge en koncis redogörelse för syftet med föreslagna arbeten. B. Betydelse. Förklara varför resultatet av just detta forskningsarbete är betydelsefullt. C. Metodik. Ge en beskrivning av arbetet från teknisk synpunkt. D. Disponibla hjälpmedel. Beskriv de allmänna hjälpmedel som står till ert förfogande. Ange de viktigaste posterna i er permanenta utrustning. E. Detaljerad kostnadsberäkning. Lämna utförlig motivering särskilt för stora utrustnings- och materialkostnader. Till totalbeloppet lägges dessutom vederbörande universitets förvaltningsavgifter. OBSERVERA! Medel beviljas endast i undantagsfall för lönemedel. F. Ange hur lång tid ett forskningsprojekt beräknas omfatta. För fondstyrelsens bedömning är det av vikt att en ev flerårig plan skisseras och kostnadsberäknas i stora drag, varvid s.k. tvåårs- eIler treårsanslag kan beviljas. Metodologiskt närbesläktade projekt, t ex från olika forskare vid en institution, bör sammanfattas i en ansökan.

2. Tidigare utfört arbete på detta forskningsprojekt: Beskriv kortfattat ev utförda förberedelsearbeten och deras resultat.

3. Tidigare publikationer: Nämn de viktigaste av era publikationer inom detta eller närbeläget forskningsområde.

4. Andra forskares resultat: Sammanfatta resultaten erhållna av andra inom detta forskningsområde, vilka är av betydelse för ert ställningstagande till problemen. Nämn de viktigaste publikationerna.

5. Sammanfattning: Ge en mycket kort sammanfattning av denna forskningsansökan.

Fondstyrelsens praxis är att meddela beviljat anslag (eller ev avslag) genom utdrag ur styrelsens protokoll, vari ingår en kortfattad motivering för beslutet.

Ansökan och särskilda bilagor i form av särtryck etc insändes i 5 exemplar till fondens sekreterare, senast den 1 februari 2009.

Sekretariatets adress: Professor Dowen Birkhed, Odontologiska institutionen, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet, Box 450, 405 30 Göteborg. Tel: 031-786 32 01. Fax: 031-82 57 33. E-mail: birkhed@odontologi.gu.se E-mail: Marie.Everlund@odontologi.gu.se

Kommentarer till anvisningarna

Styrelsen har beslutat meddela följande kommentarer till anvisningarna för ansökan om forskningsanslag från Patentmedelsfonden.

Profylaxforskning: Fonden är avsedd att stödja en klart profylaxinriktad forskning, som beräknas kunna ge resultat vilka omedelbart eller inom en snar framtid kan tillämpas i klinisk odontologisk verksamhet för att främja oral hälsa och motverka oral ohälsa. Fonden ger även bidrag till profylaxinriktad laboratorie- eller djurforskning av mera grundforskningsbetonad karaktär, förutsatt att projekten är lovande och ansökningarna är välmotiverade.

Lönemedel: Fonden beviljar inte medel för avlöning av forskare. Styrelsen har emellertid initierat ett program med tidsbegränsade rekryteringstjänster för forskare på i första hand post-doktorsnivå för en bestämd, profylaxfokuserad forskningsinriktning. Dessa tjänster utlyses i särskild ordning och tillsättes efter kompetens- och kvalitetsbedömning. Patentmedelsfonden beviljar inte medel för inrättande av laboratorieassistenttjänster och kan inte åta sig arbetsgivaransvar.

Detaljerat forskningsprogram: Styrelsen fäster stort avseende vid att forskningsprogrammet är väl genomtänkt även i detaljerna. Det räcker alltså inte att ange att man har för avsikt att forska viss tid inom ett visst område för en viss summa pengar, utan försöken måste noga beskrivas, antalet försökspersoner eller försöksdjur måste anges liksom antalet och typ av prov som man önskar utföra. Beräknade kostnader för ersättning till försökspersoner, uppstallning av försöksdjur, bakteriologiska eller biokemiska prov osv. måste specificeras och motiveras. Styrelsen måste alltså ges en möjlighet att bedöma relevansen av kostnaderna i relation till det förväntade utbytet av projektet.

Styrelsen har uppmärksammat att från somliga institutioner kommer ibland flera närbesläktade projektansökningar inom ett begränsat forskningsområde med samma huvudman eller samma personer som sökande. Styrelsen finner det önskvärt att verksamheten inom ett visst forskningsområde och viss forskargrupp sammanfattas i en enda ansökan, gärna flerårig.

Långsiktiga projekt: Styrelsen medger 2- eller 3-årsanslag för större projekt, vilka beräknas sträcka sig över flera år. Viktigt är i sådana fall att de sökande inte återkommer med ansökan om medel för samma eller liknande projekt under den beviljade anslagstiden. Under de förutsättningar som beskrivits ovan kan det betungande arbetet att författa ansökningar begränsas något.

Redovisning: Styrelsen påminner om att användningen av medlen liksom resultaten av projekten skall redovisas vid utgången av den angivna tiden för projektet (vanligen 2 år). V.g. använd Patentmedelsfondens blanketter för vetenskaplig respektive ekonomisk rapport. Finns på Internet: http://www.pmf.se eller rekvireras från sekretariatet: Marie.Everlund@odontologi.gn.se.

Offentliggörande: Anslagstagares namn och belopp kommer att offentliggöras på stiftelsens hemsida.

Styrelsen för Stiftelsen Patentmedelsfonden