Bedre fremtid for klinisk forskning

Etter mange år med svak forskning som følge av dårlige vilkår, tror professor Ivar Espelid ved Det odontologiske fakultet i Oslo på bedre tider for klinisk odontologisk forskning.

Professor Ivar Espelid gleder seg over utviklingen i retning av bedre klinisk forskning.

Espelid har engasjert seg for å fremme odontologisk klinisk forskning i en lang årrekke. Først med base ved Det odontologiske fakultet i Bergen, og de senere årene fra Det odontologiske fakultet i Oslo. Det har vært en lang og tung prosess før det som nå ser ut til å være et gjennomslag. Espelid håper nå at det skal bli slutt på den vitenskapelige synsingen, som langt på vei har preget norsk odontologi, og at flere livskraftige prosjekter vil se dagens lys som følge av økt satsning på klinisk pasientnær odontologisk forskning.

– Jeg ser rett og slett frem til mer god forskning som kan stå seg i mange år, og som kan komme pasientene til gode. Det er det det i bunn og grunn dreier seg om. Og det handler selvsagt først og fremst om politikk. Slik jeg ser det, startet prosessen for alvor med Stortingsmelding 35 om fremtiden for norsk tannhelsetjeneste. For å få ressurser må politikerne bestemme seg for å satse og bevilge penger. Samtidig trenger vi en tannhelsetjeneste som er villig til å gjøre jobben. Tannhelsetjenesten i Norge har ikke vært særlig innovativ til nå, men den kan revitaliseres. Jeg tror at det som skjer nå, vil innebære at hele tannhelsetjenesten får et skikkelig løft, og at interessen for å jobbe i offentlig sektor vil øke i og med muligheten til å delta i forskningsarbeid ved siden av det daglige klinikkarbeidet. Nå har fylkestannlegene forpliktet seg og føler eierskap.

Det er helt avgjørende, for det er ved klinikkene i Den offentlige tannhelsetjenesten at forskningen må foregå. Det er det eneste fornuftige. Dessuten har Tannlegeforeningen engasjert seg og jobber med å få politikerne til å bevilge penger over statsbudsjettet i 2010. Embetsverket i Helse- og omsorgsdepartementet er også på vår side, ser det ut som. Dessuten utdannes det nå flere tannleger med både doktorgrads- og forskerkompetanse. Med det får vi også folk som kan gjennomføre skikkelig forskning, og vi vil få et bedre samarbeid mellom universitetene og Den offentlige tannhelsetjenesten. Med andre ord, det skjer ting på mange hold som viser at samfunnet innser nødvendigheten av å få frem god klinisk odontologisk forskning, sier Espelid som er involvert i prosessen på flere måter.

Den 24. og 25. april i år arrangerte Norges Forskningsråd konferansen «Klinisk forskning – nå er det DIN tur» fordi de hadde innsett at det foregår lite praksisnær klinisk odontologisk forskning her til lands. Konferansen konkluderte med at tannhelsetjenesten besitter erfaring, klinisk kompetanse og et stort ubrukt datamateriale. Likeledes ble det konkludert med at det mangler både ressurspersoner, penger og tid i den utøvende tannhelsetjenesten til å bringe det gode frem.

I august i år ble fylkestannlegemøtet presentert for konferansens konklusjoner og informert om ønsket om fylkestannlegenes engasjement i saken.

Med det har fylkestannlegene fått ballen, og de er kommet på banen. På fylkestannlegemøtet 3. oktober ble det lagt frem et forslag til samarbeidsavtale mellom alle fylkestannlegene, kalt Forprosjekt for strategiutforming – klinisk praksisnær forskning.

Noen dager senere, og på initiativ fra professor Espelid, ble det den 9. oktober arrangert et møte i Tannlegeforeningen som en oppfølging av Forskningsrådets konferanse.

– Jeg var urolig for at det skulle oppstå et vakuum etter konferansen i april og ville at alle involverte parter, inkludert departement og direktorat, fylkestannleger og Tannlegeforeningen skulle møtes og bli enige om veien videre. Møtet konkluderte med enighet om at representanter for fylkestannlegene, universitetene og NTF samarbeider om å utvikle konseptet klinisk forskning i tannhelsetjenesten. Fylkestannlegene er hovedeier av prosjektet.

Det er nedsatt en arbeidsgruppe og en styringsgruppe under ledelse av fylkestannlege Peter Marstrander i Troms. Fylkestannlegene Kari Strand og Richard Næss er også med i styringsgruppen, i tillegg til Espelid og NTFs president Gunnar Lyngstad og fagsjef Aril Jul Nilsen, mens de regionale kompetansesentrene er bedt om å være sekretariat.

– Aller helst ville jeg sett at det ble opprettet et nasjonalt senter for klinisk odontologisk forskning fordi jeg mener det ville være taktisk riktig av flere grunner, men det er det ikke stemning for i øyeblikket, sier Espelid som vil følge utviklingen nøye fra sin posisjon i styringsgruppen.

Tekst og foto:
Ellen BeateDyvi