Helse- og omsorgsdepartementet

Trygd: Justert regelverk og nye takster fra 1. januar 2008

Helse- og omsorgsdepartementet har foretatt endringer i regelverket knyttet til stønad til dekning av utgifter til tannbehandling. Endringene vil tre i kraft fra 1. januar 2009. Forskriften til folketrygdloven § 5-6, rundskrivet til forskriften og takstdokumentet vil være tilgjengelig på www.regjeringen.no før årsskiftet. Helse- og omsorgsdepartementet vil trykke opp «Det gule heftet» i januar, og heftet vil bli distribuert til landets tannleger.