Tilbakeblikk

1908

Undervisningssagen

Universitetet har i disse dage meddelt Kirkedepartementet, at verken det medicinske fakultet eller kollegiet kan anbefale, at tandlægeundervisningen og tandlægeeksamen lægges ind under universitetet.

Oktober – november 1908, 1ste hefte

1958

Utdannelse i bakteriologi, patologi og kirurgi

For dem som søker spesialistutdannelse. I januar vil det bli satt i gang et kurs som ovenfor anført ved Norges Tannlegehøgskole, og med dosentene, Johnsen, Stokke og tannlege og lege Aas som lærere. Kursavgift vil bli fastlagt når antall deltakere er på det rene. De som er interessert, bes melde seg snarest til sekretariatet. De vil så bli tilstilt plan for kurset, og kan deretter ta endelig standpunkt.

I den utstrekning det er plass, vil det også bli adgang for dem som gjerne vil gjennomgå kurset uten tanke på å utdanne seg til spesialister i tannkirurgi.

November 1958, hefte 9

1998

Nye trygderegler fra 1. oktober

Ordningen med refusjon fra folketrygden for pasienter med tannhelseproblemer knyttet til sjeldne medisinske tilstander (SMT) har endelig trådt i kraft. Da statsbudsjettet for inneværende år ble vedtatt av Stortinget i fjor høst, lå det inne en bevilgning på 3 mill. kroner til dette formål. Fordi dette beløpet var for lite til et tilbud til alle de aktuelle gruppene, har saken ligget i departementet inntil nå. Ordningen er foreslått videreført for neste års budsjett, slik at det for 1999 er avsatt 8 mill. kroner til dette formålet.

November 1998, nr. 15