Helsedirektørens åpningsforedrag:

Tannleger skal bidra til god helse

Helsedirektøren oppfordret Tannlegeforeningen til å forandre sin visjon. Med det vil han at tannlegene skal ta inn over seg at de kan og skal bidra til god helse i befolkningen, ikke bare til god oral helse.

Helsedirektør Bjørn-Inge Larsen inviterte tannlegene til å bidra til god helse.

Helsedirektør Bjørn-Inge Larsen i Helsedirektoratet er i tillegg leder av Helseberedskapsrådet, Pandemikomiteen og Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten, ved siden av å være nyvalgt leder for Verdens helseorganisasjon regionalt. Torsdag 16. oktober kom han til Lillestrøm for å holde hovedforedraget under åpningen av NTFs landsmøte 2008.

Larsen gikk på scenen etter tidligere Dance with at Stranger-vokalist Øyvind «Elg» Elgenes, og benyttet anledningen til å si at til tross for at han følte at han danset med en fremmed når han så stammespråket til tannlegene, mente han bestemt at tannhelsepersonell og annet helsepersonell er i samme båt. Det ville han bruke foredraget sitt til å fortelle mer om.

Først ville han si noe om hva Helsedirektoratet er opptatt av, og før det igjen ville han si noe om det overordnede helsesystemet, med mennesket i sentrum, omgitt av helsetjenester, folkehelsearbeid, tannhelsetjenester, spesialisthelsetjenester, helsemyndigheter og så videre, i tillegg til alle mulige andre sektorer.

– Helsetjenesten kan vurderes på mange måter, sa Larsen, som ville vise et bilde for å bevisstgjøre forsamlingen om at helsetjenesten er det den klarer å få andre til å gjøre. Han la til at det er sammenheng mellom helse, helsetjeneste og helsesystem. De to sistnevnte er leverandører av helse, sa han, og la til at dette er mer sant nå enn før. Tidligere var folks helse mindre avhengig av systemet enn det som er tilfellet nå, påsto Larsen og understreket at også tannlegene spiller en større rolle enn tidligere i det store systemet.

Etter å ha redegjort for Helsedirektoratets roller gikk han over til å snakke om de store helsesakene tobakk og overvekt. Han omtalte tobakksepidemien som på vei ut av samfunnet vårt og overvektsepidemien som på vei inn. Sistnevnte vil kunne bringe like mye uhelse som tobakksepidemien har gitt, sa Larsen og snakket om sosiale forskjeller og ulikheter i helse, som man tidligere har trodd at det norske samfunnet var beskyttet mot. Slik er det imidlertid ikke, sa han og minnet om at ulike sosiale grupper påvirkes av ulike former for budskap. Han sa videre at det er mye informasjonsformidling som ikke fungerer, men at en av de få tingene man vet, er at budskap fra kvalifisert helsepersonell som interesserer seg for pasientene har effekt.

– Med andre ord: Dere er viktige, sa Larsen til alt tannhelsepersonellet i salen, og oppfordret til ta opp både tobakksbruk og kostholdsspørsmål med pasientene.

Til slutt snakket Larsen om utviklingen i antall tannlegeårsverk, og uttrykte direktoratets uro i forhold til rekrutteringen til offentlig tannhelsetjeneste. Han sa videre at arbeidsfordelingen i tannhelsetjenesten må bli annerledes, både ved at en utnytter tannpleiernes kompetanse og ved at privat sektor påtar seg mer ansvar for offentlige oppgaver.

Fra myndighetenes side kunne han love at Helsedirektoratet bestreber seg på å kartlegge og stadig oppdatere hvor mye tannhelsetjenesten bidrar med inn i folkehelsearbeidet. Han sa videre at myndighetene tar ansvar for å medvirke til sosial og geografisk utjevning, og likeledes for et kunnskaps- og kompetanseløft, der han spesielt nevnte dobbeltkompetanse forsker og spesialist.

Helt til slutt minnet Larsen om at myndighetene og Helsedirektoratet bidrar til kvalitetsutvikling for tannhelsetjenesten ved å være på vakt og gi retningslinjer i forhold til innholdet i tannfyllingsmaterialer, ved å lage veileder for utredning av pasienter ved mistanke om bivirkninger fra odontologiske biomaterialer, ved å utvikle kvalitetsindikatorer for den offentlige tannhelsetjenesten, ved å utarbeide kriterier for nødvendig tannhelsehjelp og ved å bidra til IKT-utvikling.

Ellen BeateDyvi